Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Konkursy

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W OBSZARZE ALEI WOJSKA POLSKIEGO W SZCZECINIE


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników „Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie ".

Uroczystość odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej „ProMedia” przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie.

Po uroczystości wręczenia nagród odbędzie się dyskusja z uczestnikami konkursu, sędziami konkursowymi i zaproszonymi gośćmi.

Wystawa prac konkursowych zostanie zorganizowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej „ProMedia” i będzie otwarta od 30 listopada do 13 grudnia 2017 r.

Od 14 grudnia do 29 grudnia 2017 r. prace konkursowe będą wywieszone w Śródmiejskim Punkcie Sąsiedzkim „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44b w Szczecinie.

 


Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o modyfikacji Regulaminu konkursu wynikającej ze zmiany Zastępcy Sekretarza konkursu. Treść modyfikacji została umieszczona w zakładce "Zmiany SIWZu" pod nazwą "Zmiana nr 1 Regulaminu konkursu" oraz poniżej:

Zmiana nr 1 z dnia 02.11.2017 r. Regulaminu „KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W OBSZARZE ALEI WOJSKA POLSKIEGO W SZCZECINIE":

1. Zamawiający na podstawie Rozdziału III pkt II ppkt 2 Regulaminu Konkursu dokonuje następującej modyfikacji:

1) W Rozdziale III pkt III ppkt 5. 2) o treści:

„p. Magdaleną Andruszkiewicz – Zastępcą Sekretarza Konkursu

tel. 91 434 11 21”

zastępuje się następującą treścią: 

„p. Anną Fabiś – Zastępcą Sekretarza Konkursu

tel. 91 434 11 21”

2) W Rozdziale X pkt V ppkt 2 o treści:

„Zastępcą sekretarza konkursu jest p. Magdalena Andruszkiewicz – Podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Urząd Miasta Szczecin”

zastępuje się następującą treścią: 

„Zastępcą sekretarza konkursu jest p. Anna Fabiś – Podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Urząd Miasta Szczecin”.

2. Pozostałe zapisy Regulaminu Konkursu pozostają niezmienione.

 

 


2017/S 119-240627

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektywa 2014/24/UE

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bednarz, Urząd Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej pok. 271A
Tel.: +48 914245054
E-mail: konkurs.wp@um.szczecin.pl
Faks: +48 914245586
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szczecin.pl/konkursy

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

 

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie.

II.1.2)Główny kod CPV

71400000

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji, koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego, na odcinku pomiędzy Placem Zwycięstwa i Placem Szarych Szeregów w Szczecinie oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do wybranych przez Sąd Konkursowy prac – na zasadach określonych w Regulaminie.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publ. i zabudowy śródmiejskiego odcinka Al. Woj. Polskiego w Szczecinie.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu

Otwarta

IV.1.7) Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:

IV.1.9) Kryteria oceny projektów:

1. Jakość użytkowa i przestrzenna rozwiązań, w tym w odniesieniu do elementów komunikacji kołowej, rowerowej i pieszej – maks. 40 pkt

2. Wielofunkcyjność rozwiązań, w tym atrakcyjność przestrzeni publicznych w odniesieniu do spędzania czasu na Alei oraz budowy więzi społecznych – maks. 20 pkt

3. Walory estetyczne w tym. w odniesieniu do elementów architektonicznych – małej architektury oraz innych elementów m.in. koncepcji kolorystyki elewacji oraz informacji wizualnej – maks. 10 pkt

4. Jakość rozwiązań technicznych w połączeniu z walorami użytkowymi, z uwzględnieniem trwałości zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych – maks 10 pkt

5. Ekonomia rozwiązań z włączeniem zagadnień dotyczących realizacji inwestycji oraz jej późniejszego użytkowania – maks. 10 pkt

6. Koszt realizacji inwestycji, wyliczony i podany przez Uczestnika na podstawie rozwiązań projektowych przedstawionych w pracy konkursowej – maks. 10 pkt.

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 13/07/2017

Czas lokalny: 15:00

IV.2.3) Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.3) Nagrody i sąd konkursowy

IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)

Zostaną przyznane nagrody: tak

liczba i wartość przyznawanych nagród:

1) I Nagroda – 35 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych brutto)

2) II Nagroda – 20 000 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto)

3) trzy wyróżnienia po 5 000 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto).

IV.3.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

1. Nagrody pieniężne będą wypłacane przez Zamawiającego w terminie do 30 dni (nie krótszym niż 15 dni) od dnia ustalenia wyników konkursu z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

2. Zamawiający w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty ustalenia wyników konkursu zaprosi autora najlepszej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji, z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

IV.3.3) Zamówienia po konkursie

Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak

IV.3.4) Decyzja sądu konkursowego

Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak

IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:

1) arch. Paweł Detko – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Przewodniczący

2) arch. Jarosław Bondar – Architekt Miasta, UM Szczecin - Z-ca Przewodniczącego

3) arch. Tomasz Cykalewicz – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Sędzi Referent

4) arch. Elżbieta Głowacka – Z-ca Dyr. Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej, UM Szczecin

5) arch. Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta

6) arch. Marek Orłowski – Stowarzyszenie Architektów Polskich

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe:

I. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także ww. podmioty występujące wspólnie, spełniające wymagania określone w Regulaminie, które złożą w odpowiednim terminie wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w Regulaminie.

