Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Konkursy

KONKURS NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA FRAGMENTU ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II – POMIĘDZY PLACEM LOTNIKÓW I PLACEM ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE – Z PRZEZNACZENIEM NA PRZESTRZEŃ PRZYJAZNĄ MIESZKAŃCOM


 Szanowni Państwo,

W tabeli poniżej znajdują się informacje o pracach konkursowych, złożonych w terminie określonym w Regulaminie konkursu. 

 

numer nadany przez Uczestnika numer nadany przez Sekretarza nazwa Uczestnika siedziba/ adres zamieszkania miejsce w rankingu ilość uzyskanych punktów (max. 600)
848617 1 Maciej Wasilewski, Anna Janus, Jakub Heciak, Magdalena Wojnowska-Heciak 02-972 Warszawa, al. Rzeczypospolitej 27a/41 8. 251
122381 2 ARCHAID Pracownia Architektoniczna Jacek Szewczyk 75-900 Koszalin, ul. Letnia 2 1. 580
680926 3 Magdalena Baranowska, Aneta Mikołajczyk, Konrad Bałacki 60-365 Poznań, ul. Szamotulska 37A/15 3. 398
236636 4 S. LAB ARCHITEKTURA Tomasz Sachanowicz 70-450 Szczecin, ul. Wielkopolska 37/9 11. 211
260491 5 STUDIO ARCHITEKTONICZNE SIETNICKI arch. Marek Sietnicki, Paweł Potemkowski, Urszula Chomiak 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 2/3 2. 469
257143 6 Marta Kościńska, Joanna Kata, Monika Gralak, Natalia Sowislo, Michalina Kaczmarek, Filip Czarniak 71-434 Szczecin, ul. Słowackiego 17 16. 175
    080979 7 Katarzyna Pawluśkiewicz - Architekt 30-203 Kraków, ul. Władysława Anczyca 11/1 9. 245
    031016 8 Ryszard Puchacz, Daria Puchacz, Magdalena Szczepaniec 74-100 Gryfino, ul. Flisacza 30 7. 256
161386 9 Mariusz Tuszyński, Iga Czarniak, Polina Mikhailova, Aleksandra Raczak, Patrycja Żukowska 72-005 Przecław, ul. Ostoja 38/2 10. 236
191912 10 Iwona Zielińska, Paulina Bandura, Magdalena Filipiak, Grzegorz Kochanowski 68-200 Żary, ul. Paderewskiego 14/23 13. 194
366542 11 Krzysztof Kryzar, Marika Micyk, Iga Brózda 71-277 Szczecin, ul. Przybyszewskiego 15 12. 196
137197 12 Rafał Swalski, Natalia Szyndler, Milena Kiernowicz, Klaudia Lewandowska 71-106 Szczecin, ul. Kozierowskiego 27a 17. 174
678506 13 STUDIO PZ Paweł Zaremba 70-384 Szczecin, ul. Mickiewicza 2 6. 293
856089 14 IZOMORFIS - Pracownia Architektoniczna Piotr Fiuk 71-533 Szczecin, ul. Bronisławy 17/8 18. 163
632017 15 Adriana Szubryt- Obrycka, Justyna Tchórowska, Kamila Sasim, Magdalena Różalska 70-255 Szczecin, ul. Władysława Łokietka 11/9b 15. 177
181175 16 Magdalena Czałczyńska- Podolska, Marta Mincel, Michał Pietrusiewicz, Magdalena Rzeszotarska- Pałka, Adam M. Szymski 71-276 Szczecin, ul. Reymonta 34/4 14. 191
    091091 17 Biuro Projektowe MAXBERG - Architekt Karol Nieradka 70-430 Szczecin, ul. Śląska 51b 5. 308
223089 18 Konsorcjum: NAAN ARCHITEKCI Michał Kołodziejczyk i CH2 ARCHITEKCI s.c. 70-454 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 28/7 4. 320

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania:
 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 17.03.2017 r. w Sali Sesyjnej Rady Miasta Szczecin w budynku Urzędu Miasta Szczecin odbyło się ogłoszenie wyników i rozstrzygnięcie Konkursu na koncepcję zagospodarowania fragmentu alei Papieża Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie – z przeznaczeniem na przestrzeń przyjazną mieszkańcom

