Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury


23/08/2018    S161    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2018/S 161-368033

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
Szczecin
70-456
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kaczmarek
Tel.: +48 914245009
E-mail: zamowienia@mjog.szczecin.pl
Faks: +48 914245805
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.1)Nazwa i adresy

Teatr Lalek „Pleciuga”
pl. Teatralny 1
Szczecin
71-405
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kaczmarek
Tel.: +48 914245009
E-mail: zamowienia@mjog.szczecin.pl
Faks: +48 914245805
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.1)Nazwa i adresy

Teatr Współczesny
ul. Wały Chrobrego 3
Szczecin
70-500
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kaczmarek
Tel.: +48 914245009
E-mail: zamowienia@mjog.szczecin.pl
Faks: +48 914245805
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.1)Nazwa i adresy

Dom Kultury „13 Muz”
pl. Żołnierza Polskiego 2
Szczecin
70-551
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kaczmarek
Tel.: +48 914245009
E-mail: zamowienia@mjog.szczecin.pl
Faks: +48 914245805
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.1)Nazwa i adresy

Dom Kultury „Słowianin”
ul. Korzeniowskiego 2
Szczecin
70-211
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kaczmarek
Tel.: +48 914245009
E-mail: zamowienia@mjog.szczecin.pl
Faks: +48 914245805
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.1)Nazwa i adresy

Szczecińska Agencja Artystyczna
al. Wojska Polskiego 64
Szczecin
70-479
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kaczmarek
Tel.: +48 914245009
E-mail: zamowienia@mjog.szczecin.pl
Faks: +48 914245805
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.1)Nazwa i adresy

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Hoene-Wrońskiego 1
Szczecin
71-302
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kaczmarek
Tel.: +48 914245009
E-mail: zamowienia@mjog.szczecin.pl
Faks: +48 914245805
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.1)Nazwa i adresy

Dom Kultury „Klub Skolwin”
ul. Stołczyńska 163
Szczecin
71-868
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kaczmarek
Tel.: +48 914245009
E-mail: zamowienia@mjog.szczecin.pl
Faks: +48 914245805
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.1)Nazwa i adresy

Muzeum Techniki i Komunikacji
ul. Niemierzyńska 18a
Szczecin
71-441
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kaczmarek
Tel.: +48 914245009
E-mail: zamowienia@mjog.szczecin.pl
Faks: +48 914245805
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.1)Nazwa i adresy

Ośrodek Teatralny „Kana”
pl. Św. Piotra i Pawła 4/5
Szczecin
70-521
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kaczmarek
Tel.: +48 914245009
E-mail: zamowienia@mjog.szczecin.pl
Faks: +48 914245805
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.1)Nazwa i adresy

Trafostacja Sztuki
ul. Świętego Ducha 4
Szczecin
70-205
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kaczmarek
Tel.: +48 914245009
E-mail: zamowienia@mjog.szczecin.pl
Faks: +48 914245805
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.1)Nazwa i adresy

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza
ul. Małopolska 48
Szczecin
70-515
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kaczmarek
Tel.: +48 914245009
E-mail: zamowienia@mjog.szczecin.pl
Faks: +48 914245805
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11711.asp

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: jednostka budżetowa

I.5)Główny przedmiot działalności

Inna działalność: zapewnienie należytego funkcjonowania Urzędu Miasta Szczecin

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury

Numer referencyjny: MJOG-ZP.171.8.2018.MK

II.1.2)Główny kod CPV

09300000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

II.2.4)Opis zamówienia:

Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi 24 929 MWh (24 928 740 kWh), w tym:

1) energia rozliczana całodobowo w grupie G11, C11, C21, B21, B11 - 21 851 994kWh;

2) energia rozliczana w grupie szczytowej C12a, C22a,B22 - 796 412 kWh;

3) energia rozliczana w grupie pozaszczytowej C12a, C22a, B22 - 1 318 247 kWh;

4) energia rozliczana w grupie dziennej G12, C12b, C22b - 614 598 kWh;

5) energia rozliczana w grupie nocnej G12, C12b, C22b - 347 488 kWh.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2019

Koniec: 31/12/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

— koncesja wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.).

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.);

W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek muszą spełniać wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną, którzy w ramach realizacji zamówienia wykonywać będą czynności wymagające posiadania ww. uprawnień.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

— oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jego średnioroczny obrót w obszarze objętym zamówieniem w okresie ostatnich 3 lat obrotowych (tj. 2015, 2016, 2017), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 15 000 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie, z zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z wykonawców musi spełniać go w minimum 75 %.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

— wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy.

Za jedną dostawę Zamawiający uzna dostawę realizowaną na podstawie jednej umowy, trwającej nie krócej niż 11 miesięcy, której przedmiotem była dostawa energii elektrycznej w ilości co najmniej 16 000 000 kWh w okresie 11 miesięcy.

W sytuacji, gdy Wykonawca, na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej wykaże dostawę będącą w trakcie realizacji, Zamawiający wymaga, aby na dzień składania ofert, była ona realizowana przez okres co najmniej 11 miesięcy i w ilości co najmniej 16 000 000 kWh przez okres 11 miesięcy.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki zmian, zostały określone w dokumentacji przetargowej.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 02/10/2018

Czas lokalny: 08:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 30/11/2018

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 02/10/2018

Czas lokalny: 09:00

Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pok. nr 336G, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

1) formularz oferty,

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,

3) odpowiednie pełnomocnictwa,

4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane);

5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz potwierdzające, że Wykonawca posiada generalną umowę o świadczenie usług dystrybucji (GUD) energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie Gminy Miasto Szczecin.

3. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w części IV – Kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

4. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 pzp;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 pzp.

5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie, nie krótszym niż 10 dni, oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 4, tj:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika US,

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

4) informacja z KRK,

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

6. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia na wezwanie w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 5.

7.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp.

8. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki Wykonawca ma obowiązek złożyć JEDZ. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z rozdziałem V pkt 3 SIWZ.

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z Rozdz. VI SIWZ.

10. Na podstawie art. 24aa Pzp zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Z uwagi na limit znaków, wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i szczegółowe zasady ich składania określone są w Rozdziale V SIWZ.

12. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

13. Wadium należy wnieść w wysokości 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

14. Cena stanowi jedyne kryterium oceny ofert.

15. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie MJOG, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pok. nr 336W, POLSKA.

16. MJOG jest jednostką wyznaczoną przez organ wykonawczy Gminy do przeprowadzenia postępowania zgodnie z art. 16 ust. 4 pzp oraz pełnomocnikiem Instytucji kultury do przeprowadzenia postępowania zgodnie z art. 15 ust. 2 pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20/08/2018

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu): Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury

Przedmiot zamówienia: 09300000

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 02/10/2018

Czas lokalny: 08:30

 

Powinno być:           

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 09/10/2018

Czas lokalny: 08:30

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 30/11/2018

 

Powinno być:           

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 07/12/2018

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 02/10/2018

Czas lokalny: 09:00

Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pok. nr 336G, POLSKA

 

Powinno być:           

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 09/10/2018

Czas lokalny: 09:00

Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pok. nr 336G, POLSKA

 

Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 25.09.2018 r.

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu): Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury

Przedmiot zamówienia: 09300000

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 02/10/2018

Czas lokalny: 08:30

 

Powinno być:           

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 12/10/2018

Czas lokalny: 08:30

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 30/11/2018

 

Powinno być:           

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 10/12/2018

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 02/10/2018

Czas lokalny: 09:00

Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pok. nr 336G, POLSKA

 

Powinno być:           

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 12/10/2018

Czas lokalny: 09:00

Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pok. nr 336G, POLSKA

 

Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 03.10.2018 r.


Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert:

12.10.2018 r.

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.8.2018.MK

Nr pisma: MJOG-ZP.171.8.7.2018.MK

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury”

 

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert
w niniejszym postępowaniu, które odbyło się w dniu 12.10.2018r.

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

 

9 433 173,60 zł brutto

  1. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania zamówienia, warunki płatności

1

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemików 7

09-411 Płock

11 093 647,19 zł

Zgodnie z siwz

2.

ENEA S.A.

ul. Górecka 1

60-201 Poznań

10 376 147,65 zł

Zgodnie z siwz

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

 

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.8.2018.MK

Szczecin, dnia 06.11.2018 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury”

 

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

 

Ofertę nr 2

ENEA S.A.

ul. Górecka 1, 60 – 201 Poznań

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty - oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert określonym w siwz.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Oferta nr 1

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

Liczba punktów: 93,53

 

Oferta nr 2

ENEA S.A.

ul. Górecka 1, 60 – 201 Poznań

Liczba punktów: 100


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2018/08/23
udostępnił: , wytworzono: 2018/08/23, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/02/04 13:50:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/02/04 13:50:38 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2018/11/06 14:54:27 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2018/10/15 08:09:23 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2018/10/12 11:24:40 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2018/10/03 13:45:44 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2018/09/25 15:15:19 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2018/09/25 15:14:42 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2018/08/23 10:26:28 nowa pozycja