Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2016-04-19 10:00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 22 marca 2016 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Stanowisko Rady Miasta w sprawie w sprawie poparcia starań Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie o utworzenie studiów na kierunku farmacja.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 55/16 (komentarzy: 0) - sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 221/15 (komentarzy: 2) - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych,
projekt odrzucony w głosowaniu
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 1 Głosujących PRZECIW: 26 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 61/16 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turzyn - Szwoleżerów” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 28
  - 75/16 (komentarzy: 0) - wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pn. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 76/16 (komentarzy: 0) - wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 77/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Łącznej, stanowiącej działkę nr ewid. 3/19 z obr. 3051,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 78/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Szczecin lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ulicy Mariackiej 4 m. 5,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 79/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Szczecin lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ulicy Cegielskiego nr 17 m. 42,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 26
  - 80/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu gospodarczego nr 4 położonego w budynku przy ul. Żubrów 2a w Szczecinie w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Żubrów 2a w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 28
  - 81/16 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 83/16 (komentarzy: 0) - zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania szkół i placówek oświatowych w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 22
  - 84/16 (komentarzy: 0) - szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 85/16 (komentarzy: 0) - Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2016-2021,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 Obecnych : 23
  - 86/16 (komentarzy: 0) - bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki nr 2 z obrębu 1085 o powierzchni 258,60 m2 położonej przy ul. Bulwar Gdyński w Szczecinie na rzecz Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę pawilonów gastronomicznych wraz z ogródkami letnimi,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 87/16 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 88/16 (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 89/16 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Brama Portowa 2” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 90/16 (komentarzy: 0) - zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Kijewo,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 91/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 92/16 (komentarzy: 0) - nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Truskawkowa, ul. Skryta),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 93/16 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 94/16 (komentarzy: 0) - skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 82/16 (komentarzy: 0) - określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2016.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 22
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2015.
8. Sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 dla Gminy Miasto Szczecin w 2015 roku.
9. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku.
10. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych.
11. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2015 rok samorządowych instytucji kultury.
12. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Szczecin na sesjach od I do XV.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
15. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin