Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 i lata następne

UCHWAŁA NR CCCXXII.585.2015
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 8 grudnia 2015 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne.

Na podstawie art. 13 pkt 12 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
2. Krystyna Goździk - Członek
3. Katarzyna Korkus - Członek

pozytywnie

opiniuje przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne.

Uzasadnienie
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 16 listopada 2015 r., tj. zgodnie z przepisem art. 230 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), dalej ufp.
Przedłożony projekt został sporządzony z zachowaniem wymogów określonych przepisami art. 226 ufp oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.).

Wieloletnią prognozę finansową, w tym prognozę kwoty długu, sporządzono na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, co spełnia wymogi określone art. 227 ufp.
Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Miasta, zgodnie z wymogami art. 229 ww. ustawy, zachowują zgodność w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

W całym okresie objętym prognozą zapewniono przestrzeganie wymogów wynikających z art. 242 i art. 243 ufp, tj.:

- dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących;
- relacja łącznej kwoty przypadających do spłaty rat pożyczek i kredytów i wykupu
obligacji wraz z odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planowanych dochodów nie przekroczy
średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.
Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości, wymagane przepisami art. 226 ust. 2a ufp.
Skład Orzekający informuje, iż przepis § 7 uchwały, odnośnie wejścia w życie uchwały będzie zgodny z przepisami w przypadku podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia WPF po dniu 1 stycznia 2016 r., natomiast w przypadku uchwalenia WPF do dnia 31 grudnia 2015 r., § 7 uchwały powinien mieć zapis: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r."

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, na podstawie przepisów art. 230 ust. 3, w związku z art. 246 ust. 2 usta¬wy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782).

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2015/12/21, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/21 12:07:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/21 12:07:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/12/21 14:40:17 nowa pozycja