Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup wraz z dostawą sprzętu rehabilitacyjnego i aparatu do badań wysiłkowych układu oddechowego i krążenia


Szczecin: Zakup wraz z dostawą sprzętu rehabilitacyjnego i aparatu do badań wysiłkowych układu oddechowego i krążenia

Numer ogłoszenia: 184736 - 2011; data zamieszczenia: 05.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

NAZWA I ADRES:Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4223427, faks 091 4221952.

Adres strony internetowej zamawiającego:www.mosrir.szczecin.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zakup wraz z dostawą sprzętu rehabilitacyjnego i aparatu do badań wysiłkowych układu oddechowego i krążenia.

Rodzaj zamówienia:dostawy.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu rehabilitacyjnego i aparatu do badań wysiłkowych układu oddechowego i krążenia do Kompleksu Sportowego przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie.

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.10.00.00-1, 33.15.00.00-6, 33.12.41.10-9.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 80.

Informacja na temat wadium:Wadium: 1) dotyczące I części zamówienia należy wnieść w wysokości 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) w terminie do dnia 14.07. 2011 r. do godziny 8:30. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 2)dotyczące II części zamówienia należy wnieść w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) w terminie do dnia 14.07.2011 r. do godziny 8:30. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 3)Wykonawca składający ofertę na obie części zamówienia winien wnieść wadium dla obu części.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie dostawy podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną dostawę podobną zamawiający uzna wykonanie dostawy sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA.

Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1)ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4)opis parametrów sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz (dotyczy wykonawcy składającego ofertę na I część zamówienia) i załącznik nr 7 do siwz (dotyczy wykonawcy składającego ofertę na II część zamówienia) zawierający informacje na temat parametrów technicznych sprzętu celem potwierdzenia, że proponowany sprzęt jest zgodny z parametrami określonymi przez zamawiającego; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy przedmiotu zamówienia, jeżeli z przyczyn technicznych niezależnych od Wykonawcy termin dostawy będzie musiał ulec zmianie.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.mosrir.szczecin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin.

Termin składania ofert:14.07.2011 godzina 08:30, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin.

Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Zakup wraz z dostawą sprzętu rehabilitacyjnego.

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zakres zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu rehabilitacyjnego do Kompleksu Sportowego przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie wg niżej podanej specyfikacji.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.10.00.00-1, 33.15.00.00-6.

Czas trwania lub termin wykonania:Okres w dniach: 80.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Zakup wraz z dostawą aparatu do badań wysiłkowych układu oddechowego i krążenia.

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zakres zamówienia obejmuje zakupu wraz z dostawą fabrycznie nowego aparatu do badań wysiłkowych układu oddechowego i krążenia do Kompleksu Sportowego przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.10.00.00-1, 33.12.41.10-9.

Czas trwania lub termin wykonania:Okres w dniach: 80.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/07/05
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2011/07/05, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2012/06/06 14:32:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2012/06/06 14:32:00 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2011/07/05 14:16:20 nowa pozycja