II. Wymagania uczestnictwa w konkursie:

1. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

a) art. 24 ust. 1 ustawy PZP oraz

b) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP.

2) spełniają wymogi dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Dysponują przynajmniej jedną osobą w zespole projektowym, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Uwaga:

Uczestnik, który otrzyma w konkursie I Nagrodę, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu kserokopii (poświadczonych za zgodność z oryginałem) zaświadczeń o nadaniu uprawnień budowlanych do projektowania osób wskazanych przez Uczestnika do wykonania zamówienia, wydanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, uprawnień budowlanych do projektowania wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub dokumentów równoważnych w przypadku podmiotów zagranicznych.

Dokumenty te, jeżeli nie są wystawione w języku polskim, winny być przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika.

Uczestnicy Konkursu z RP oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarii, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, zobowiązani są do uzyskania od właściwej izby samorządu zawodowego w Polsce odpowiedniego wpisu umożliwiającego prowadzenie usług na terenie RP tj. wykonywania zawodu architekta (pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych) zgodnie z wymogami prawa polskiego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy na wnoszenie środków ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/06/2017

Lista załączników:
typ pliku  Koncepcja przebudowy - Wariant 1  [3.66 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Mapa kwartałów  [3.66 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Mapa władania  [4.23 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Podkład geodezyjny  [8.88 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Regulamin konkursu  [2.09 MB]   Informacja o wytworzeniu danych

model 3D [ZIP]Zmiany SIWZu:
Zmiana nr 1 Regulaminu Konkursu  

Informacja z otwarcia ofert:

Szczecin, 01.08.2017 r.

Szanowni Państwo, 

Zamawiający dopuścił do udziału w konkursie i zaprosił do składania prac konkursowych następujących uczestników:

 

Lp.

Nazwa uczestnika

Adres

1.

K&L ART DESIGN AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA GRZEGORZ KRYCHOWSKI

UL. JASIA I MAŁGOSI 9A
80-308 GDAŃSK

2.

R3D3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA GRZEGORZ ZIĘTEK

UL. ŻWIRKI I WIGURY 3/5
81-392 GDYNIA

3.

FBA RYSZARD BURBICKI

AL. PIASTÓW 1/3
70-325 SZCZECIN

4.

ARCH. ZDZISŁAW STANISZEWSKI

UL. MONTE CASSINO 11 M. 13
70-465 SZCZECIN

5.

ARCHAID PRACOWNIA PROJEKTOWA JACEK SZEWCZYK

UL. LETNIA 2
75-900 KOSZALIN

6.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA A-PLUS SŁAWOMIR ZIENTARSKI, PRZEMYSŁAW CHMIELARSKI, GABRIELA CHECHŁACZ

AL. KEN 20/64
02-797 WARSZAWA

7.

MICHAŁ PASTERNICKI, LECH GRABSKI

UL. 28 PUŁKU STRZ. KANIOWSKICH 6/10 M. 23
90-750 ŁÓDŹ

8.

IZABELA SYKTA IDEES ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

UL. ŁOKIETKA 12/23
30-010 KRAKÓW

9.

SEPAGROUP - SEBASTIAN PAŁCZYŃSKI

UL. SZKOLNA 15/5
51-361 WROCŁAW

10.

JAKUB GOŁĘBIEWSKI, WIKTOR KUCHNIAK, MICHAŁ JAROSZEWICZ

UL. P. SKARGI 4/10
71-422 SZCZECIN

11.

PRZEMYSŁAW BORKOWICZ ARCHITEKT

UL. SZAMOTULSTKA 21
60-365 POZNAŃ

12.

KONSORCJUM: MELLON ARCHITEKCI MIŁOSZ RACZYŃSKI, NAAN ARCHITEKCI MICHAŁ KOŁODZIEJCZYK

UL. FELCZAKA 17/U4
71-417 SZCZECIN

13.

MXL4 SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

AL. BOH. WARSZAWY 40/3A2A
70-342 SZCZECIN

14.

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI "FRONTON" SP. Z O.O.

UL. NASTROJOWA 42/11
91-496 ŁÓDŹ

15.

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA KONARZEWSKI MAREK KONARZEWSKI

UL. JEDNOSCI NARODOWEJ 194
50-302 WROCŁAW

16.

HELENA KUŁAK

UL. LAWENDOWA 1
66-440 SKWIERZYNA

17.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY AMD

UL. CHOPINA 94
43-600 JAWORZNO

18.

