Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Szczecin na lata 2016-2045 z dnia 5.04.2016 r.

UCHWAŁA NR LXX.124.2016

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

W SZCZECINIE

z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Szczecin na lata 2016 - 2045.

Na podstawie art. 13 pkt 10 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w skła­dzie:

 1. Anna Suprynowicz                        - Przewodnicząca
 2. Krystyna Goździk                          - Członek
 3. Katarzyna Korkus                          - Członek

po rozpatrzeniu zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2045,

pozytywnie opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu na lata 2016 - 2045.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XVII/410/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne została przekazana (wersja elektroniczna) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 24 marca 2016 r.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej były m. in. wynikiem zmian budżetu, wprowadzeniem dla roku 2015 wartości wynikających z wykonania budżetu, zmian w za­kresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz kwoty dłu­gu. W związku ze zmianą w zakresie źródeł sfinansowania deficytu budżetu zmniejszeniu uległy przychody budżetu z tytułu zaciąganych kredytów o kwotę 11 000 000 zł, na ko­niec 2016 r. o tę kwotę uległa zmniejszeniu kwota długu. Jednocześnie w latach 2017-2019 zwiększono prognozowane przychody w łącznej kwocie 91 000 000 zł (tj. w 2017 r. o 58 000 000 zł, w 2018 r. o 25 000 000 zł oraz w 2019 r. o 8 000 000 zł), natomiast spła­tę (rozchody) przewidziano na lata 2023-2044.

Analizy prognozy kwoty długu Skład Orzekający dokonał na podstawie ww. uchwały.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycję art. 227 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera dane o kształtowaniu się wskaźnika,

 • którym mowa w przepisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
  publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego
  realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku
  budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat
  kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,
  wykupów  papierów  wartościowych  wraz z  należnymi  odsetkami  i  dyskontem  od
  papierów wartościowych oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń
 • gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną
  z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych
  o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów
  ogółem budżetu.

Z symulacji wskaźników spłat zadłużenia wynika, iż w latach 2016 - 2045 poziom spłat zobowiązań Miasta będzie kształtował się poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu spłat i tym samym spełni warunki określone w art. 243

ustawy o finansach publicznych.

Wymienione wyżej relacje zostały ustalone w oparciu o dane wynikające z uchwalonej zmiany wieloletniej prognozy finansowej przy założeniu pełnej realizacji dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku oraz utrzymania planowanego poziomu wydatków, w tym wydatków bieżących, a także osiągnięcia zakładanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Niniejsza uchwała Składu Orzekąitjtcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 246 ust. 2 w zw. z art. 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2016/04/12, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/21 12:28:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/21 12:28:43 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2023/04/21 12:20:23 modyfikacja wartości
Ewa Rogalińska 2016/04/12 13:02:30 nowa pozycja