Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
IX zwyczajna sesja Rady Miasta
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2015-06-16 10:00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z VIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 26 maja 2015 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin.
5.1. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu miasta za 2014 rok.
5.2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta.
5.3. Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego miasta.
5.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
5.5. Informacja o stanie mienia komunalnego.
5.6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej.
5.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku (146/15 (komentarzy: 0)).
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 Obecnych : 29
5.8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2014.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 28
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 130/15 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 131/15 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 148/15 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 132/15 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 133/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ul. Agnieszki, stanowiącej działkę nr ewid. 3/2 z obr. 4159,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 134/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Kmiecika, działka nr 87 z obrębu 4049,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 135/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego położonego w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 9/3a w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 9,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 136/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Pomorskiej, stanowiącej działkę nr 18/14 z obrębu 4065,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 137/15 (komentarzy: 0) - sprzedaży udziałów w nieruchomościach zabudowanych stanowiących współwłasność Gminy Miasto Szczecin i osób fizycznych oraz określenia stawki bonifikaty od ceny sprzedaży udziału,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 138/15 (komentarzy: 0) - określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 27 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu, położonego w budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 18-oficyna, 19-oficyna w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 139/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego, nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiącej działkę 65/3 z obrębu 4014,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 147/15 (komentarzy: 0) - sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy gruntu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. nr 12/17 obr.1031 położonej w Szczecinie przy ul. Jacka Malczewskiego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 28
  - 140/15 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 141/15 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 0 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 142/15 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowej w kwocie 25 000 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej przy ul. Spedytorskiej 6/7, 70-632 Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 143/15 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Piłsudskiego - Mazurska” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 144/15 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Brama Portowa 2",
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 145/15 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Floriana Krygiera” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 149/15 (komentarzy: 0) - utworzenia Zespołu Szkół Nr 16 w Szczecinie, ul. Emilii Plater 20,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 21
  - 150/15 (komentarzy: 0) - utworzenia Zespołu Szkół Nr 15 w Szczecinie, ul. Floriana Szarego 12,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 151/15 (komentarzy: 0) - ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodkach wsparcia działających na terenie Gminy Miasto Szczecin.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 152/15 (komentarzy: 0) - zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 153/15 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy i skwerowi w Szczecinie.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 20
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,
  ­- Prezydenta Miasta Szczecin.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z IX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin