Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 525/07 w sprawie zasad wykorzystania i czasowego użytkowania budowli ochronnych na terenie

Data podpisania: 2007/10/15

Data wejścia w życie: 2007/10/15


ZARZĄDZENIE NR 525/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 października 2007r.

w sprawie zasad wykorzystania i czasowego użytkowania budowli ochronnych na terenie Gminy Miasto Szczecin

        Na podstawie art. 17 ust. , 7 , ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 241 , poz. 2416 , zm. Nr 277, poz. 2742 z 2003r, Nr 180 , poz. 1496 z 2006r, Nr 104 , poz. 708 , Nr 104 , poz. 711, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 107, poz. 732), § 4 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. ( Dz. U. Nr 96 , poz. 850 ) oraz wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego Nr ZK.III.G-2211-84/07 z dnia 26.09.2007r. w sprawie eksploatacji budowli ochronnych - zarządzam co następuje :


    § 1. 1.W czasie pokoju na terenie Gminy Miasto Szczecin budowle ochronne mogą być wynajmowane lub użyczane na cele inne niż obronne w myśl zasad określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia .
    2. Wzór umowy najmu określa załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia .
    3. Wzór umowy użyczenia określa załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia .

    § 2. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ,Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” spółka z o.o. , Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. uprawnione są do zawierania umów najmu lub użyczenia budowli ochronnych będących w administrowaniu tych podmiotów .

    § 3. Umowy najmu lub użyczenia zawiera się na wniosek zainteresowanego za zgodą Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

    § 4. Środki uzyskane z najmu budowli ochronnych mogą być przeznaczane wyłącznie na remonty oraz zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji budowli ochronnych będących w administrowaniu podmiotów o których mowa w § 2 .

    § 5. Podmioty o których mowa w § 2 zobowiązane są co kwartał do odprowadzania 15% uzyskanej kwoty z najmu budowli ochronnych na konto : Gmina Miasto Szczecin – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Bank PEKAO S.A.II Oddział  Szczecin 16 1240 3927 1111 0000 4099 5290 .

      § 6. Środki o których mowa w § 5 przeznacza się na dofinansowanie remontów komunalnych budowli ochronnych nie będących w administrowaniu podmiotów
wymienionych w § 2 .

    § 7. Traci moc Zarządzenie Nr 127/03 Prezydenta Miasta-Szefa Obrony Cywilnej Szczecina z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie : zasad wykorzystania i czasowego użytkowania budowli ochronnych ta terenie Gminy Miasto Szczecin .

    § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


PREZYDENT MIASTA

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, wytworzono: 2007/10/15, odpowiedzialny/a: Henryk Szelągiewicz, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2009/12/30 15:19:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2009/12/30 15:19:05 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2009/12/30 10:26:37 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2009/12/30 10:19:40 nowa pozycja