Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU Z PRZEBUDOWĄ BIEGU KLATKI SCHODOWEJ, PROWADZĄCEGO DO PIWNICY - ETAP II - PARTER - W BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ PRZY AL.WOJSKA POLSKIEGO 97 W SZCZECINIE
 

Szczecin: REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU Z PRZEBUDOWĄ BIEGU KLATKI SCHODOWEJ, PROWADZĄCEGO DO PIWNICY - ETAP II PARTER - W BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 97 W SZCZECINIE. NUMER SPRAWY: SPZOZSzW/PN/1/2009
Numer ogłoszenia: 371240 - 2009; data zamieszczenia: 23.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych , al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4221245, faks 091 4221287 w. 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU Z PRZEBUDOWĄ BIEGU KLATKI SCHODOWEJ, PROWADZĄCEGO DO PIWNICY - ETAP II PARTER - W BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 97 W SZCZECINIE. NUMER SPRAWY: SPZOZSzW/PN/1/2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń budynku z przebudową biegu klatki schodowej, prowadzącego do piwnicy - Etap II parter - w budynku przychodni specjalistycznej przy al. Wojska Polskiego 97 w Szczecinie. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-113, decyzją DZ-4200/16/O/2003 z dnia 27.02.2003 r. 3. Zakres zamówienia obejmuje: a) roboty demontażowe stolarki drzwiowej i okiennej b) rozbiórka ścianek działowych i ścian nośnych murowanych c) rozbiórka istniejącej posadzki w pomieszczeniach d) wykonanie nowych ścianek działowych e) wykonanie konstrukcji stalowych f) wykonanie nowych posadzek g) wykonanie zamurowań h) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i) wykonanie tynków cem. - wapiennych. j) montaż stolarki drzwiowej i okiennej k) roboty wykończeniowe Wielkość robót określona została w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 do siwz. 4. Szczegółowy opis robót budowlanych zawierają poniższe dokumenty: 1) projekt budowlany (załącznik nr 6 do SIWZ), 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 7 do SIWZ), 3) przedmiar robót (załącznik nr 8 do SIWZ)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4, 45.44.21.10-1, 45.42.11.60-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP. 2. Warunkiem szczególnym w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia jest: 1) wykazanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej o charakterze remontowym, o wartości nie niższej niż 50. 000,00 zł brutto - oraz posiadają dokumenty potwierdzające, że robota ta została wykonana należycie, 2) wykazanie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować, co najmniej po jednej osobie zdolnej do wykonania zamówienia, posiadającej ważne uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót o specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. 3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty poprzez wypełnienie druku ZP - 17 -Informacja o spełnianiu przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formuła: spełnia / nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą), Zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, następujących dokumentów: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub upoważniony przez mocodawców pełnomocnik. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, następujących dokumentów: 1) wykazu wykonanej co najmniej 1 roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota ta została wykonana należycie (warunek: udokumentowanie wykonania co najmniej 1 roboty budowlanej o charakterze remontowym, o wartości nie niższej niż 50. 000,00 zł brutto. Do wykazu robót przygotowanego w oparciu o zał. nr 3 do SIWZ Wykonawca obowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymieniona w wykazie robota została wykonana należycie. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny ww. wykaz lub oddzielnie wykazy. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeśli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 2) wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności - zał. nr 4 do SIWZ. (warunek: Wykonawca musi wykazać, co najmniej po jednej osobie zdolnej do wykonania zamówienia, posiadającej ważne uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót o specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny ww. wykaz lub oddzielnie wykazy. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 2*) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. W przypadku składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 3) dokumentów stwierdzających, że osoba wskazana w wykazie - zał. nr 4 do SIWZ, które będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada ważne uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót o specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów - Dz. U z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.). 3. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają wspólne ww. dokumenty. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 2 pkt 1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów ich ważności określonych powyżej. Z powyższych dokumentów wynikać musi, że Wykonawca spełnia warunki określone w rozdziale VIII SIWZ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2009 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert nastąpi w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin pok. nr 2 o godz. 12.15.


Załączniki:

UMSzczecinFiles/SIWZ ETAP II PARTER, ZAŁĄCZNIKI 1-5.doc

UMSzczecinFiles/Załącznik Nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remontowych.docx

UMSzczecinFiles/Załącznik nr 8 do SIWZ Przedmiar robót.pdf

UMSzczecinFiles/Załącznik nr 9 do SIWZ Ekspertyza techniczna.pdf

UMSzczecinFiles/Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt budowlany.pdfOgłoszenie o wyniku postępowania:

/UMSzczecinFiles/file/ogloszenie_etap_II.doc


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/10/23
udostępnił: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYZSZYCH W SZCZECINIE, wytworzono: 2009/10/23, odpowiedzialny/a: ELŻBIETA KARWECKA, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/08/23 12:13:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/08/23 12:13:01 modyfikacja wartości
Elżbieta Karwecka 2009/12/14 13:46:23 modyfikacja wartości
Elżbieta Karwecka 2009/12/14 13:41:42 modyfikacja wartości
Elżbieta Karwecka 2009/11/24 09:08:29 modyfikacja wartości
Elżbieta Karwecka 2009/10/23 13:30:16 nowa pozycja