Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup wraz z dostawą i montażem basenowej centrali wentylacyjnej w Szczecińskim Domu Sportu przy ul. Wąskiej 16


Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 6 ogłasza
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
 
Zakup wraz z dostawą i montażem basenowej centrali wentylacyjnej w Szczecińskim Domu Sportu przy ul. Wąskiej 16
 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem nowej basenowej centrali wentylacyjnej o parametrach technicznych zgodnych z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do siwz.
 
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Termin wykonania zamówienia: 50 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie odbywała się na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5)  spełniają następujące warunki dodatkowe:
a)  dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży instalacji i sieci sanitarnych. Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
b)  wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną zamawiający uzna wykonanie dostawy wraz z montażem centrali wentylacyjnej typu basenowego o wartości brutto nie mniejszej niż 100 tys. zł.
 
Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz:
a)    o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
b)    o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólna.
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych ,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób i podmiotów.
Dokumenty stwierdzające, że osoba, o której mowa w ppkt 3), posiada wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży: instalacji i sieci sanitarnych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego.
Wykaz wykonanych (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz oraz dokumenty – potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
 
Kryterium oceny ofert: cena - 80 %, termin wykonania zamówienia - 20%.
 
Oferty do dnia 10.10.2007 r. do godziny 9:30 należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 6, kod 71-403.
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 
 
 
 
 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/10/04
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem