Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Szczecin

UCHWAŁA NR X.21.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE


z dnia 9 stycznia 2018 r.

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Szczecin


Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zpóźn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Krystyna Goździk - Członek
  3. KatarzynaKorkus -Członek

po rozpatrzeniu uchwał Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r.: Nr XXXVI/1053/17 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2018 oraz Nr XXXVI/1054/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne,

pozytywnie

opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu Miasta Szczecin.

Uzasadnienie

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej Mia-sta Szczecin, wynika z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań i została sporządzona na okres ich całkowitej spłaty (tj. do roku 2045), co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę przewidywaną wielkość zadłużenia na koniec 2017 r. planowane przychody oraz rozchody z tytułu spłaty zadłużenia w latach 2018-2045, należy ocenić, iż kwota długu została obliczona prawidłowo.

W całym okresie objętym prognozą wskaźnik planowanej kwoty przypadających do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z należnymi odsetkami do dochodów danego roku budżetowego nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przy obliczaniu dopuszczalnego wskaźnika przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały 2017 roku).

Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający postanowił wydać pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Niniejsza uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicz¬nych, podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.


Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2018/01/16, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/21 09:24:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/21 09:24:54 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/01/16 11:56:40 nowa pozycja