Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Szczecin

UCHWAŁA NR VIII.11.2016
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 8 stycznia 2016 r.

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
2. Hanna Barańska - Członek
3. Krystyna Goździk - Członek

w oparciu o przyjęte przez Miasto Szczecin:
- wieloletnią prognozę finansową
- uchwałę budżetową na 2016 rok,

pozytywnie

opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu Miasta Szczecin.

Uzasadnienie
W dniu 15 grudnia 2015 r. Rada Miasta Szczecin podjęła uchwały:
- Nr XIV/328/15 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2016 rok,
- Nr XIV/329/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej na 2016 rok i lata następne.

Na podstawie ww. uchwał, Skład Orzekający dokonał oceny prawidłowości planowanej kwoty długu w roku 2016 i w latach następnych.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin, wynika z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2016-2019 zobowiązań i została sporządzona na okres ich całkowitej spłaty (tj. do roku 2045), co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie analizy wyżej wskazanych uchwał Rady Skład Orzekający ustalił, iż budżet roku 2016 i Wieloletnia Prognoza Finansowa wykazują zgodność w zakresie wyniku budżetu roku 2016 r. i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu, co jest wymagane przepisem art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Budżet roku 2016 został uchwalony z deficytem w kwocie 35 938 045 zł, przy-chodami w kwocie 67 028 965 zł oraz rozchodami w wysokości 31 090 920 zł. Progno¬zowana kwota długu Miasta na koniec 2016 roku wyniesie 1 044 606 605 zł, co stanowi 49,3% planowanych dochodów budżetu.

Biorąc pod uwagę wielkość zadłużenia na koniec 2014 r. wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z, przewidywane wykonanie przychodów zwrotnych oraz rozchodów z tytułu spłaty zadłużenia w 2015 r. oraz planowane przychody zwrotne w latach 2016-2019 i rozchody z tytułu spłaty zadłużenia w latach 2016-2045, należy ocenić, iż kwota długu została obliczona prawidłowo.

Ustalone dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, a zatem spełniony jest wymóg wynikający z przepisu art. 242 ww. ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera dane o kształtowaniu się wskaźnika, o którym mowa w przepisach art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.
Z symulacji wskaźników spłat zadłużenia wynika, iż w latach 2016 - 2045 poziom spłaty zobowiązań Miasta będzie kształtował się poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu spłat i tym samym spełni warunki określone w art. 243 ustawy.

Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający postanowił wydać pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Szczecin.

Niniejsza uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.).

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz
 

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2016/01/25, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/21 12:33:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/21 12:33:29 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/04/04 10:45:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/04/01 08:23:45 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/01/25 08:54:59 nowa pozycja