Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - VIII kadencja 2018-2023

Dot. zanieczyszczenia środowiska odpadami i naruszenia cieków wodnych Strumienia Grzęziniec

Numer: 5819
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2024/03/15

Szanowny Panie Prezydencie,

działając na bazie informacji od FUNDACJI STREFA ZIELENI o toczących się postępowaniach dotyczących zwiezienia znacznych ilości odpadów na działki 23/16 oraz 23/36 (obręb 3011) (WOŚr-VII.6000.2.2023) oraz o zmianie stanu wody na tych działkach (WOŚr-IX.6331.2.2023.WP), które znajdują się częściowo na, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie użytku ekologicznego Grzęziniec, na co wskazuje treść uchwały Rady Miasta w Szczecinie Uchwała nr L/708/08/94, po zapoznaniu się z dokumentacją fotograficzną złożoną w toku ww. postępowań, zwracam się z wnioskiem o przedstawienie podjętych przez organ czynności zmierzających do usunięcia zgromadzonych odpadów na tych terenach oraz wskazania podjętych czynności zmierzających do restytucji naturalnych cieków wodnych Strumienia Grzęziniec. Jakie działania zostały podjęte w tej sprawie?

Zwracam uwagę, że użytek ekologiczny Dolina Strumienia Grzęziniec jest najbardziej cennym, zarówno pod względem bogactwa flory, jak i udziału gatunków chronionych i zagrożonych na terenie Gminy Miasto Szczecin, co zostało potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. (https://oa.zut.edu.pl/bitstream/handle/20.500.12539/937/73.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Co więcej w studium uwarunkowań dla Strumienia Grzęziniec wskazano właśnie na zaplanowane utworzenie rezerwatu przyrody. https://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/P_W_Warszewo.pdf

Podkreślić również należy, że Gmina Miasto Szczecin objęła teren planami prawnej ochronny https://rada.szczecin.pl/files/E32A5552C0994B04A89B6351402955A4/920.pdf

Na innym odcinku Strumienia Grzęziniec już obowiązuje zakaz zabudowy-  http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2022/4584/akt.pdf  (§ 15. Teren elementarny P.Z.4209.ZN,WS)-powierzchnia 3,58 ha 

  1. Ustalenia funkcjonalne: Przeznaczenie terenu: zieleń naturalna i wody powierzchniowe śródlądowe (Grzęziniec). 
  2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 90%; 

3) część terenu położona w granicach osuwisk i obszaru zagrożonego ruchami masowymi ziemi; 

4) na części terenu występują chronione siedliska przyrodnicze: grąd subatlantycki (kod siedliska 9160) i łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (kod siedliska 91E0); 

5) teren położony w granicach użytku ekologicznego „Dolina strumienia Grzęziniec” i proponowanego rezerwatu przyrody „Dolina Grzęzińca”; 

6) w granicach proponowanego rezerwatu przyrody „Dolina Grzęzińca” obowiązuje ochrona występujących wartości przyrodniczych. 

  1. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się: a) zabudowy terenu, z zastrzeżeniem pkt 2, b) lokalizacji miejsc postojowych; 

2) dopuszcza się budowę, odbudowę, utrzymywanie, remont lub naprawę urządzeń wodnych. 

  1. (...)

Organ posiada wiedzę o dewastacji środowiska naturalnego przez właścicieli działek 23/16 i 23/36 poprzez nawożenie mas ziemi, gruzu, betonu innych odpadów budowlanych, na tereny, które w planach Gminy Miasto Szczecin pozostają w kręgu zainteresowania prawną ochroną środowiska. Zdecydowanie należy wskazać, że z dokumentacji zdjęciowej ewidentnie wynika, że nawiezienie odpadowych mas ziemi spowodowało niwelację naturalnego wzgórza, bezpośrednio na jak i w sąsiedztwie terenu prawnie chronionego i jedynego źródła wody pitnej dla dziko żyjących zwierząt. 

Niemniej wobec planów Gminy Miasta Szczecin polegających na objęciu terenu Strumienia Grzęziniec prawną ochroną należy przedsięwziąć czynności zmierzające do zaprzestania degradacji naturalnego środowiska tych terenów. 

Z punktu widzenia konieczności dbania o środowisko naturalne, karygodne jest, że organ wskazując FUNDACJI STREFA ZIELENI pismem z dnia 04 sierpnia 2023 roku w postępowaniu o usunięcie odpadów z działek 23/16 oraz 23/36 (obręb 3011) (WOŚr-VII.6000.2.2023, WOŚr-VII.6236.1.2023.DJ, WOŚr-VII.6236.2.2023.DJ), że na skutek przedstawionych dowodów przystąpi do czynności wyjaśniających i poinformuje FUNDACJĘ STREFA ZIELENI o podjętych czynnościach, do dziś (10 miesięcy) organ nie poinformował o żadnych czynnościach. Niesłychane jest bowiem, żeby wobec ustalenia przez organ, iż doszło do nawiezienia ponad dwóch metrów ziemi (ustalenia organu z postępowania WOŚr-VII.6000.2.2023.DJ) nie dokonać dokładnego sprawdzenia, pomimo tak obszernego materiału dowodowego. W pismach kierowanych do organu wskazywano, że został nawieziony gruz odpadowy na wysokość nawet 4 metrów, a organ pozostaje bierny na degradację środowiska. FUNDACJA STREFA ZIELENI pomimo, iż jako jedne z celów statutowych posiada podejmowanie działań w celu ochrony środowiska, nie została dopuszczona na prawach strony do postępowania wszczętego z urzędu przez organ (WOŚr-VII.6236.8.2023.DJ). Znów organ odmawia udziału w postępowaniu organizacji społecznej której zadaniem jest dbanie o ochronę środowiska. Bagatelizowanie sytuacji, kiedy dochodzi do tak znacznej ingerencji w środowisko wymaga interwencji i zwrócenia uwagi na wadliwe działanie organu w zakresie ochrony środowiska.

Wobec powyższego wnoszę się o wskazanie jakie czynności wyjaśniające po dniu 04 sierpnia 2023 roku podjął organ zmierzające do ustalenia czy działania właścicieli działek są działaniami zgodnymi z przepisami prawa i degradacja środowiska w takim zakresie nie stanowi naruszenia prawa?


zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie

Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2024/03/15, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2024/03/15 10:27:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2024/03/15 10:27:12 nowa pozycja