Zgodnie z Regulaminem konkursu Sąd konkursowy w składzie:

Przewodniczący Sądu konkursowego:

  1. p. Dariusz Herman - Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Koszalin

Członkowie Sądu konkursowego:

  1. p. Jarosław Bondar - Architekt Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Urząd Miasta Szczecin
  2. p. Jerzy Nowak - Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Szczecin
  3. p. Wiesława Rabińska - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Urząd Miasta Szczecin
  4. p. Anna Nawacka-Górzeńska - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta, Urząd Miasta Szczecin
  5. p. Marek Orłowski - Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Szczecin

dokonał oceny prac konkursowych złożonych w konkursie w oparciu o kryteria wskazane w Regulaminie konkursu.

 

Zamawiający przyznał następujące nagrody:

I NAGRODA– 30 000,00 zł brutto oraz zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej

praca nr 2 (numer nadany przezuczestnika: 122381)

Liczba uzyskanych punktów: 580 pkt

Autor pracy: ARCHAID PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JACEK SZEWCZYK

75-900 Koszalin, ul. Letnia 2

 

II NAGRODA– 20 000,00 zł brutto

praca nr 5 (numer nadany przez uczestnika: 260491)

Liczba uzyskanych punktów: 469 pkt

Autor pracy: STUDIO ARCHITEKTONICZNE SIETNICKI arch. Marek Sietnicki, Paweł Potemkowski, Urszula Chomiak

70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 2/3

 

III NAGRODA – 15 000,00 zł brutto

praca nr 3 (numer nadany przez uczestnika: 680926)

Liczba uzyskanych punktów: 398 pkt

Autor pracy: Magdalena Baranowska, Aneta Mikołajczyk, Konrad Bałacki

                60-365 Poznań, ul. Szamotulska 37A/15


 

Ogłoszenie nr 47867 - 2017 z dnia 2017-03-21 r.

Szczecin: KONKURS NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA FRAGMENTU ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II – POMIĘDZY PLACEM LOTNIKÓW I PLACEM ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE – Z PRZEZNACZENIEM NA PRZESTRZEŃ PRZYJAZNĄ MIESZKAŃCOM
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych tak.

Numer ogłoszenia: 354802 - 2016

W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Konkurs dotyczył projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający

nie

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie przez zamawiających

nie

Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, Krajowy numer identyfikacyjny 59982400000, ul. pl. Armii Krajowej  1, 70456   Szczecin,państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 914 245 102, faks 914 245 104, e-mail bzp@um.szczecin.pl.
Adres strony internetowej (URL): www.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU:

Jaki był podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających był odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadali pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie została przyznana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda została przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

KONKURS NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA FRAGMENTU ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II – POMIĘDZY PLACEM LOTNIKÓW I PLACEM ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE – Z PRZEZNACZENIEM NA PRZESTRZEŃ PRZYJAZNĄ MIESZKAŃCOMII.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji, koncepcji zagospodarowania fragmentu alei Papieża Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom

 

II.3) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: WYNIKI KONKURSU

III.1) INFORMACJE O UCZESTNIKACH KONKURSU:

Liczba uczestników18
w tym
Liczba uczestników małych/średnich przedsiębiorstw: 18
Liczba uczestników z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba uczestników z innych państw nie będących członkami Unii Europejskiej: 0


III.2) DATA DECYZJI SĄDU KONKURSOWEGO 17/03/2017
Konkurs został unieważniony
nie
Przyczyna unieważnienia konkursu:

III.3) NAGRODY:
III.3.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej/wybranych prac konkursowych:

ARCHAID Pracownia Architektoniczna Jacek Szewczyk,, ul. Letnia 2, Koszalin,75-900, zachodniopomorskie

Autor wybranej pracy konkursowej jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

III.3.2) WARTOŚĆ NAGRODY:

Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (dane liczbowe): 30000 


Informacje dodatkowe:

I nagroda- 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

III.3) NAGRODY:
III.3.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej/wybranych prac konkursowych:

Studio Architektoniczne Sietnicki Arch. Marek Sietnicki, Paweł Potemkowski, Urszula Chomiak,, ul. Narutowicza 2/3, Szczecin,70-231, zachodniopomorskie

Autor wybranej pracy konkursowej jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

III.3.2) WARTOŚĆ NAGRODY:

Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (dane liczbowe): 20000 


Informacje dodatkowe:

II nagroda- 20 000 zł brutto

III.3) NAGRODY:
III.3.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej/wybranych prac konkursowych:

Magdalena Baranowska, Aneta Mikołajczyk, Konrad Bałacki,, ul. Szamotulska 37A/15, Poznań,60-365, wielkopolskie

Autor wybranej pracy konkursowej jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

III.3.2) WARTOŚĆ NAGRODY:

Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (dane liczbowe): 15000 


Informacje dodatkowe:

III nagroda- 15 000 zł brutto

 

 


 

Szanowni Państwo,   

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu na koncepcję zagospodarowania fragmentu alei Papieża Jana Pawła II – pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie – z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom.

Uroczystość odbędzie się dnia 17 marca 2017 r. (piątek) o godzinie 13.00 w Sali Sesyjnej Rady Miasta Szczecin przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie.

Po uroczystości wręczenia nagród zapraszamy serdecznie na dyskusję z uczestnikami konkursu, sędziami konkursowymi i zaproszonymi gośćmi.

Jednocześnie zapraszamy do obejrzenia wystawy prac konkursowych, która zostanie zorganizowana w holu przed Salą Sesyjną i będzie otwarta do 31 marca 2017 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta Szczecin.


 

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o modyfikacji Regulaminu konkursu wynikającej ze zmiany składu Sądu konkursowego. Treść modyfikacji została umieszczona poniżej z zakładce "Zmiany SIWZu" pod nazwą "Zmiana nr 1 Regulaminu konkursu"


 

Szanowni Państwo, 

Zamawiający dopuścił do udziału w konkursie i zaprosił do składania prac konkursowych następujących uczestników:

 

 

L.p.

NAZWA UCZESTNIKA

ADRES

1

IZABELA SYKTA IDEES ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ

30-010 KRAKÓW,

UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 12/23

2

DEDECO. SP. Z O.O. "SZCZECIN" SP. K.

71-324 SZCZECIN,

AL. WOJSKA POLSKIEGO 154

3

WIKTOR KŁYK ZIELONY DIZAJN, TOMASZ BĄK

71-680 SZCZECIN,

UL. KOMUNY PARYSKIEJ 10C/5

4

PRACOWNIA PROJEKTOWA ATRIUM SP. Z O.O.

71-250 SZCZECIN,

UL. SZAFERA 196F

5

MICHAŁ KRAWCZYŃSKI, MACIEJ KRAWCZYŃSKI,

ANNA JASTRZĄB, BŁAŻEJ KRAUS

34-500 ZAKOPANE,

OSIEDLE KRZEPTÓWKI 71

6

22ARCHITEKCI SP. Z O.O.

03-902 WARSZAWA,

UL. JAKUBOWSKA 14/U1

7

RAFAŁ MROCZKOWSKI ARCHITEKCI

60-408 POZNAŃ,

UL. IDZIKOWSKIEGO 9

8

EXELES SP. Z O.O.

41-506 CHORZÓW,

UL. ARMII KRAJOWEJ 27

9

PNIEWSKI ARCHITEKCI SP. Z O.O.

81-389 GDYNIA,

UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 79/3

10

GPP GRUPA PROJEKTOWA SP. Z O.O.

31-111 KRAKÓW,

AL. KRASIŃSKIEGO 17/6

11

DOMINO GRUPA ARCHITEKTONICZNA

WOJCIECH DUNAJ

71-140 SZCZECIN,

UL. MICKIEWICZA 118/5

12

KONSORCJUM: NAAN ARCHITEKCI

MICHAŁ KOŁODZIEJCZYK

I CH2 ARCHITEKCI S.C.

70-454 SZCZECIN,

AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 28/7

13

PAWEŁ KLIMEK, AMANDA BUJEWICZ,

DOMINIKA JACKOWSKI

71-033 SZCZECIN,

UL. BIAŁOSTOCKA 102

14

PRACOWNIA PROJEKTOWA "GRUPA MGM"

SŁAWOMIR ADRABIŃSKI

71-061 SZCZECIN,

AL. BOH. WARSZAWY 82/5

15

IWONA ZIELIŃSKA, PAULINA BANDURA,

MAGDALENA FILIPIAK, GRZEGORZ KOCHANOWSKI

68-200 ŻARY,

UL. PADEREWSKIEGO 14/23

16

PAWEŁ KRAWCZYK, KRZYSZTOF GRABOWSKI

73-110 STARGARD.

UL. NIEPODLEGŁOŚCI 53D

17

GREEN SUPPORT MACIEJ SZKLARSKI

71-261 SZCZECIN,

UL. BRZOZOWSKIEGO 5/1

18

MAGDAKENA CZAŁCZYŃSKA- PODOLSKA,

MARTA MINCEL, MICHAŁ PIETRUSIEWICZ,

MAGDALENA RZESZOTARSKA- PAŁKA,

ADAM M. SZYMSKI

71-276 SZCZECIN,

UL. REYMONTA 34/4

19

IZOMORFIS - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PIOTR FIUK

71-533 SZCZECIN,

UL. BRONISŁAWY 17/8

20

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDEA ANNA PŁATEK

70-542 SZCZECIN,

UL. RYNEK SIENNY 3/5

21

MAGDALENA BARANOWSKA, ANETA MIKOŁAJCZYK,

KONRAD BAŁACKI

60-365 POZNAŃ,

UL. SZAMOTULSKA 37A/15

22

ANDRZEJ DUDA, KAROLINA SEWERA,

KAROLINA STACH

44-100 GLIWICE,

UL. OLEŚNICKIEGO 1

23

FRANTA & FRANTA ARCHITEKCI SP. Z O.O.

