Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74857047

Aktualna strona: 122812

Wydrukowano: 0

Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin

STYPENDIA NAUKOWE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN


Podstawa prawna:  Uchwała Nr X/188/11  zmieniająca dotychczasowe zasady przyznawania przez Prezydenta Miasta Szczecin stypendiów naukowych studentom i doktorantom (Uchwałą Nr L/1273/10 i Uchwała Nr LX/1355/10).  Program Stypendialny  został  ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.    

WYNIKI EDYCJI MARZEC 2019:

W terminie do dnia 8 marca 2019 r. wpłynęło ogółem 30 wniosków, w tym 6 od studentów i 24 od doktorantów. Ocenie merytorycznej poddano wszystkie złożone wnioski.

Stypendium Prezydenta Miasta Szczecin otrzymało 2 studentów.

Lp.

Imię

Nazwisko

Uczelnia

Kierunek

1.

Jakub

Rosik

Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie

Lekarski

2.

Ewelina

Chołodowicz

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Automatyka i robotyka

Stypendium Prezydenta Miasta Szczecin otrzymało 5  doktorantów.

Lp.

Imię

Nazwisko

Uczelnia

Dyscyplina naukowa

1.

Karol

Miądlicki

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Budowa i eksploatacja maszyn

2.

Izabela

Irska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Inżynieria materiałowa

3.

Jakub

Deptuła

Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie

Medycyna/ biologia medyczna

4.

Tomasz

Idzik

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Technologia chemiczna (organiczna)

5.

Emilia

Bachtiak-Radka

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Budowa i eksploatacja maszyn

Wytyczne dla studentów i doktorantów ubiegających się o stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecin 

 • należy zapoznać się z warunkami i zasadami ubiegania się o stypendium określonymi w  Regulaminie  przyznawania i realizacji stypendiów naukowych  oraz wykazem dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin, kierunków i specjalności naukowych uprawniających do wystąpienia o stypendium 
 • należy wypełnić wniosek o stypendium - odrębny dla studenta i doktoranta. Jedynym dopuszczalnym formularzem jest formularz wniosku zamieszczony poniżej: 
  wniosek o stypendium naukowe dla studenta (formularz wniosku do wypełnienia)
  wniosek o stypendium naukowe dla doktoranta (formularz wniosku do wypełnienia)
 • Wszelkie modyfikacje formularza wniosku o stypendium w zakresie treści bądź formy są niedozwolone i skutkują tym, że zmodyfikowany wniosek nie spełnia wymogów formalnych w zasadniczej części. 
 • Pobrany ze strony BIP Urzędu Miasta Szczecin formularz wniosku należy wypełnić na komputerze, nie dopuszcza się ręcznych dopisków, skreśleń bądź jakiejkolwiek korekty za wyjątkiem  skreśleń  i  poprawek parafowanych przez Dziekana Wydziału. Należy wypełnić wszystkie rubryki  do tego przeznaczone, w przypadku braku informacji w danym zakresie należy wprowadzić „—„ .  
 • Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych określonych w Regulaminie przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów zostaną zwrócone wnioskodawcy bez rozpatrzenia. Jedynie w przypadku braków formalnych o charakterze oczywistych omyłek, wnioskodawca ma prawo do jednorazowej ich korekty dokonanej na wezwanie Komisji Stypendialnej w terminie przez nią wskazanym. Nie są oczywistymi omyłkami:
  • brak na formularzu wniosku wymaganych podpisów przedstawicieli uczelni, w szczególności Dziekana Wydziału;
  • samodzielne skreślenia, poprawki i odręczne dopiski na formularzu wniosku;
  • modyfikacje treści lub formy formularza.
  • brak dokumentu poświadczającego fakt zamieszkiwania w Szczecinie.
   W przypadku powyższych uchybień wnioski będą uznawane za niespełniające wymogów formalnych.
 • Szczegółowe informacje pod numerem telefonu +48 91 424 5076.

Informacje dla stypendystów: 

Osoby, którym przyznano stypendium naukowe w marcu 2019 r., zobligowane są w terminie do października 2019 r. dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w § 3, ust.1 lub 2. Regulaminu:  

 • studenci: średnia ocen z egzaminów z ostatniego semestru nie niższa niż 4,5 - potwierdzona przez dziekana;
 • studenci: zaświadczenie z uczelni o niekorzystaniu z urlopów i niepowtarzaniu semestru;
 • studenci i doktoranci: dokument potwierdzający zamieszkanie w Szczecinie - dotyczy przypadków, kiedy dokument dostarczony wraz z wnioskiem o stypendium jest nieaktualny;
 • doktoranci: potwierdzone przez uczelnię lub promotora zaświadczenie o wyznaczonym terminie obrony pracy doktorskiej - dotyczy doktorantów, dla których podany we wniosku przewidywany termin obrony przypada w okresie wypłaty stypendium.

Wysokość stypendium dla studenta wynosi odpowiednio: 1 000 zł brutto w pierwszym roku pobierania stypendium, 1 200 – w drugim i 1 400 – w trzecim, natomiast dla doktoranta 3 000 zł brutto.

Stypendium jest przychodem podlegającym opodatkowaniu wg przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Klauzula informacyjna RODO


 wyniki edycji I - październik 2010 r.  

wyniki edycji II - marzec 2011 r. 

wyniki edycji III - październik 2011 r. 

wynik edycji IV - marzec 2012 r.

wyniki edycji V - październik 2012 r.

wyniki edycji VI - marzec 2013 r.

wyniki edycji VII - październik 2013 r.

wyniki edycji VIII - marzec 2014 r.

wyniki edycji IX - październik 2014 r.

wyniki edycji X - marzec 2015 r.

wyniki edycji XI - pażdziernik 2015 r.

wyniki edycji XII - marzec 2016 r.

wyniki edycji XIII - październik 2016 r.

wyniki edycji XIV - marzec 2017 r.

wyniki edycji XV - październik 2017 r.

wyniki edycji XVI - marzec 2018 r.

wyniki edycji XVII - październik 2018 r.Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin