Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w SzczecinieOgłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin, dnia 24 sierpnia 2009 r.

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej
70 – 504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
ul. Czesława 9

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Dostawę oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Zakładu Obsługi Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę przedstawioną przez wykonawcę;
ATS SYSTEMY INFORMATYCZNE
sp. z o.o.
ul. Celna 1
70-644 Szczecin
Wykonawca ten spełnia wszystkie wymagania określone w Ustawie i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za wykonanie zamówienia zaproponował najniższą cenę i oferta uzyskała maksymalną ilość punktów (100) zgodnie z oceną ofert określoną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu tym zostało złożone 4 następujące oferty:
1. ASK sp. z o.o., Systemy Informatyczne
70-028 Szczecin
ul.. Chmielewskiego 22a,
2. X –comp sp. z. o.o.
ul. Tama Pomorzańska 26
70-952 Szczecin,
3. ATS Systemy Informatyczne, Spółka z o.o.
70-644 Szczecin
ul. Celna 1
4. Medialand Spółka z o.o.
70-419 Szczecin
pl. Rodła 8
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert , nie podlegających odrzuceniu:
1. ASK sp. z o.o., Systemy Informatyczne
70-028 Szczecin
ul.. Chmielewskiego 22a
Liczba uzyskanych punktów: 97,87 pkt
2. X-comp Sp. z o.o.
70-952 Szczecin
ul. Tama Pomorzańska 26
Liczba uzyskanych punktów: 97,16 pkt
3. ATS Systemy Informatyczne, Spółka z o.o.
70-644 Szczecin
ul. Celna 1
Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.


W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Odrzucono ofertę złożoną przez wykonawcę Medialand Spółka z o.o.
Ofertę tę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ppkt 6) ustawy, gdyż zawiera błędy w obliczeniu ceny.
Po wezwaniu przez zamawiającego o wyjaśnienie czy cena zawarta w ofercie nie stanowi ceny rażąco niskiej, wykonawca wyjaśnił, że w ofercie znajduje się omyłka gdyż w jednej z pozycji zamówienia podana została za niska cena, uwzględniająca tylko część kosztów zamawianego oprogramowania. Wykonawca podał prawidłową, wyższą cenę przedmiotu zamówienia.
Ponieważ zmiana ta spowodowałaby istotną zmianę treści oferty, zamawiający nie może jej poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.

 

 

 

 

 

 

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/08/25
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem