Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - VIII kadencja 2018-2023

Dot. pojazdów zastępczych w Strefie Płatnego Parkowania

Numer: 5378
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2023/11/17

Szanowny Panie Prezydencie,

zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania stanowiącego Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/661/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 4683), uprawnienie do wykupu abonamentu miesięcznego przysługuje na jeden pojazd na osobę fizyczną. Zgodnie z § 5 ust. 8 tego Regulaminu, analogiczne rozwiązanie dotyczy uprawnień do 12-miesięcznych opłat zryczałtowanych. Tego typu postanowienie, jakkolwiek zrozumiałe, jest dysfunkcyjne w przypadku, gdy osoba uprawniona do abonamentu lub opłaty zryczałtowanej porusza się samochodem zastępczym, używanym zamiast pojazdu zgłoszonego do abonamentu lub opłaty zryczałtowanej przebywającego czasowo w naprawie. W czasie używania samochodu zastępczego, uprawniony musi bowiem kupować bilety postojowe i nie może powołać się na wykupiony wcześniej abonament lub opłatę zryczałtowaną i to pomimo, że pojazd zgłoszony do abonamentu lub opłaty zryczałtowanej przebywa wówczas w naprawie i jest faktycznie wyłączony z ruchu. Innymi słowy, w jednym momencie w ruchu zawsze przebywa jedynie jeden pojazd – albo podstawowy, albo zastępczy. Nigdy nie jest tak, aby w ruchu przebywały dwa pojazdy danego użytkownika, tj. i podstawowy, i zastępczy (przeczyłoby to idei pojazdu zastępczego).

Aby przezwyciężyć problem opisywany w niniejszej interpelacji, należałoby wprowadzić w Szczecinie możliwość czasowego aktywowania abonamentu lub opłaty zryczałtowanej w odniesieniu do samochodu zastępczego z jednoczesnym wyłączeniem ich obowiązywania w odniesieniu do podstawowego pojazdu danego użytkownika. Takie rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje już w Poznaniu, Warszawie czy Krakowie, gdzie używanie samochodu zastępczego nie eliminuje możliwości korzystania z abonamentu lub opłaty zryczałtowanej wykupionych na podstawowy pojazd danego użytkownika. W Szczecinie jednak na stronie https://spp.szczecin.pl/pytania-i-odpowiedzi znajduje się informacja zgodnie, z którą „Abonament lub opłata zryczałtowana jest dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty i uprawniającym do parkowania w strefie pojazdu o numerze rejestracyjnym zamieszczonym na abonamencie oraz opłacie zryczałtowanej. Parkowanie samochodem zastępczym nie spełnia tego wymogu”. Tymczasem zgodnie z § 5 ust. 11 Regulaminu funkcjonowania strefy płatnego parkowania niestrzeżonego stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r., „W przypadku utraty możliwości korzystania z pojazdu, na który został wydany abonament, wskutek uszkodzenia lub wypadku, wydawany jest abonament zastępczy na pojazd zastępczy, na okres nie dłuższy niż dotychczasowy abonament, jeżeli wnioskodawca:
1. a) wykaże utratę możliwości korzystania z pojazdu, w szczególności poprzez przedłożenie:
notatki policji lub innej służby, zgłoszenia szkody potwierdzonego przez ubezpieczyciela,
zaświadczenia z zakładu naprawczego;
1. b) przedłoży umowę z ubezpieczycielem lub zakładem naprawczym lub inny dokument potwierdzający wydanie pojazdu zastępczego do używania w określonym terminie, nie dłuższym niż czas naprawy albo likwidacji szkody”.
W Krakowie, zgodnie z punktem 3.4 Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIX/2177/17

Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat, „Abonament postojowy zastępczy typu „Z” jest wydawany:

