Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Świadczenie usług transportowych w 2011 rokuSzczecin: Świadczenie usług transportowych w 2011 r.
Numer ogłoszenia: 396866 - 2010; data zamieszczenia: 06.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej , ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4233011, 4233398.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych w 2011 r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w 2011 r. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części: 1) Część I - Świadczenie usług transportowych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin w wielkości określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) Część II - Świadczenie usług transportowych na potrzeby Ośrodka Wczasowo - Rehabilitacyjnego Agawa w Mrzeżynie przy ul. Śliskiej 5 w wielkości określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdzial III pkt 1 siwz). 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają możliwość: 1) zmian redakcyjnych umowy, 2) przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, 3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, 71-504 Szczecin, ul. Czesława 9, (pok. 21 A)..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2010 godzina 09:00, miejsce: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, ul. Czesława 9, sekretariat, pok. nr 24..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świadczenie usług transportowych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług transportowych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin obejmuje: 1. Wykonanie następujących usług transportowych w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.: Grupa I - autokar klasy turystycznej - do 49 miejsc (bez miejsca kierowcy), Grupa II - autobus (9-19 miejsc bez miejsca kierowcy), Grupa III- mikrobus (8 miejsc bez miejsca kierowcy). Ilość przejazdów określonych w siwz w grupach I, II, III jest wielkością określoną o przewidywane potrzeby zamawiającego. W trakcie realizacji umowy zamawiający może zrezygnować z niektórych rodzajów wyjazdów w całości lub w części a także zwiększyć ilość niektórych rodzajów wyjazdów..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie usług transportowych na potrzeby Ośrodka Wczasowo - Rehabilitacyjnego Agawa w Mrzeżynie przy ul. Śliskiej 5.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług transportowych na potrzeby Ośrodka Wczasowo - Rehabilitacyjnego Agawa w Mrzeżynie przy ul. Śliskiej 5, obejmuje: 1. Wykonanie 30 przewozów osób niepełnosprawnych na trasie Ośrodek Wczasowo - Rehabilitacyjny Agawa w Mrzeżynie - Kołobrzeg Dworzec PKP - Ośrodek Wczasowo - Rehabilitacyjny Agawa w Mrzeżynie, 2. Wykonanie 5 przewozów osób niepełnosprawnych na trasie Ośrodek Wczasowo - Rehabilitacyjny Agawa w Mrzeżynie - Szczecin - wycieczka po Szczecinie - Szczecin - Ośrodek Wczasowo - Rehabilitacyjny Agawa w Mrzeżynie..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 08.05.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/12/06
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2010/12/06, odpowiedzialny/a: Elżbieta Marciniak, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/11/14 09:55:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/11/14 09:55:18 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2010/12/06 13:37:39 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2010/12/06 13:34:29 nowa pozycja