Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Honorowi Obywatele Miasta Szczecin

Dr hab. n. med. Leszek Michał Sagan

Dr hab. n. med. Leszek Michał Sagan urodził się 26 stycznia 1966 r. w Szczecinie. W tym mieście ukończył Szkołę Podstawową nr 36 oraz Liceum Ogólnokształcące nr 6 w klasie o profilu biologiczno-chemicznym. W roku 1991 ukończył z wyróżnieniem za wyniki w nauce studia medyczne na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej. W trakcie studiów aktywnie uczestniczył w działalności Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Neurochirurgii, a jego praca o zaburzeniach funkcji pnia mózgu otrzymała w 1991 roku nagrodę Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

W roku 1991 uzyskał w drodze konkursu stanowisko asystenta w Klinice Neurochirurgii PAM, a w roku 1993 uzyskał pierwszy stopień Amerykańskiego Lekarskiego Egzaminu Licencyjnego (Step I of United States Medical Licensing Examination), zaś w 1994 roku drugi stopień tego egzaminu. Dzięki temu w roku 1996, po złożeniu egzaminów językowych, otrzymał amerykański dyplom lekarski (Certficate of Educational Commission for Foreign Medical Graduates) pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza w USA. Jednocześnie kontynuował specjalizację w zakresie neurochirurgii, składając z wyróżnieniem w 1994 r. egzamin specjalizacyjny pierwszego stopnia. W międzyczasie w 1995 roku odbył w Surrey (Anglia), kurs badania potencjałów wywołanych układu nerwowego i prowadził je u chorych w trakcie oraz po operacjach neurochirurgicznych. Jako pierwszy w Polsce rozpoczął badania korowych potencjałów wywołanych P300, pozwalających na ocenę zmian bioelektrycznych mózgu w trakcie wyższych czynności nerwowych. Wyniki tych badań były podstawą rozprawy doktorskiej pt. „Znaczenie badania korowych potencjałów wywołanych P300 w ocenie późnych strukturalnych i czynnościowych następstw urazów mózgu w obrębie przedniego dołu czaszki”, którą obronił w 1997 roku. Publikacja oparta na wynikach niniejszej rozprawy nagrodzona została w 1998 r. (Richard Johnson Prize) przez Towarzystwo Neurochirurgów Brytyjskich. W roku 1998 zdał z wyróżnieniem egzamin specjalizacyjny drugiego stopnia z neurochirurgii i neurotraumatologii i objął stanowisko adiunkta. W tym też roku otrzymał pozycję stażysty klinicznego (Clinical Fellow) w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu Arizony (University of Arizona) w USA. W trakcie dwuletniego (lipiec 1998 – lipiec 2000) stażu pracował w pełnym zakresie (prowadzenie chorych, operacje neurochirurgiczne, dyżury, poradnia neurochirurgiczna) w czterech jednostkach neurochirurgicznych afiliowanych z Uniwersytetem. W pierwszym roku (1998 – 1999) odbył staż w Oddziałach Neurochirurgii Dziecięcej, Phoenix Children’s Hospital oraz Barrow Neurological Institute, gdzie pod kierownictwem dr K.H. Manwaring, dr S.D. Moss oraz dr H.L. Rekate szkolił się w wykonywaniu nieznanych mu przedtem procedur operacyjnych neurochirurgii dziecięcej, takich jak neuroendoskopia, operacje ścieśnienia czaszki, operacyjnego leczenia spastyczności oraz lekoopornej padaczki. Podczas drugiego roku stażu pracował w Klinice Neurochirurgii Tucson Medical Center, Oddziale Neurochirurgii VA Hospital oraz Oddziale Neurochirurgii North-West Medical Center szkoląc się głównie w technikach operacyjnego leczenia schorzeń podstawy czaszki, kręgosłupa oraz lekoopornej padaczki. W okresie tym kilkukrotnie wygłaszał na University of Arizona wykłady na zaproszenie (tzw. ground rounds).

Po powrocie do kraju był pionierem wprowadzania takich technik operacyjnych jak endoskopowe stentowanie wodociągu, endoskopowo-wspomagane uwalnianie i wszczepianie komorowych drenów zastawek, operacje ścieśnienia czaszki, przeznasadowa stabilizację złącza szczytowo-obrotowego, czy też selektywną rizotomię rdzeniową. Swoją wiedzę i warsztat naukowy poszerzał w kolejnych latach pracy w Klinice Neurochirurgii PUM. Wprowadzanie pionierskich w Polsce, nowych procedur neurochirurgicznych spowodowało poszerzenie wskazań do leczenia operacyjnego, zwiększając grupę operowanych w Klinice chorych. Przyczyniło się to także znacznie do wzmocnienia interdyscyplinarnej współpracy na polu pediatrycznym, chirurgii podstawy czaszki, genetycznym i endokrynologicznym. Do chwili obecnej utrzymuje systematyczny kontakt z zespołem lekarskim Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej Phoenix Children's Hospital. Rezultatem tego było zorganizowanie w roku 2007 w Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Szczecinie serii wykładów dr Manwaringa, będącego ordynatorem tego oddziału. Okresowo realizuje tam także kilkudniowe staże.

Zastosowanie oryginalnych technik neuroendoskopowych poprawiających wyniki leczenia wodogłowia i pozwalających uniknąć w wielu przypadkach wszczepiania zastawek komorowo-otrzewnowych zaowocowało opracowaniem znacznego klinicznego materiału badawczego. Na jego podstawie oparł on swoją pracę habilitacyjną pt.: „Wartość wspomagania endoskopowego w leczeniu i ocenie wodogłowia w przypadkach wtórnej niedostateczności funkcji układu zastawkowego”, którą obronił w roku 2009. Równocześnie rozwijał także innowacyjne techniki złożonych operacji kręgosłupa. W okresie 2008-2011 dr hab. Leszek Sagan był członkiem Komisji Badań Środkowoeuropejskich nad Jakością Życia po Implantacji Sztucznego Dysku Szyjnego (Prestige), a wprowadzane przez niego operacje złożonych wad złącza kręgowo-podstawnego wykonywane były jeszcze tylko w kilku nielicznych ośrodkach w Europie. Zaowocowało to propozycją zorganizowania europejskiego centrum szkolenia chirurgów kręgosłupa w zakresie powyższych technik. Pomimo jego starań nie było wówczas możliwości utworzenia takiego centrum w ramach Uczelni. Zostało ono utworzone na Uniwersytecie Barcelony, gdzie od 2008 roku prof. Sagan jest wykładowcą i instruktorem (Cervical Instructional Course, University of Barcelona). W roku 2010 wprowadził w Szczecinie technikę operacji polegającą na elektrostymulacji ośrodków mózgu przy śródoperacyjnym wybudzeniu chorego. Ten rodzaj operacji, pozwalający na zaoszczędzenie ośrodków elokwentnych mózgu, wykonywany był wówczas jeszcze tylko w jednym ośrodku w Polsce. Kolejnym rozwiązaniem było wprowadzenie na gruncie polskiego instrumentarium innowacyjnej techniki operacyjnej, polegającej na stabilizacji przez stawowej kręgosłupa, która jest równolegle wprowadzana w innych krajach europejskich.

Wszystkie powyższe okoliczności były przyczynkiem do przyznania w 2011 roku dr. hab. Leszkowi Saganowi tytułu Lekarza Roku w plebiscycie Głosu `Szczecińskiego.

Najnowszym osiągnięciem prof. L. Sagana jest zorganizowanie Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej w Szpitalu „Zdroje”. Od 2013 roku prowadzi w nim leczenie operacyjne w zakresie neurochirurgii dziecięcej, które dotychczas w północnej części Polski wykonywane było w bardzo ograniczonym zakresie. Rozpoczął tam w trybie rutynowym wykonywanie operacji selektywnej rizotomii grzbietowej w leczeniu spastyczności w porażeniu mózgowym dziecięcym. Próby podjęcia tego rodzaju leczenia operacyjnego przeprowadzane są jeszcze tylko w jednym ośrodku w kraju. Dotychczas w celu poddania się takiej operacji chorzy zbierali fundusze na leczenie w USA. Zorganizował też pierwsze w Polsce Centrum Leczenia Spastyczności, w którym na wzór najnowocześniejszych tego rodzaju placówek na świecie, w trakcie wizyty chory poddawany jest jednoczesnej multi dyscyplinarnej ocenie specjalistycznej (neurochirurg, ortopeda, rehabilitant) co w sposób znakomity usprawnia leczenie i podnosi jego efekt.

Poza działalnością stricte lekarską dr hab. Leszek Sagan jest członkiem rad naukowych prestiżowych czasopism: The Journal of Spine Surgery, Opieka Okołooperacyjna, Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia. Jest także recenzentem w renomowanym europejskim czasopiśmie neurochirurgii dziecięcej Childs Nervous System. Efektem działalności na rzecz formowania i rozwoju neurochirurgii na gruncie towarzystw specjalistycznych sprawiła, że został on wybrany przewodniczącym Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów w latach 2009-2014 oraz wiceprzewodniczącym Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych w latach 2007-2013. Od 2011 roku jest przewodniczącym Oddziału Północnego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa. W tym zakresie organizuje cykliczne spotkania oraz zjazdy naukowe. W roku 2010 Wojewoda Zachodniopomorski powołał prof. Leszka Sagana na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Neurochirurgii. W roku 2014 otrzymał także tytuł profesora nadzwyczajnego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Równolegle z dużym zaangażowaniem zajmuje się też działalnością dydaktyczną. Od 1993 roku prowadzi Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neurochirurgii PUM. Jego członkowie uczestniczą w rutynowych czynnościach leczenia neurochirurgicznego, przechodząc w ten sposób formowanie w zakresie klinicznym. Dodatkowo prowadzą obserwacje naukowe przygotowując prace prezentowane następnie w ramach spotkań i zjazdów studenckich towarzystw naukowych. W roku 2010 i 2013 prezentowane prace zostały nagrodzone pierwszą, a w 2014 drugą nagrodą na Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Towarzystw Naukowych. Prowadzi także zajęcia ze studentami wszystkich wydziałów PUM w zakresie neurochirurgii oraz propedeutyki chirurgii. Pod jego kierownictwem jedna osoba uzyskała specjalizację z neurochirurgii, a w trakcie rezydentury są obecnie dwie osoby. Był promotorem dwóch przewodów doktorskich zakończonych uzyskaniem stopnia naukowego w roku 2012 i 2013, zaś obecnie jest promotorem czterech przewodów doktorskich, których zakończenie oczekiwane jest w ciągu roku. Recenzował cztery prace doktorskie i trzy prace magisterskie a także był promotorem dwóch prac na Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM.

Jako wyjątkowe uznanie dotychczasowej działalności, należy potraktować włączenie prof. Leszka Sagana w roku 2015 w skład Prezydium Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Dr hab. Leszek Sagan jest wybitnym lekarzem, którego oddanie i zaangażowanie mogą codziennie obserwować wszyscy Jego pacjenci. Do prowadzonego przez niego Oddziału Neurochirurgii kierują swoje kroki wszyscy ci, dla których jest ostatnią nadzieją. Szansą na powrót do zdrowia. Dotyczy to w szczególności najmłodszych pacjentów. To dzięki niemu mogą mieć normalne, szczęśliwe dzieciństwo. Jest przy tym lekarzem dla wszystkich - nie tylko chorych ze Szczecina, ale także dla tych z najbardziej odległych zakątków naszego kraju.

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2016/04/08, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2023/01/18 10:49:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2023/01/18 10:49:39 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2017/04/06 15:13:19 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2016/06/16 12:06:13 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2016/06/16 11:54:45 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2016/06/01 08:57:48 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2016/05/11 12:00:34 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2016/04/08 12:02:11 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2016/04/08 11:57:59 nowa pozycja

Uchwała Rady Miasta Szczecin nr XLI/1143/22 w sprawie zasad przyznawania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecin