Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024

Numer: 1657
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2020/08/14

Zwracam się o wyjaśnienie – dlaczego w dokumencie „Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024”, w ramach założonych CELÓW NADRZĘDNYCH RANGA 1, nie uwzględniono zaplanowania zadań i prognozy ich finansowania (dotyczy środków własnych) na przestrzeni czasu, o którym mówi wyżej wymieniony dokument - czyli od 2020 do 2024. Nie dokonano prognozy nakładów w zadaniach w niżej wyszczególnionych latach:

I. Szczecin – miasto wysokiej jakości życia
I.1. Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych – lata: 2020, 2023, 2024,
I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej - lata: 2023, 2024,
I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych – lata 2023, 2024,
II. Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki
II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych – lata 2021, 2022, 2023, 2024,
II.3. (brak numeru II.2) Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego – lata 2022, 2023, 2024,
III. Szczecin- miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego
III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzenie aktywności społecznej – rok 2024
III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit – lata 2021, 2022, 2023, 2024
III.3. Poszerzenie zakresu, dostępności i jakości edukacji – lata 2023, 2024
IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne
IV.1. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej – lata 2021, 2022, 2023, 2024.
 

Uzasadnienie

Aktualnie Rada Miasta Szczecin po raz kolejny dokonała akceptacji zmian w budżecie na rok 2020 oraz w dokumencie „Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024”. Uzasadniając zmiany, argumentowano, że zostały one spowodowane sytucją ekonomiczną powstałą w wyniku pandemii „Coronawirusa”, co w efekcie skutkuje zmniejszeniem wpływów do budżetu miasta z podatku PIT i CIT. Mój niepokój budzi brak planowanych działań, które gdyby były udane i powstały nowe „biznesy”, mogłyby w przyszłości w jakimś procencie przyczynić się do zwiększenia wpływów właśnie w podatku PIT i CIT. W szczególności dotyczy to zadania II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych, w którym jedynie w roku 2020 zaplanowano wsparcie na poziomie 468959 zł i zadania IV.1.Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej, gdzie zaplanowano w roku 2020 kwotę 190 000 zł.
 Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2020/08/14, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/08/14 08:10:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/08/14 08:10:16 nowa pozycja