Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. Wybudowanie dużego placu zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi


Szczecin: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ REALIZACJA ZADANIA PN. WYBUDOWANIE DUŻEGO PLACU ZABAW WRAZ Z NAWIERZCHNIAMI BEZPIECZNYMI I CAŁĄ INFRASTRUKTURĄ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W SZCZECINIE 70-131, UL. ORAWSKA 1. INWESTYCJA TYPU ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ
Numer ogłoszenia: 195106 - 2011; data zamieszczenia: 12.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 , ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4820078, faks 091 4820078.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.blekitna.swzczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ REALIZACJA ZADANIA PN. WYBUDOWANIE DUŻEGO PLACU ZABAW WRAZ Z NAWIERZCHNIAMI BEZPIECZNYMI I CAŁĄ INFRASTRUKTURĄ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W SZCZECINIE 70-131, UL. ORAWSKA 1. INWESTYCJA TYPU ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ REALIZACJA ZADANIA PN. WYBUDOWANIE DUŻEGO PLACU ZABAW WRAZ Z NAWIERZCHNIAMI BEZPIECZNYMI I CAŁĄ INFRASTRUKTURĄ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W SZCZECINIE 70-131, UL. ORAWSKA 1. INWESTYCJA TYPU ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.24.20.00-6, 45.21.21.40-9, 37.53.52.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 65.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna wykonanie placu zabaw z wyposażeniem o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej oraz wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia do prowadzenia robót jako kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy pełnił stały nadzór nad realizacją zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób zagospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.blekitna.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, Ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin, pokój 210 (II piętro) - sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2011 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, Ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin, pokój 210 (II piętro) - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieLista załączników:


Wyjaśnienia treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Dotyczy: informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. wybudowanie dużego placu zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi i całą infrastrukturą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3  w Szczecinie 70-131, przy
ul. Orawskiej 1. Inwestycja typu zaprojektuj i wykonaj”.


Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

 Nazwa (firma):      JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz

Siedziba i adres:  Mochnackiego 17/6, 71-172 Szczecin

 

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrano ofertę najkorzystniejszą pod względem ocenianego kryterium – ceny (100 % znaczenia kryterium).

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena:

2

PRESTIGE  Sp. z o.o.

ul. Świerczewska 5

 71-066 Szczecin

71,92

3

SPORTPROJEKT Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 6a

71-468 Szczecin

67,01

 

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP informuję, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania wykonawcom niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP (faksem).


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Szczecin: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. wybudowanie dużego placu zabawa wraz z nawierzchniami bezpiecznymi i cała infrastrukturą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie 70-131, ul. Orawska 1. Inwestycja typu zaprojektuj i wykonaj.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 195106 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4820078, faks 091 4820078.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. wybudowanie dużego placu zabawa wraz z nawierzchniami bezpiecznymi i cała infrastrukturą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie 70-131, ul. Orawska 1. Inwestycja typu zaprojektuj i wykonaj..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. wybudowanie dużego placu zabawa wraz z nawierzchniami bezpiecznymi i cała infrastrukturą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie 70-131, ul. Orawska 1. Inwestycja typu zaprojektuj i wykonaj.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2
Nazwa: Zespól Szkół Ogólnokształcących Nr 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz, ul. Mochnackiego 17/6, 71-172 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 183800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 207870,00 brutto

Oferta z najniższą ceną: 207870,00  brutto/ Oferta z najwyższą ceną: 310189,20 brutto

Waluta: PLN.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/07/12
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem