Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Szczecin na lata 2016-2045 z dnia 8.07.2016 r.

UCHWAŁA NR CXCI.354.2016

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 8 lipca 2016 r.

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Szczecin na lata 2016 - 2045.

Na podstawie art. 13 pkt 10 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w skła­dzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Hanna Barańska - Członek
  3. Katarzyna Korkus - Członek

po rozpatrzeniu zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2045,

pozytywnie

opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu na lata 2016 - 2045.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XX/467/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne została przekazana (wersja elektroniczna) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 27 czerwca 2016 r.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej były wynikiem m. in. zmian budże­tu, zmian w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. W związku ze zmianą przychodów a tytułu kredytów w latach 2017-2019 zmianie uległa planowana kwota długu w latach 2017-2043.

Analizy prognozy kwoty długu Skład Orzekający dokonał na podstawie ww. uchwały.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin, wynika z zaciągniętych wcześniej oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań i została sporządzona na okres ich całkowitej spłaty (tj. do roku 2045), co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę:

  1. wielkość zadłużenia na koniec 2015 r. wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z,
  2. planowane przychody z tytułu kredytu w 2017-2019 r.,
  3. planowane rozchody z tytułu spłaty zadłużenia w latach 2016-2044,

należy ocenić, iż kwota długu została obliczona prawidłowo.

Na opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego, oprócz oceny wykazanych w prognozie tytułów dłużnych oraz sposobu spłaty zadłużenia, składa się w szczególności ocena relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ograniczającym wysokość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach budżetowych.

Analizując przedłożone dokumenty Skład Orzekający stwierdza, iż w latach 2016-2045 relacja planowanej kwoty przypadających do spłaty zobowiązań, o których mowa w powołanym art. 243 - tj. zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z odsetkami i dyskontem - do dochodów danego roku budżetowego nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie powołanego wyżej przepisu.

Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający postanowił wydać pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Niniejsza uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.).

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2016/08/01, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/21 12:17:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/21 12:17:13 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/08/01 13:47:27 nowa pozycja