INARKO SP. Z O.O.

UL. LUTYCKA 1/4
44-100 GLIWICE

19.

NATALIA SZYNDLER, ŁUCJA STAROŚCIAK, BARTOSZ GOLCZYK, MILENA KIERNOWICZ, WOJCIECH PAWŁOWSKI

UL. JAGIELLOŃSKA 71/22,
70-365 SZCZECIN

20.

DEDECO SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

AL. WOJSKA POLSKIEGO 8/41A
70-471 SZCZECIN

21.

PROJARCH DAMIAN KAŁDONEK

UL. SZKOLNA 1C
44-100 GLIWICE

22.

ARCHITEKCI PL JERZY HNAT

UL. KOŚCIELNA 1/7
44-100 GLIWICE

23.

JOANNA JASKUŁOWSKA

UL. TUWINA 79/12
90-031 ŁÓDŹ

24.

DOMINO GRUPA ARCHITEKTONICZNA WOJCIECH DUNAJ

UL. MICKIEWICZA 118/5
71-140 SZCZECIN

25.

DORADZTWO FINANSOWO-PROJEKTOWE RENATA JACKOWIAK

UL. POCZTOWA 41/4
70-356 SZCZECIN

26.

STUDIO A4 SPÓŁKA PROJEKTOWA Z O.O.

AL. WOJSKA POLSKIEGO 20
70-470 SZCZECIN

27.

ALEKSANDRA ŻÓŁTOWSKA, KLAUDIA BABSKA, GRZEGORZ FERBER, PIOTR ZANIEWSKI

UL. MŁODZIEŻY POLSKIEJ 52/3
70-744 SZCZECIN


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 30.11.2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej „ProMedia” przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie odbyło się ogłoszenie wyników i rozstrzygnięcie Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie.

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu Sąd konkursowy w składzie:

Przewodniczący Sądu konkursowego:

arch. Paweł Detko – Stowarzyszenie Architektów Polskich

Członkowie Sądu konkursowego:

arch. Jarosław Bondar - Architekt Miasta Szczecin, Urząd Miasta Szczecin

arch. Tomasz Cykalewicz – Stowarzyszenie Architektów Polskich

arch. Elżbieta Głowacka – Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Urząd Miasta Szczecin

arch.  Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta

arch. Marek Orłowski – Stowarzyszenie Architektów Polskich

dokonał oceny 5 prac konkursowych złożonych w konkursie w oparciu o kryteria wskazane w Regulaminie konkursu.

 

Zamawiający przyznał następujące nagrody:

 

I NAGRODA – 35 000,00 zł brutto oraz zaproszeni do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie przestrzeni publicznych Alei Wojska Polskiego

praca nr 5 (numer nadany przez uczestnika: 840502)

Liczba uzyskanych punktów: 97 pkt

Autor pracy: ARCHAID PRACOWNIA PROJEKTOWA JACEK SZEWCZYK, UL. LETNIA 2, 75-900 KOSZALIN

 

II NAGRODA – 20 000,00 zł brutto

praca nr 4 (numer nadany przez uczestnika: 572022)

Liczba uzyskanych punktów: 86 pkt

Autor pracy: DOMINO GRUPA ARCHITEKTONICZNA WOJCIECH DUNAJ, UL. MICKIEWICZA 118/5, 71-140 SZCZECIN

 

WYRÓŻNIENIA (każde po 5 000,00 zł brutto):

 

WYRÓŻNIENIE 1

– praca nr 1 (numer nadany przez uczestnika: 262626)

Liczba uzyskanych punktów: 66 pkt

Autor Pracy: INARKO SP. Z O.O., UL. LUTYCKA 1/4, 44-100 GLIWICE

 

WYRÓŻNIENIE 2

– praca nr 2 (numer nadany przez uczestnika: 182801)

Liczba uzyskanych punktów: 64 pkt

Autor Pracy: JAKUB GOŁĘBIEWSKI, UL. P. SKARGI 4/10, 71-422 SZCZECIN, WIKTOR KUCHNIAK, CZARNÓWKO 7F, 74-120 WIDUCHOWA, MICHAŁ JAROSZEWICZ, UL. PASKA 37/2, 71-622 SZCZECIN

 

WYRÓŻNIENIE 3

– praca nr 3 (numer nadany przez uczestnika: 271013)

Liczba uzyskanych punktów: 28 pkt

Autor Pracy: PIOTR ZANIEWSKI, UL. STAROMŁYŃSKA 20/14, 70-561 SZCZECIN, GRZEGORZ FERBER, UL. KONOPNICIEJ 33C/4, 71-132 SZCZECIN, KLAUDIA BABSKA, UL. MŁODZIEŻY POLSKIEJ 52/3, 70-774 SZCZECIN, ALEKSANDRA ŻÓŁTOWSKA, UL. GŁOWACKIEGO 6A, 72-010 POLICE


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2017/06/26
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych