Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VI
Data sesji:
2014-06-23 11.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina:
  ­- prof. zw. dr hab. n. med. Janowi Lubińskiemu,
  ­- prof. zw. dr hab. n. med. Sewerynowi Wiesławowi Wiechowskiemu,
  ­- prof. zw. dr hab. n. med. Przemysławowi Nowackiemu.
3. Zatwierdzenie protokołu z XLI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 26 maja 2014 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  6.1. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu miasta za 2013 rok.
  6.2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta.
  6.3. Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego miasta.
  6.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  6.5. Informacja o stanie mienia komunalnego.
  6.6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej.
  6.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku (137/14 (komentarzy: 0)).
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 30
  6.8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2013.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  ­- 65/14 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Północ - Odzieżowa 2" w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  ­- 141/14 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bukowo - Kolonistów 2" w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  ­- 123/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Goleniów,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  ­- 124/14 (komentarzy: 0) (wersja 2) - określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  ­- 135/14 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2014 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 24
  - 136/14 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2014 rok i lata następne,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 23
  ­- 138/14 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  ­- 139/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  ­- 140/14 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą "Szczeciński Fundusz Pożyczkowy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  ­- 142/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Wielkopolskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 17
  ­- 143/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Bł. Królowej Jadwigi stanowiącej działkę nr 24/30 z obrębu 1042,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  ­- 144/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ul. Ostrowskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 22
  ­- 146/14 (komentarzy: 0) - ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 21
  ­- 147/14 (komentarzy: 0) - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 17
  ­- 148/14 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  ­- 149/14 (komentarzy: 0) - upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do określania wysokości opłat za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjnego "ARKONKA",
projekt odrzucony w głosowaniu
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  ­- 150/14 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2014-2018 z perspektywą do roku 2023,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
  ­- 151/14 (komentarzy: 0) - skargi na Prezydenta Miasta w związku z nieudzieleniem odpowiedzi na pismo,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 14
  - 152/14 (komentarzy: 0) - wniosków dotyczących funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 8 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 13
  - 153/14 (komentarzy: 0) - skargi na Prezydenta Miasta w związku z nienależnym pobieraniem opłat za parkowanie w strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 21
  - 154/14 (komentarzy: 0) - opinii dotyczącej korekty granic obszarów Natura 2000 na terenie Miasta Szczecin.
projekt odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 12
  - 155/14 (komentarzy: 0) - skargi na niewłaściwe postępowanie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 42 w stosunku do ucznia
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 11
  - 156/14 (komentarzy: 0) - skargi na niewłaściwe postępowanie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 54 w stosunku do podległego nauczyciela,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 13
  - 157/14 (komentarzy: 0) - skargi na Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie oraz Wydziału Oświaty,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 8 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 13
  - 158/14 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Cietrzewia)
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 15
  - 159/14 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej skwerowi (skwer imienia płk. Ryszarda Kuklińskiego),
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 160/14 (komentarzy: 0) - skargi na brak działań Dyrektora ZBiLK,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 17
  - 161/14 (komentarzy: 0) - skargi na Dyrektora ZBiLK dotyczącej nieudzielenia odpowiedzi na pismo,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 19
  - 162/14 (komentarzy: 0) - skargi na opieszałe działanie Straży Miejskiej.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 18
8. Stanowisko Rady Miasta Szczecin w sprawie Honorowych Obywateli Miasta Szczecin.
stanowisko odrzucone w głosowaniu
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 7 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.
  - 158/14 - nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Cietrzewia),

Pliki do pobrania

Protokół z XLII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin