Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie


Gmina Miasto Szczecin,
w imieniu której działa
Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, Zakład Budżetowy
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zmianami)

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„Dostawę paliw płynnych
dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę paliw płynnych w następującym asortymencie:
a) benzyna bezołowiowa 95 oktanowa (wg PN-EN 228:1999) CPV: 09132100-4
b) benzyna bezołowiowa 98 i więcej oktanowa (wg PN-EN 228:1999) CPV: 09132100-4
c) olej napędowy (wg PN-EN 590-1999) CPV: 09134100-8
d) gaz LPG (wg PN-EN 589:2004) CPV: 09133000-0
Dostarczane paliwa spełniać będą kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz z norm PN-EN 228, PN-EN 590 i PN-EN 589.

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na części:
część I – obsługa MZOG z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława 9
część II – obsługa OWR Agawa z siedzibą w Mrzeżynie przy ul. Śliskiej 5

3. Sprzedaż będzie dokonywana bezgotówkowo, z wykorzystaniem magnetycznych lub mikroprocesorowych kart paliwowych, umożliwiających rejestrację stanu licznika kilometrów tankowanego pojazdu.
Liczba kart – nie więcej niż 35 szt.

4. Miejscem odbioru paliw będą stacje wykonawcy.

5. Wykonawca zapewni kontrolę tankowania.

6. Wykonawca zapewni (wytypowanym przedstawicielom zamawiającego) dostęp do elektronicznego zestawienia transakcji dokonanych w okresie rozliczeniowym przy pomocy kart flotowych. Zestawienie powinno zawierać co najmniej: datę, godzinę i miejsce tankowania, rodzaj paliwa oraz ilość zatankowanych litrów, kwotę transakcji, a także stan licznika kilometrów.

7. W ramach realizacji:
a) I części przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do dostaw paliw płynnych w ilości nie przekraczającej 36,7 tys. l w poniższym asortymencie:
• benzyna bezołowiowa 95 oktanowa 13,0 tys.
• benzyna bezołowiowa 98 i więcej oktanowa 12,0 tys.
• olej napędowy 10,0 tys.
• gaz LPG 1,7 tys.

b) II części przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do dostaw paliw płynnych w ilości nie przekraczającej 3,5 tys. l w poniższym asortymencie:
• benzyna bezołowiowa 98 oktanowa 0,7 tys.
• olej napędowy 2,8 tys.

8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego (dotyczy obu części przedmiotu zamówienia).

9. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
10. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
11. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
W PRZYPADKU REALIZACJI I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Wykonawca musi posiadać minimum 4 stacje na terenie każdego województwa i minimum 1 stację w każdym mieście wojewódzkim czynną całą dobę. Przedmiotowe stacje muszą realizować karty flotowe.
W PRZYPADKU REALIZACJI II CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Wykonawca musi posiadać co najmniej 1 stację paliw (mogącą realizować karty bezgotówkowe), w promieniu nie większym niż 20 km od Mrzeżyna.
Ponadto Wykonawca powinien posiadać minimum 4 stacje na terenie każdego województwa i minimum 1 stację w każdym mieście wojewódzkim czynną całą dobę. Przedmiotowe stacje muszą realizować karty flotowe.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

oraz którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie wykonawcy według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Wykaz stacji paliwowych realizujących bezgotówkowe transakcje przy użyciu kart flotowych, z poda-niem ich lokalizacji oraz godzin otwarcia.
Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową (W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument).
2) odpowiednie pełnomocnictwa; (Tylko w sytuacjach określonych w SIWZ).

14 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 3 niniejszego rozdziału, złożonych przez wykonawcę metodą spełnia/nie spełnia.

15. Kryteria oceny ofert:
DLA I CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. Kryterium Waga kryterium
1 średnia cena 1 l benzyny 95 oktanowej obowiązująca w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia oferty 17,7%
2 średnia cena 1 l benzyny 98 i więcej oktanowej obowiązująca w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia oferty 16,4%
3 średnia cena 1 l oleju napędowego obowiązująca w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia oferty 13,6%
4 średnia cena 1 l gazu LPG obowiązująca w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia oferty 2,3%
5 wysokość rabatu od ceny 1 litra zakupionego paliwa 50%
Razem: 100%
DLA II CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. Kryterium Waga kryterium
1 średnia cena 1 l benzyny 98 i więcej oktanowej obowiązująca w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia oferty 10%
2 średnia cena 1 l oleju napędowego obowiązująca w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia oferty 40%
3 wysokość rabatu od ceny 1 litra zakupionego paliwa 50%
Razem: 100%

16. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 26A lub na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl
17. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
18. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, w terminie do 24 listopada 2009 r. do godz. 10:00.
19. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2009 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Czesława 9 w Szczecinie, pok. 26A.
20. Do kontaktów z oferentami uprawniona jest p. Agata Czerkawska-Biel, tel. 091 421 63 23, pok. 26A, w godz. 10:00–12:00.


Szczecin, dnia 16 listopada 2009 r.
 


Załączniki:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin, dnia 8 grudnia 2009 r.


O G Ł O S Z E N I E

o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na:

DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DLA POTRZEB
MIEJSKIEGO ZAKŁADU OBSŁUGI GOSPODARCZEJ W SZCZECINIE


Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) i Zarządzenia Nr 330/07 Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

1) Dla 1 części przedmiotu zamówienia p.n. obsługa MZOG z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława 9 – wybrano ofertę nr 1:

SHELL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 A
02 – 366 Warszawa
Uzasadnienie:
W postępowaniu złożono jedną ofertę cenową.
Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w SIWZ.

2) W części dotyczącej dostaw paliw płynnych do OWR Agawa z siedzibą w Mrzeżynie przy ul. Śliskiej 5 postępowanie unieważniono.

Podstawa prawna unieważnienia
Art. 93 ust. 1 pkt ) oraz ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Uzasadnienie
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty cenowej. 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Szczecin, dnia 13 stycznia 2010 r.


INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY


Zamawiający: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, Zakład Budżetowy z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława 9.


Przedmiot zamówienia: Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej

Wartość przetargu: mniejsza od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy


Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, iż w wyniku postępowania przetargowego na dostawę paliw płynnych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej zamawiający zawarł – w dniu 21 grudnia 2009 r. – umowę z:

SHELL Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7 a
02 – 366 Warszawa

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/11/16
IV
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2009/11/16, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/08/23 12:02:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/08/23 12:02:21 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2010/01/18 07:53:57 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2009/12/08 09:33:10 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2009/11/16 14:10:29 nowa pozycja