Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Biuro Prezydenta Miasta
Odpowiadający:
Michał Przepiera - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2020/03/10
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

w odpowiedzi na Państwa interpelację informuję, że w stanie prawnym obowiązującym w dniu wydawania pozwolenia na budowę wspomnianej inwestycji, po zmianie z dniem 28 czerwca 2015r. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( m. in. wykreślony został art. 34 ust. 3b ), projekt budowlany nie musiał już zawierać oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych, a tym samym nie było obowiązku uzgadniania projektowanej obsługi komunikacyjnej z zarządcą drogi. Projekty zagospodarowania zatwierdzone decyzją Nr 1262/15 i decyzją Nr 1480/15 zamykały się w granicach terenu inwestora, nie zawierały zjazdów zlokalizowanych w granicach pasa drogowego przyległych ulic. Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane organ administracji architektoniczno-budowlanej przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę sprawdził zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącymi obsługi komunikacyjnej - lokalizację projektowanych miejsc połączenia działki inwestycyjnej z drogą publiczną.

W sprawie zaniedbania na budowie kościoła na Warszewie informuje, że Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego uzgodnił lokalizację tymczasowego zjazdu z drogi ulicy Jantarowej celem obsługi zaplecza budowy na działce nr 63/1 z obrębu 3078 w Szczecinie. Zgoda zawiera w treści następujące uwagi:
1. zakaz zanieczyszczania jezdni,
2. prace prowadzić tak, aby nie zmniejszyć stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, nie naruszyć urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi oraz nie wpływać negatywnie na stan techniczny drogi i warunki jej użytkowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
3. lokalizację projektowanego zjazdu w przypadku kolizji z urządzeniami obcymi należy uzgodnić ich właścicielami,
4. po zakończonych robotach teren pasa drogowego należy odtworzyć do stanu użyteczności pierwotnej, zgodnie z Zarządzeniem nr 40/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego z dnia 15.10.2014 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych prowadzenia robót w pasie drogowym oraz odtworzenia nawierzchni.
Powyższa zgoda ważna jest do dnia 30.12.2021 r.
W ciągu drogi ulicy Jantarowej w Szczecinie zgodnie z obowiązującą stałą organizacją ruchu nie występują ograniczenia dotyczące ruchu pojazdów ciężarowych. W związku z powyższym Inwestor nie miał obowiązku uzyskania zgody na przejazd pojazdów ciężarowych od ZDiTM w celu obsługi placu budowy.
Z uwagi na poruszanie się po chodniku Wykonawca prac został zobowiązany w ww. zgodzie do jego odtworzenia - punkt 4.
Jednocześnie informuję, że wszelkie czynności powodujące zanieczyszczenie pasa drogowego przez pojazdy obsługujące plac budowy winny być zgłaszane bezpośrednio odpowiednim służbom, tj. Policja, Straż Miejska.
Ponadto informuję, że jezdnia przy ul. Duńskiej w ramach zawartej umowy oczyszczana jest przez ZDiTM dwa razy w miesiącu.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w tym oględzin nieruchomości, dokonanych w dniu 03.03.2020r., przy udziale kierownika budowy, stwierdził, że

1. W czasie oględzin prowadzone były roboty budowlane, związane z zagospodarowaniem terenu oraz roboty wewnątrz budynku kościoła. Nie stwierdzono zanieczyszczenia ulic Duńskiej i Jantarowej, w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
2. Teren budowy ogrodzony siatką stalową , tablica budowy usytuowana w widocznym miejscu. Na terenie budowy znajduje się Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia .
3. Dostęp na teren budowy obsługiwany jest za pomocą tymczasowego zjazdu w ciągu ulicy Jantarowej. Na takie rozwiązanie zgodę wyraził Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie pismem z dnia 25.02.2016 r.
4. Docelowo projekt budowlany przewiduje budowę dwóch zjazdów w ciągu ulicy Jantarowej.
5. W świetle powyższych faktów Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie w ramach właściwości określonych w art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane nie ma podstaw do interwencji w sprawie realizacji wspomnianej inwestycji.

Informuję, że pierwsze zawiadomienie o zanieczyszczonej ul. Duńskiej przez pojazdy z budowy kościoła wpłynęło w dniu 21.02.2020 r. Patrol Straży Miejskiej potwierdził zanieczyszczenie drogi i chodnika, osobę odpowiedzialną za utrzymanie w należytym stanie zjazdu z dróg publicznych do przyległej nieruchomości - sprawcę wykroczenia pouczono na podstawie art. 102 Kodeksu wykroczeń. Strażnicy miejscy wydali sprawcy polecenie natychmiastowego oczyszczenia z błota i ziemi nawierzchni jezdni i chodnika przyległych do budowy. Polecenie zostało wykonane bez zbędnej zwłoki. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującym prawem Straż Miejska nie może podejmować czynności wobec kierowców pojazdów będących w ruchu, nawet jeśli w trakcie jazdy zanieczyszczają jezdnię. Niemniej interwencje są podejmowane i kończą się dyscyplinowaniem osób odpowiedzialnych za utrzymanie czystości. Od dnia 20.02.2020 r. wjazd na budowę u zbiegu ulic: Duńskiej i Jantarowej był monitorowany wielokrotnie podczas codziennych patroli strażników osiedlowych. Podczas wykonywania tych czynności nie ujawniono zanieczyszczenia jezdni i przyległego chodnika. W dniu 28.02.2020 r. około godz. 10.30 stwierdzono zanieczyszczenie chodnika przy ul. Duńskiej - Jantarowej na wysokości wyjazdu z budowy. Kierownika budowy poinformowano o obowiązku oczyszczenia drogi z zalegającego błota i polecono usunięcie zanieczyszczenia w trybie natychmiastowym. W rozmowie ustalono, że zanieczyszczenie jest wynikiem przejazdu przez teren budowy kościoła pojazdów z sąsiedniej nieruchomości. Firma budowlana realizuje w tym miejscu inną inwestycję i skorzystała z możliwości wyjazdu swoim sprzętem przez teren budowanego kościoła. Około godz. 16.00 strażnicy miejscy podczas rekontroli przedmiotowego miejsca stwierdzili, że polecenie oczyszczenia chodnika zostało wykonane, sporządzono została na tę okoliczność dokumentację fotograficzną. Patrole w rejonie ulic Duńskiej i Jantarowej, w miarę posiadanych sił i środków podejmą działania prewencyjne oraz odpowiednio zareagują na zdarzenia niepożądane pod kątem naruszania obowiązków oczyszczania i utrzymywania w należytym stanie odcinków dróg publicznych.
 


Interpelacja: Dot. zaniedbania na budowie kościoła na Warszewie
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2020/03/12, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/03/12 11:28:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/03/12 11:28:51 nowa pozycja