Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa produktów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie, ul. Dobrzyńska 2


Dostawa produktów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie, ul. Dobrzyńska 2
Numer ogłoszenia: 308118 - 2012; data zamieszczenia: 21.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 20 im. ks. J. Twardowskiego , ul. Dobrzyńska 2, 70-025 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4821621, faks 91 4821621.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp20szczecin.neostrada.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie, ul. Dobrzyńska 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności zgodnie z wykazem zamieszczonym w załącznikach: 1) Dla części 1a produkty garmażeryjne, kod 15894300-4 2) Dla części 1b artykuły sypkie i nabiał, kod CPV 15800000-6, CPV 15500000-3 3) Dla części 1c warzywa i owoce, kod CPV 03200000-3 4) Dla części 1d mięso i wędliny kod CPV 15100000-9 5) Dla części 1e ryby i produkty rybne, kod CPV 15220000-6 6) Dla części 1 f mrożonki, kod CPV 15332100-5.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) kalkulację cenową wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a lub 1b lub 1c lub 1d lub 1e lub 1f do niniejszego siwz w zależności od tego, na którą część wykonawca składa ofertę. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp20szczecin.neostrada.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 20 w Szczecinie, ul. Dobrzyńska 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2012 godzina 13:30, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 20, 70-025 Szczecin, ul. Dobrzyńska 2, sekretariat szkoły.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:


Wyjaśnienia treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w imieniu Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę produktów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie, ul. Dobrzyńska 2” wybrana została oferta:

 1. W części I (wyroby garmażeryjne): Produkcja Garmażerki „KiK” s.c., ul. Radosna 30, 70-752 Szczecin – cena 9843,25  zł
 2. W części II (artykuły sypkie i nabiał): P.H.U.  „Bulnex” A. Bułatewicz, ul. Wyzwolenia 85, 71-411 Szczecin – cena 17174,40 zł
 3. W części III (warzywa i owoce): „BALJO” Hurt – Detal Marcin Banach ul. Szkolna 2, 72-010 Police - cena 10898,50 zł
 4. W części IV (mięso i wędliny): „Madar” Dariusz Watral, ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin – cena 28689,50 zł
 5. W części V (ryby i produkty rybne): – P.H. „Margo” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 117, 70-483 Szczecin – cena 5483,80 zł
 6. W części VI (mrożonki): – „ABEL” Sp. J. Wysota, ul. Górna 8, 98-277 Brąszkowice - cena 6175,95 zł

 Jako kryterium oceny ofert, zgodnie z ust. 1 rozdziału XI SIWZ, przyjęto cenę. Według tego kryterium oferty wyżej wymienione uzyskały 100 pkt.

Równocześnie informuję, że:

na ogłoszony przetarg nieograniczony o udzielenie w/w zamówienia wpłynęły następujące oferty:

 1. „BALJO” Hurt – Detal Marcin Banach ul. Szkolna 2, 72-010 Police
 • część III cena 10898,50 zł

        2.   Produkcja Garmażerki „KiK” s.c., ul. Radosna 30, 70-752 Szczecin

 • część I  cena 9843,25 z

        3.   „Madar” Dariusz Watral, ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin

 • część IV cena 28689,50 zł

        4.    P.H.U. „Bulnex” A. Bułatewicz, ul. Wyzwolenia 85, 71-411 Szczecin

 • część II cena 17174,40 zł,
 • część III cena 11049,50 zł

        5.   P.H. „Margo” sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 117, 70-483 Szczecin

 • część II cena 18947,83 zł,
 • część V cena 5483,80 zł,
 • część VI cena 6257,75 zł

         6.  „SEMI” Przemysław Fiedorowicz, ul. Batalionów Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin

 • część II cena 17685,09 zł,
 • część V cena 5690 zł

         7.  „Byk” s.j. Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski, ul. Wielecka 38 Mierzyn, 72-006 Szczecin

 • część IV cena 32387,75 zł

        8.  P.H. „Lodimex” s.j. S. Witkowski, P.Witkowski, ul. Pomorska 112 A. 70-812 Szczecin

 • część VI cena 6557 zł

        9.  Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz, ul. Świerszczowa 2, Szczecin 71-015

 • część II cena 17205,63 zł,
 • część V cena 6107 zł,
 • część VI cena 6762,20 zł

        10.  „ABEL” Sp. J. Wysota, ul. Górna 8, 98-277 Brąszkowice

 • część V cena 6266,60 zł,
 • część VI 6175,95 zł

Nie odrzucono żadnej oferty, Nie wykluczono żadnego z wykonawców,

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt  2 Prawa zamówień publicznych, umowa może być zawarta po upływie 10 dni, t.j. nie wcześniej niż 16.09.12 r.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Dostawa produktów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie, ul. Dobrzyńska 2
Numer ogłoszenia: 353004 - 2012; data zamieszczenia: 18.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 308118 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 20 im. ks. J. Twardowskiego, ul. Dobrzyńska 2, 70-025 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4821621, faks 91 4821621.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie, ul. Dobrzyńska 2.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności zgodnie z wykazem zamieszczonym w załącznikach: 1) Dla części 1a produkty garmażeryjne, kod 15894300-4 2) Dla części 1b artykuły sypkie i nabiał, kod CPV 15800000-6, CPV 15500000-3 3) Dla części 1c warzywa i owoce, kod CPV 03200000-3 4) Dla części 1d mięso i wędliny kod CPV 15100000-9 5) Dla części 1e ryby i produkty rybne, kod CPV 15220000-6 6) Dla części 1 f mrożonki, kod CPV 15332100-5..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: produkty garmażeryjne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Produkcja Garmażerki KiK, ul. Radosna 30, 70-752 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9619,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9843,25

 • Oferta z najniższą ceną: 9843,25 / Oferta z najwyższą ceną: 9843,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: artykuły sypkie i nabiał

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PH.U. Bulnex A. Bułatewicz, ul. Wyzwolenia 85, 71-411 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17464,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17174,40

 • Oferta z najniższą ceną: 17174,40 / Oferta z najwyższą ceną: 18947,83

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Warzywa i owoce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BALJO Hurt-Detal Marcin Banach, ul. Szkolna, 72-010 Police, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13270,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10898,50

 • Oferta z najniższą ceną: 10898,50 / Oferta z najwyższą ceną: 11049,50

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Mięso i wędliny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MADAR Dariusz Watral, ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27349,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 28689,50

 • Oferta z najniższą ceną: 28689,50 / Oferta z najwyższą ceną: 32387,75

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Ryby i przetwory rybne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H MARGO sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 117, 70-483 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6818,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5483,80

 • Oferta z najniższą ceną: 5483,80 / Oferta z najwyższą ceną: 6266,60

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Mrożonki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ABEL Sp. J. Wysota, ul. Górna 8, 98-277 Brąszkowice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6062,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6175,95

 • Oferta z najniższą ceną: 6175,95 / Oferta z najwyższą ceną: 6762,20

 • Waluta: PLN.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2012/08/21
udostępnił: , wytworzono: 2012/08/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2014/03/12 14:11:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2014/03/12 14:11:20 modyfikacja wartości
Grzegorz Matyjanowski 2012/09/18 12:35:39 modyfikacja wartości
Grzegorz Matyjanowski 2012/09/05 11:42:27 modyfikacja wartości
Grzegorz Matyjanowski 2012/08/21 13:05:39 nowa pozycja