41-501 CHORZÓW,

ALEJA RÓŻANA 6

/WPKiW- PARK ŚLĄSKI/

24

SEPAGROUP - SEBASTIAN PAŁCZYŃSKI

51-361 WROCŁAW, WILCZYCE

UL. SZKOLNA 15/5

25

INFORM SYLWIA KŁACZYŃSKA, MARCIN WÓJCIK

71-342 SZCZECIN,

UL. W. POLA 5/2

26

MARTA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

MARTA PUKSZTA

71-472 SZCZECIN,

 UL. ŁUCZNICZA 72A LOK. 5

27

MARTA KOŚCIŃSKA, JOANNA KATA, MONIKA GRALAK,

NATALIA SOWISLO, MICHALINA KACZMAREK,

FILIP CZARNIAK

71-434 SZCZECIN,

UL. SŁOWACKIEGO 17

28

PRACOWNIA PROJEKTOWA WOJCIECH KOLESIŃSKI

60-349 POZNAŃ,

UL. OSTROROGA 2/1

29

STUDIO ARCHITEKTONICZNE SIETNICKI

ARCH. MAREK SIETNICKI, PAWEŁ POTEMKOWSKI,

URSZULA CHOMIAK

70-231 SZCZECIN,

UL. NARUTOWICZA 2/3

30

PSBA PRZEMYSŁAW SOKOŁOWSKI

BIURO ARCHITEKTONICZNE

26-500 SZYDŁOWIEC,

UL. ŻEROMSKIEGO 24

31

KRZYSZTOF KRYZAR, MARIKA MICYK, IGA BRÓZDA

71-277 SZCZECIN,

UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 15

32

S. LAB ARCHITEKTURA TOMASZ SACHANOWICZ

71-175 SZCZECIN,

UL. WŁODKOWICA 19/5

33

ASUMPT ARKADIUSZ CZARKOWSKI

70-772 SZCZECIN,

UL. BAGIENNA 12/1

34

BIRYŁO ARCHITEKCI

71-445 SZCZECIN,

UL. LENARTOWICZA 3-4/1

35

HERMAN - STUDIO PROJEKTOWE MARCIN HERMAN

71-084 SZCZECIN,

UL. ZIELONOGÓRSKA 35

36

ADRIANA SZUBRYT- OBRYCKA, JUSTYNA TCHÓROWSKA,

KAMILA SASIM, MAGDALENA RÓŻALSKA

70-255 SZCZECIN,

UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 11/9B

37

STUDIO PZ PAWEŁ ZAREMBA

70-384 SZCZECIN,

UL. MICKIEWICZA 2

38

MARIUSZ TUSZYŃSKI, IGA CZARNIAK,

POLINA MIKHAILOVA, ALEKSANDRA RACZAK,

PATRYCJA ŻUKOWSKA

72-005 PRZECŁAW,

UL. OSTOJA 38/2

39

WUNSCH PROJEKT SŁAWOMIR WOJCIECH WUNSCH

71-550 SZCZECIN,

 UL. KRÓLEWICZA KAZIMIERZA 2H/11

40

RAFAŁ SWALSKI, NATALIA SZYNDLER,

MILENA KIERNOWICZ, KLAUDIA LEWANDOWSKA

71-106 SZCZECIN,

UL. KOZIEROWSKIEGO 27A

41

JAKUB HECIAK, MAGDALENA WOJNOWSKA- HECIAK,

ANNA JANUS, MACIEJ WASILEWSKI

02-972 WARSZAWA,

AL. RZECZYPOSPOLITEJ 27A/41

42

PRZEMYSŁAW KOWALSKI TAXUS

31-463 KRAKÓW,

UL. NARZYMSKIEGO 22/2

43

ARCHAID PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

JACEK SZEWCZYK

75-900 KOSZALIN,

UL. LETNIA 2

44

ICD PRACOWNIA PROJEKTOWA

KATARZYNA KRASOWSKA

70-506 SZCZECIN,

UL. SZCZERBCOWA 1/15

45

MARIUSZ GRAMOWSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA

60-516 POZNAŃ,

UL. SZAMARZEWSKIEGO 10/16

46

BIURO PROJEKTOWE MAXBERG –

 ARCHITEKT KAROL NIERADKA

70-430 SZCZECIN,

UL ŚLĄSKA 51B

47

R3D3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

GRZEGORZ ZIĘTEK

81-392 GDYNIA,

UL ŻWIRKI I WIGURY 315

48

DARIA PUCHACZ, RYSZARD PUCHACZ,

MAGDALENA SZCZEPANIEC

74-100 GRYFINO,

UL. FLISACZA 30

49

KATARZYNA PAWLUŚKIEWICZ ARCHITEKT

30-203 KRAKÓW,

UL. WŁADYSŁAWA ANCZYCA 11/1

50

JAROSŁAW PIESIK

71-021 SZCZECIN,

UL. KRAKOWSKA 4

 

 


 

Szanowni Państwo,

Z uwagi na weryfikację przez Zamawiającego złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie informujemy – zgodnie z Rozdziałem V pkt II ppkt 2) Regulaminu konkursu – o zmianie terminu zawiadomienia uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie. Informacja o dopuszczeniu uczestników zostanie podana 22 grudnia 2016 r. na stronie konkursu.


Ogłoszenie nr 354802 - 2016 z dnia 2016-11-30 r.

Szczecin: KONKURS ARCHITEKTONICZNY REALIZACYJNY NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA FRAGMENTU ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II – POMIĘDZY PLACEM LOTNIKÓW I PLACEM ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE – Z PRZEZNACZENIEM NA PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ PRZYJAZNĄ MIESZKAŃCOM

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
Nazwa projektu lub programu:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający: nie

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Gmina Miasto Szczecin,

Krajowy numer identyfikacyjny 59982400000,

pl. Armii Krajowej  1, 70-456 Szczecin, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie,

tel. 914 245 102, faks 914 245 104, e-mail bzp@um.szczecin.pl. 

Adres strony internetowej (URL): www.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL): 
www.szczecin.pl/konkursy

Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem: 
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać: 

Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób: 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie muszą być złożone w formie PISEMNEJ
pod adres: 

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, pok. 271 A

Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL): 

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: 

KONKURS ARCHITEKTONICZNY REALIZACYJNY NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA FRAGMENTU ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II – POMIĘDZY PLACEM LOTNIKÓW I PLACEM ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE – Z PRZEZNACZENIEM NA PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ PRZYJAZNĄ MIESZKAŃCOM

Numer referencyjny: 

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji, koncepcji zagospodarowania fragmentu alei Papieża Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych (Rozdział XIII Regulaminu) do wybranej przez Sąd konkursowy pracy - na zasadach określonych w Regulaminie.

II.3) Główny kod CPV 71220000-6
Dodatkowe kody CPV

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU 

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: O udział w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: ­ art. 24 ust. 1 ustawy PZP; ­ oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; wykluczeniu na tej podstawie podlega Uczestnik: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem uczestnika konkursu, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zmianami). b) spełniają wymogi dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Dysponują przynajmniej jedną osobą w zespole projektowym, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016, poz. 290 t.j.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. UWAGA: Uczestnik, który otrzyma w konkursie I NAGRODĘ, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu kserokopii (poświadczonych za zgodność z oryginałem) zaświadczeń o nadaniu uprawnień budowlanych do projektowania osób wskazanych przez Uczestnika do wykonania zamówienia, wydanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, uprawnień budowlanych do projektowania wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub dokumentów równoważnych w przypadku podmiotów zagranicznych. Dokumenty te, jeżeli nie są wystawione w języku polskim, winny być przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika. Uczestnicy Konkursu z RP oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarii, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, zobowiązani są do uzyskania od właściwej izby samorządu zawodowego w Polsce odpowiedniego wpisu umożliwiającego prowadzenie usług na terenie RP tj. wykonywania zawodu architekta (pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych) zgodnie z wymogami prawa polskiego.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie 
Należy podać dla jakiego zawodu: 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Jakość użytkowa i przestrzenna rozwiązań, podporządkowana idei zaprojektowania przestrzeni przyjaznej mieszkańcom - 40

2. Wielofunkcyjność rozwiązań - 20

3. Walory estetyczne - 10

4. Jakość rozwiązań technicznych w połączeniu z walorami użytkowymi, z uwzględnieniem trwałości zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych - 10

5. Ekonomia rozwiązań z włączeniem zagadnień dotyczących realizacji inwestycji oraz jej późniejszego użytkowania - 10

6. Koszt realizacji inwestycji - 5

7. Koszt wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, budowlanej i wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - 5

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych: 

Data: 14/12/2016, godzina: 15:00

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe: 
Język polski

IV.2.2) Informacje dodatkowe:

IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród: 

Nagrodami w konkursie są:

1. nagrody pieniężne: ­

I NAGRODA – 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), ­

II NAGRODA – 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), ­

III NAGRODA – 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych),

2. zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Uczestnika, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą (I NAGRODA).

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: tak 
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: tak 
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie

Informacje dodatkowe:
1. Pytania dotyczące Regulaminu Uczestnicy składają pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: konkurs.aleja@um.szczecin.pl

2. Adres do korespondencji:

Urząd Miasta Szczecin Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Plac Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin

3. W sprawach organizacyjnych związanych z niniejszym konkursem, w celu uzyskania informacji o konkursie i w celu złożenia pytań dotyczących Regulaminu należy kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach: 8°°-15°° z:

p. Magdaleną Andruszkiewicz – Sekretarzem Konkursu tel. 435 11 21 faks: 91 424 55 86

p. Tomaszem Jankowskim – Zastępcą Sekretarza Konkursu tel. 91 424 50 8491


ZESTAW ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA DO KONKURSU


Modyfikacja SIWZ


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2016/11/30
IV
udostępnił: , wytworzono: 2016/11/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Magdalena Andruszkiewicz, dnia: 2017/03/21 14:40:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Magdalena Andruszkiewicz 2017/03/21 14:40:35 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/03/21 14:26:57 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/03/21 13:34:35 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/03/09 12:02:31 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/02/21 14:26:59 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2016/12/22 12:36:57 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2016/12/22 08:43:27 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2016/12/22 08:40:42 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2016/12/22 08:40:07 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/12/22 07:40:12 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/12/12 10:34:56 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/11/30 10:00:17 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/11/30 09:59:22 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/11/30 09:55:01 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/11/30 08:28:37 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/11/29 14:46:29 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/11/29 14:45:14 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/11/29 14:44:21 nowa pozycja