Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup wraz z dostawą maszyn do nawierzchni sztucznych oraz przyczepy na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie


Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie przy
ul. Niedziałkowskiego 6 ogłasza
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
 
Zakup wraz z dostawą maszyn do nawierzchni sztucznych oraz przyczepy na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie
 
Adres strony internetowej zamawiającego na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosrir.szczecin.pl , specyfikację można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 6 kod: 71-403.
 
Zakres zamówienia obejmuje II części. I część- zakup wraz z dostawą maszyn do nawierzchni sztucznych: wielofunkcyjnej szczotki do montaży tylnego do ciągnika, zgrzebła wertykulatora do traktorów z 3 –punktowym zaczepem, oczyszczarko –zamiatarki do sztucznych nawierzchni trawiastych do zbierania zanieczyszczeń. II część – zakup wraz z dostawą przyczepy. Parametry urządzeń podane w siwz.
Kod CPV: 29240000-3, 34223310-2
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Termin wykonania zamówienia: 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie odbywała się na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5)       spełniają następujące warunki dodatkowe:
a) wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum po 2 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia.
Za jedną pracę podobną zamawiający uzna wykonanie dostawy:
- maszyn rolniczych o wartości brutto nie mniejszej niż 60 tys. zł (dotyczy I części zamówienia)
- maszyn rolniczych o wartości brutto nie mniejszej niż 15 tys. zł (dotyczy II części zamówienia)
 
Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz:
a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 pkt 4 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Wykaz wykonanych dostaw (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim  rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wyżej wymieniony wykaz.
Kryterium oceny ofert: cena - 100 %,  
Oferty do dnia 6.08.2008 r. do godziny 8:30 należy złożyć w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 6, kod 71-403.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Data ogłoszenia przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych – 29.07.2008 r.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/07/29
IV
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2008/07/29, odpowiedzialny/a: Edyta Zart - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/03/23 12:24:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/03/23 12:24:59 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2008/07/29 10:46:28 nowa pozycja