Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
IV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2015-01-13 11.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ślubowanie radnego Rady Miasta.
3. Wręczenie Pani Barbarze Jaskierskiej honorowego tytułu "Mecenas Osób Niepełnosprawnych".
4. Uhonorowanie pośmiertnie Pani Barbary Oskólskiej tytułem "Mecenas Osób Niepełnosprawnych".
5. Zatwierdzenie protokołu z III zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.
6. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 333/14 (komentarzy: 0) - uchwalenia budżetu Miasta na 2015 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 334/14 (komentarzy: 0) - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 345/14 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin nr XLII/1061/09 z dnia 14 grudnia 2009 r. sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. "Szczecin bez azbestu" oraz zmiany uchwały w sprawie "Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina",
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 346/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 29/38 z obrębu 3011 położonej w Szczecinie, w rejonie ulicy Kolonistów,
  - 347/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 47/6 i 29/37 z obrębu 3011, położonej w Szczecinie, w rejonie ulicy Kolonistów,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 348/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ulicy Sadowej 8, stanowiącej działkę nr 9 o powierzchni 1031 m2 z obrębu 4104,
  - 349/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej przy ul. Osadników 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 111 o pow. 0,0717 ha, obr. 3057,
  - 350/14 (komentarzy: 0) - przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok",
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 351/14 (komentarzy: 0) - przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok",
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 352/14 (komentarzy: 0) - zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  - 353/14 (komentarzy: 0) - ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 23
  - 354/14 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 5 w Szczecinie, ul. Komuny Paryskiej 5,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 355/14 (komentarzy: 0) - wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2014,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 356/14 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 25
  - 357/14 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tor Wodny” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 358/14 (komentarzy: 0) - nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 359/14 (komentarzy: 0) - uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 1/15 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 2/15 (komentarzy: 0) - powołania Miejskiej Komisji Wyborczej.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
9. Informacja o żądaniach i wydanych decyzjach w związku z uchwaleniem nowego planu miejscowego lub zmianą planu.
10. Informacja dotycząca podmiotów w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
13. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z IV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin