Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 i lata następne

UCHWAŁA NRCCCXL.533.2017
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok i lata następne

Na podstawie art. 13 pkt 12 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

 1. Anna Suprynowicz - Przewodniczący
 2. Krystyna Goździk - Członek
 3. Katarzyna Korkus - Członek

pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok i lata następne.

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok i lata następne został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 20 października br.

Przedłożony projekt wieloletniej prognozy finansowej spełnia wymogi art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm) zw. dalej ufp, określa dla każdego roku:

 1. dochody bieżące i dochody majątkowe (w tym dochody ze sprzedaży majątku),
 2. wydatki bieżące (w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia), wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia i wydatki majątkowe (w tym wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia),
 3. wynik budżetu,
 4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
 5. przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
 6. kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera informację o relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek (wraz z należnymi odsetkami), wykupu papierów wartościowych emitowanych (wraz z należnymi odsetkami) oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu w porównaniu do średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, o której mowa w art. 243 ufp. Skład Orzekający stwierdza, że przedmiotowe relacje są spełnione w latach 2018-2046.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera również informację o relacji planowanych wydatków bieżących, które nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o czym stanowią przepisy art. 242 ufp. Skład Orzekający stwierdza, że przedmiotowe relacje są spełnione w latach 2018-2046.

Do wieloletniej prognozy dołączono objaśnienia przyjętych wartości, wymagane przepisami art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych.

W załączniku do uchwały o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach, zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

 1. nazwę i cel,
 2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie
 3. przedsięwzięcia,
 4. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
 5. limity wydatków w poszczególnych latach.
 6. limity zobowiązań.

Z projektu wynika, że wieloletnią prognozę finansową w tym prognozę kwoty długu, sporządzono na lata 2018-2046, czyli na okres na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, co spełnia wymogi określone art. 227 ufp.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie, zgodnie z art. 229 ufp, są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Upoważnienia do:

 1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań

- są zgodne z przepisami art. 228 ufp.

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Niniejsza opinia, na podstawie art. 230 ust. 3, w zw. z art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, podlega publikacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do in¬formacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2017/11/23, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/21 09:20:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/21 09:20:17 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/11/23 09:17:25 nowa pozycja