3.4.1.Dla właściciela abonamentu który:
1. a) utracił możliwość korzystania z pojazdu, na który był wydany abonament
wskutek:
- uszkodzenia,
- wypadku,
1. b) wykazał utratę możliwości korzystania z samochodu w szczególności poprzez przedłożenie notatki policji lub innej służby, zgłoszenia do ubezpieczyciela, zaświadczenia od zakładu naprawczego,
2. c) okazał do wglądu oryginał umowy poświadczającej posiadanie pojazdu, który będzie używany w zamian za pojazd zastępowany na okres nie dłuższy niż czas naprawy albo likwidacji szkody,
3. d) przedłożył celem zdeponowania dowód wniesienia opłaty w formie abonamentu.
3.4.2.Abonament typu Z stanowi dowód wniesienia opłaty wyłącznie w obszarze tej podstrefy, na jaki wydany był abonament zastępowany.

3.4.3.Na czas nie dłuższy niż okres ważności abonamentu wydanego na pojazd zastępowany.

3.4.4.W czasie obowiązywania abonamentu zastępczego typu „Z” abonament zastępowany nie obowiązuje.

3.4.5.Wznowienie ważności abonamentu zastępowanego odbywa się na pisemny wniosek właściciela abonamentu.

3.4.6.Wznowienie ważności abonamentu zastępowanego jest równoznaczne z utratą ważności abonamentu zastępczego typu „Z”.

W Poznaniu, zgodnie z § 15 ust. 7 uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXVIII/497/VIII/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu Strefy Płatnego Parkowania, Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania. „W przypadku naprawy samochodu, na który został wydany identyfikator mieszkańca, identyfikator osoby niepełnosprawnej lub Kombatanta Powstania 28 Czerwca 1956 r. wydaje się jednorazowo odpłatny identyfikator zastępczy na podstawie już posiadanego identyfikatora pod warunkiem, iż przedłożone zostaną dokumenty potwierdzające naprawę pojazdu (np. zaświadczenie od zakładu naprawczego, zgłoszenie do ubezpieczyciela) oraz umowa o używaniu pojazdu zastępczego od ubezpieczyciela lub zakładu naprawczego ze wskazaniem numeru pojazdu, na który został zakupiony identyfikator. Identyfikator zastępczy wydaje się na okres nie dłuższy niż termin ważności posiadanego identyfikatora oraz termin wynikający z umowy, na maksymalnie 30 dni. Cena identyfikatora zastępczego określona jest w pkt 7.2 załącznika nr 2 do uchwały”. Jest to zatem rozwiązanie bardziej kosztowne niż w Warszawie czy Krakowie, natomiast z pewnością bardziej korzystne dla mieszkańców niż całkowity brak możliwości wykorzystywania pojazdu zastępczego w strefie płatnego parkowania w ramach abonamentu, jak w Szczecinie.

Biorąc powyższe pod uwagę, kieruję do Pana Prezydenta następujące pytania:
1. Dlaczego w Szczecinie Pan Prezydent zrezygnował z możliwości aktywowania abonamentu i opłaty zryczałtowanej w odniesieniu do pojazdu zastępczego, przy jednoczesnym dezaktywowaniu abonamentu i opłaty zryczałtowanej w stosunku do pojazdu podstawowego na czas używania pojazdu zastępczego?
2. Czy Miasto Szczecin rozważy wprowadzenie w Szczecinie możliwości aktywowania abonamentu i opłaty zryczałtowanej w odniesieniu do pojazdu zastępczego, przy jednoczesnym dezaktywowaniu abonamentu i opłaty zryczałtowanej w stosunku do pojazdu podstawowego na czas używania pojazdu zastępczego?
3. Jakie byłyby konsekwencje finansowe z punktu widzenia budżetu Miasta Szczecin wprowadzenia w Szczecinie możliwości, o której mowa w niniejszej interpelacji?

 Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2023/11/17, odpowiedzialny/a: Marzena Arciszewska, wprowadził/a: Marzena Arciszewska, dnia: 2023/11/17 11:31:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Arciszewska 2023/11/17 11:31:05 nowa pozycja