Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Remont Bieżący w Domu Pomocy Społecznej


Tytuł: Remont bieżący ciągów komunikacyjnych w segmencie A, B oraz stołówki Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy Eugeniusza Romera 21-29 w Szczecinie 71-246 znak ZP/09/AG/08
Numer ogłoszenia: 226306 - 2008; data zamieszczenia: 29.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, fax. 091 4327712.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont bieżący ciągów komunikacyjnych w segmencie A, B oraz stołówki Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy Eugeniusza Romera 21-29 w Szczecinie 71-246 znak ZP/09/AG/08.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont bieżący ciągów komunikacyjnych w segmencie A, B oraz stołówki.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: brak

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujące warunki dodatkowe: a. wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie minimum 3 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna: roboty wykończeniowe i ogólnobudowlane wykonane w budynkach użyteczności publicznej, o wartości min. 500.000,00 zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA..

·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz: a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólna. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych)w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty - np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1siwz). 3) harmonogramy prac rzeczowo-finansowe . W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania..

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29, 71 - 246 Szczecin pok. 126.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2008 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29, 71 - 246 Szczecin pok. 126.

 Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 


SIWZ-

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

Przedmiar robót

Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RobótOgłoszenie o wyniku postępowania:

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej  zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na remont bieżący ciągów komunikacyjnych w segmencie A, B oraz stołówki Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy Eugeniusza Romera 21-29 w Szczecinie 71-246

Wpłynęła 1 oferta – firmy Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe Ikado
                                                   ul. Gorlicka 18 71-042 Szczecin

wybrana została oferta nr 1 firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe Ikado
                                                             ul. Gorlicka 18 71-042 Szczecin

Cena oferty: 281.894,40zł brutto.

Oferta otrzymała 100 punktów w jedynym ocenianym kryterium - „ cena”.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Zawarto umowę w dniu 24/10/2008 z  firmą : 

 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ikado, ul. Gorlicka 18, 71-042 Szczecin

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto: 281894,40 . (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści groszy) .

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/09/29
IV
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2008/09/29, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/03/23 12:58:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/03/23 12:58:34 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2008/11/13 20:06:57 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2008/10/27 12:49:35 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2008/09/29 16:05:37 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2008/09/29 15:59:16 nowa pozycja