Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup wraz z dostawą urządzenia do głebokiej aeracji i piaskarki na Stadion Miejski przy ul. Karłoiwcza 28 w Szczecinie


    

Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji
w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 6
ogłasza
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
 
Zakup wraz z dostawą urządzenia do głębokiej aeracji i piaskarki na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych następujących maszyn: urządzenia do głębokiej aeracji i piaskarki na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz wszelkie informacje dotyczące pytań i odpowiedzi, protestów i ich rozstrzygnięć oraz ewentualne modyfikacje siwz, wynik postępowania i informacja o zawarciu umowy umieszczone są na stronie zamawiającego www.mosrir.szczecin.pl
 
Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejsze z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty zgodnie z siwz na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
 
Wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:  
1)  Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy pzp.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
 
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
 
3)  Wykaz wykonanych dostaw (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie
 
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat wykonał minimum 2 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia.
Za jedną pracę podobną zamawiający uzna: wykonanie dostaw urządzenia do głębokiej aeracji o wartości brutto nie mniejszej niż 60.000 zł każda.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy  składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
 
Wymagany przez zamawiającego termin wykonania zamówienia do 28. 12. 2006 roku od podpisania umowy.
Termin zawiązania z ofertą wynosi 30 dni.
Kryterium oceny ofert: cena – 100%
 
Przetarg odbędzie się w dniu 5.12.2006 r. o godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji  przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Szczecinie.
 
Oferty w kopertach należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji do dnia 5.12.2006 r. do godz. 9:30
 
Osoba upoważniona do kontaktu:
Joanna Matwiejczuk tel. 0-91 422-34-27 w 45
Fax: 091-422-19-52
 
 

    Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/11/27
IV
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2006/11/27, odpowiedzialny/a: Edyta Zart - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2007/08/29 13:48:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2007/08/29 13:48:08 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2006/11/27 11:29:02 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2006/11/27 10:29:57 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2006/11/27 10:28:57 nowa pozycja