Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Konkursy

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PRZEBUDOWY TEATRU LETNIEGO IM. HELENY MAJDANIEC W SZCZECINIEOGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PRZEBUDOWY TEATRU LETNIEGO IM. HELENY MAJDANIEC W SZCZECINIE


Numer ogłoszenia: 339750 - 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Czy ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 203722 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, faks 91 4245104.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PRZEBUDOWY TEATRU LETNIEGO IM. HELENY MAJDANIEC W SZCZECINIE.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PRZEBUDOWY TEATRU LETNIEGO IM. HELENY MAJDANIEC (AMFITEATRU) PRZY UL. FAŁATA 2 W SZCZECINIE W ZAKRESIE BUDOWY NOWEGO ZADASZENIA, PRZEBUDOWY WIDOWNI I SCENY, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU, Z UWZGLĘDNIENIEM ZACHOWANIA WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH PARKU IM. JANA KASPROWICZA.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.

SEKCJA IV: WYNIKI KONKURSU

IV.1) LICZBA UCZESTNIKÓW: 52

IV.2) NAGRODY

 • Miejsce: I.

IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej

 • Flanagan Lawrence, 66 Porchester Road, Londyn W2 6ET, kraj/woj. Zjednoczone Królestwo.

IV.2.2) Wartość nagrody

 • Wartość wydanej(wypłaconej)nagrody (bez VAT): 28000,00 PLN.

IV.2) NAGRODY

 • Miejsce: II.

IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej

 • Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj, ul. Mickiewicza 118/5, 71-140 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.2.2) Wartość nagrody

 • Wartość wydanej(wypłaconej)nagrody (bez VAT): 17000,00 PLN.

IV.2) NAGRODY

 • Miejsce: III.

IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej

 • Orłowski i Szymański Architekci Sp. J., ul. Radogoska 9b, 71-607 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.2.2) Wartość nagrody

 • Wartość wydanej(wypłaconej)nagrody (bez VAT): 12000,00 PLN.

IV.2) NAGRODY

 • Miejsce: WYRÓŻNIENIE.

IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej

 • Wunsch Projekt, ul. Królewicza Kazimierza 2H/11, 71-550 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.2.2) Wartość nagrody

 • Wartość wydanej(wypłaconej)nagrody (bez VAT): 5500,00 PLN.

IV.2) NAGRODY

 • Miejsce: WYRÓŻNIENIE.

IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej

 • Bielenis Architektura Sp. z o.o. i S.LAB Architektura Tomasz Sachanowicz, ul. Włodkowica 3/4, 71-175 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.2.2) Wartość nagrody

Wartość wydanej(wypłaconej)nagrody (bez VAT): 5500,00 PLN.

 

Prace złożone w konkursie.

 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PRZEBUDOWY TEATRU LETNIEGO IM. HELENY MAJDANIEC W SZCZECINIE


Numer ogłoszenia: 203722 - 2015; data zamieszczenia: 10.08.2015
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, faks 91 4245104.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PRZEBUDOWY TEATRU LETNIEGO IM. HELENY MAJDANIEC W SZCZECINIE.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PRZEBUDOWY TEATRU LETNIEGO IM. HELENY MAJDANIEC (AMFITEATRU) PRZY UL. FAŁATA 2 W SZCZECINIE W ZAKRESIE BUDOWY NOWEGO ZADASZENIA, PRZEBUDOWY WIDOWNI I SCENY, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU, Z UWZGLĘDNIENIEM ZACHOWANIA WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH PARKU IM. JANA KASPROWICZA.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: UCZESTNIKIEM KONKURSU MOŻE BYĆ OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, ZWANA RÓWNIEŻ UCZESTNIKIEM KONKURSU SAMODZIELNIE BIORĄCYM UDZIAŁ W KONKURSIE, BĄDŹ PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE, ZWANE RÓWNIEŻ UCZESTNIKAMI KONKURSU WSPÓLNIE BIORĄCYMI UDZIAŁ W KONKURSIE. W KONKURSIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ PODMIOTY, KTÓRE POSIADAJĄ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE, DYSPONUJĄ POTENCJAŁEM TECHNICZNYM ORAZ OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA TEGO ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZNAJDUJĄ SIĘ W SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ ZAPEWNIAJĄCEJ WYKONANIE ZAMÓWIENIA, KTÓRE ZOSTANIE UDZIELONE PO ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU. W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW UCZESTNICY KONKURSU SKŁADAJĄ W RAMACH WNIOSKU OŚWIADCZENIE (ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU), ŻE PRZYNAJMNIEJ 1 OSOBA W ZESPOLE PROJEKTOWYM POSIADA WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE ARCHITEKTONICZNE I UPRAWNIENIA PROJEKTOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE POLSKI ORAZ CZŁONKOSTWO W IZBIE ARCHITEKTÓW RP. Z UDZIAŁU W KONKURSIE WYKLUCZA SIĘ OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W ORGANIZACJI KONKURSU I OPRACOWANIU REGULAMINU, CZŁONKÓW SĄDU KONKURSOWEGO, EKSPERTÓW ORAZ UCZESTNIKÓW, KTÓRZY PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU W ZWIĄZKU Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W ART. 17 USTAWY PZP. KAŻDY UCZESTNIK MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDEN WNIOSEK ORAZ TYLKO JEDNĄ PRACĘ KONKURSOWĄ. UCZESTNIK, KTÓRY ZŁOŻY WIĘCEJ NIŻ JEDEN WNIOSEK LUB PRACĘ ZOSTANIE WYKLUCZONY Z KONKURSU, A WSZYSTKIE PRACE KONKURSOWE SPORZĄDZONE Z JEGO UDZIAŁEM ZOSTANĄ ODRZUCONE. ZA ZŁOŻENIE WNIOSKU I PRACY KONKURSOWEJ UWAŻA SIĘ RÓWNIEŻ DOKONANIE TAKIEJ CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM UCZESTNIKIEM. KRAJOWI UCZESTNICY, MAJĄCY SIEDZIBĘ (MIEJSCE ZAMIESZKANIA) NA TERYTORIUM POLSKI WRAZ Z WNIOSKIEM SKŁADAJĄ: PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA UCZESTNIKA W KONKURSIE ORAZ OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ZWIĄZANIU JEGO WARUNKAMI W TYM OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ (ZAŁĄCZNIK NR 5A), DO KTÓREGO UCZESTNIK DOŁĄCZA KOPIĘ UPRAWNIEŃ ORAZ PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY ARCHITEKTÓW RP. ZAGRANICZNI UCZESTNICY KONKURSU MAJĄCY SIEDZIBĘ (MIEJSCE ZAMIESZKANIA) POZA TERYTORIUM RP WRAZ Z WNIOSKIEM SKŁADAJĄ PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA UCZESTNIKA W KONKURSIE ORAZ OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ZWIĄZANIU WARUNKAMI REGULAMINU KONKURSU, W TYM OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ, DO KTÓREGO UCZESTNIK DOŁĄCZA OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ RÓWNORZĘDNYCH DO OPISANYCH W REGULAMINIE KONKURSU, W KTÓRYM UCZESTNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZEDŁOŻENIA ZAMAWIAJĄCEMU ZAŚWIADCZENIA O POSIADANIU UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA SAMODZIELNEJ FUNKCJI TECHNICZNEJ W BUDOWNICTWIE ZGODNIE Z WYMOGAMI PRAWA POLSKIEGO. ZAŚWIADCZENIE UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ PO ZAPROSZENIU GO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO NEGOCJACJI WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OPISANEGO W REGULAMINIE KONKURSU. UCZESTNICY WSPÓLNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE MAJĄ OBOWIĄZEK USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKA UPRAWNIONEGO DO ZŁOŻENIA WNIOSKU, PRACY KONKURSOWEJ ORAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH REGULAMINEM. KAŻDY UCZESTNIK MOŻE USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKA, UPRAWNIONEGO DO ZŁOŻENIA WNIOSKU, PRACY KONKURSOWEJ ORAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH REGULAMINEM. PEŁNOMOCNICTWO MUSI BYĆ PODPISANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU UCZESTNIKA. OSOBĄ UPRAWNIONĄ JEST: UCZESTNIK, JEŻELI JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSOBA UPOWAŻNIONA (OSOBY UPOWAŻNIONE), ZGODNIE Z ZASADĄ REPREZENTACJI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ..

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • 1. WPISANIE OBIEKTU W ISTNIEJĄCY PARK, POSZANOWANIE WARTOŚCI KRAJOBRAZOWYCH - 20
 • 2. JAKOŚĆ ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH ZADASZENIA - 20
 • 3. FUNKCJONALNOŚĆ ROZWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH - 20
 • 4. SKUTECZNOŚĆ KONTROLI DOSTĘPU PODCZAS ORGANIZOWANYCH IMPREZ - 20
 • 5. MOŻLIWOŚĆ ŁATWEJ ADAPTACJI SCENY I WIDOWNI DO ZMIENNYCH POTRZEB - 20

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

 • Dostępny do dnia: 11.12.2015, godzina 15:30.
 • Miejsce: www.szczecin.sarp.org.pl/teatrletni ; www.szczecin.pl/konkursy.

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 25.08.2015, godzina 18:00.
 • Miejsce: STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ SZCZECIN, UL. MARIACKA 10, 70-546 SZCZECIN.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Termin: DO I ETAPU KONKURSU: DO DNIA 13.10.2015 DO GODZ. 18.00; DO II ETAPU KONKURSU: DO DNIA 01.12.2015 DO GODZ. 18.00..
 • Miejsce: STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ SZCZECIN, UL. MARIACKA 10, 70-546 SZCZECIN.

IV.3) NAGRODY

 • Rodzaj i wysokość nagród: NAGRODAMI W KONKURSIE SĄ: 1 NAGRODA: 28.000 ZŁ BRUTTO (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA WYKONANIE PRACA PROJEKTOWYCH OBEJMUJĄCYCH ZAKRES KONKURSU. 2 NAGRODA: 17.000 ZŁ BRUTTO (SŁOWNIE: SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH). 3 NAGRODA: 12.000 ZŁ BRUTTO (SŁOWNIE: DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH). 2 WYRÓŻNIENIA PO 5 500 ZŁ BRUTTO (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH). NAGRODY UWZGLĘDNIAJĄ ZWROT KOSZTÓW PRZYGOTOWANIA PRAC KONKURSOWYCH W II ETAPIE KONKURSU W WYSOKOŚCI 5.500 ZŁ BRUTTO (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA II ETAPU. SĄD KONKURSOWY PRZYZNA NAGRODY UCZESTNIKOM, KTÓRZY UZYSKAJĄ NAJWYŻSZE OCENY ZA PRACE KONKURSOWE ZAPREZENTOWANE W II ETAPIE KONKURSU W OPARCIU O KRYTERIA OCENY, OKREŚLONE W REGULAMINIE. O RODZAJU I WYSOKOŚCI NAGRÓD DECYDUJE SĄD KONKURSOWY. SUMA NAGRÓD PIENIĘŻNYCH I WYRÓŻNIEŃ PRAC II ETAPU WYNOSI 68 000 ZŁ BRUTTO (SŁOWNIE: SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH). ZAMAWIAJĄCY GWARANTUJE WYPŁATĘ CAŁEJ PULI NAGRÓD. SĄD KONKURSOWY MOŻE W RAZIE POTRZEBY DOKONAĆ INNEGO PODZIAŁU NAGRÓD (JEŚLI NA PRZYKŁAD W II ETAPIE BĘDZIE MNIEJ NIŻ PIĘĆ ZESPOŁÓW LUB JEŚLI NAGRODA NIE ZOSTANIE PRZYZNANA, ALBO BĘDĄ PRZYZNANE NAGRODY RÓWNORZĘDNE).

 

REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNY JEST PONIŻEJ:

REGULAMIN

 

MATERIAŁY UDOSTĘPNIONE PRZEZ ORGANIZATORA KONKURSU DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE:

WWW.SZCZECIN.SARP.ORG.PL/TEATRLETNIData publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2015/08/10
udostępnił: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, wytworzono: 2015/12/11, odpowiedzialny/a: Architekt Miasta, wprowadził/a: Anna Bednarz, dnia: 2015/12/21 09:49:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Bednarz 2015/12/21 09:49:26 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/12/11 13:04:07 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/12/11 13:03:07 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/12/11 13:02:15 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/08/10 13:18:24 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/08/10 13:16:56 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/08/10 13:15:33 nowa pozycja