Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót: „Wykonanie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi w zabytkowym budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecnie – Etap 7 i 8 od strony ul. Odrowąża”


Szczecin: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót: Wykonanie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi w zabytkowym budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecnie - Etap 7 i 8 od strony ul. Odrowąża
Numer ogłoszenia: 226008 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej , pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245314, faks 91 4245805.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót: Wykonanie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi w zabytkowym budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecnie - Etap 7 i 8 od strony ul. Odrowąża.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót: Wykonanie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi w zabytkowym budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecnie - Etap 7 i 8 od strony ul. Odrowąża. 2. Kod CPV : 71 63 00 00-3 usługi kontroli i nadzoru technicznego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum po jednej osobie na każde z wymienionych poniżej stanowisk: a) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowalnej. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: i) uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz ii) co najmniej 4 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub robót lub inspektora nadzoru, w tym: iii) co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków wraz ze wskazaniem obiektów, na których odbyto w/w praktykę - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 27.07.2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 987); b) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: i) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza łączenia wyżej wymienionych stanowisk. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy polegających na zmianie terminu realizacji umowy, zmianie osób przewidzianych do realizacji umowy, zmianie wynagrodzenia. 2. Zmiana przewidywanego terminu zakończenia realizacji umowy nastąpi w przypadku wydłużenia czasu realizacji robót budowlanych. Z tego tytułu Inspektorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 3. Zmiana osób przewidzianych do realizacji umowy może nastąpić pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniały wymagania opisane w SIWZ. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub w sytuacji gdy osoba przewidziana do realizacji umowy nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny. 4. Zmiana wygrodzenia brutto będzie możliwa w przypadku, gdy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 336 W).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  15.07.2014 godzina 08:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 336 W).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:

Załącznik nr 8 – dokumentacja techniczna - dostępna w zakładce dotyczącej ogłoszenia o zamówieniu publicznym na: Wykonanie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi w zabytkowym budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie - Etap 7 i 8 od strony ul. OdrowążaOgłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

Nr sprawy: MJOG-ZP.271.7.2014.MG                              

Szczecin, dnia 31.07.2014 r.

Dotyczy:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót: „Wykonanie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi w zabytkowym budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecnie – Etap 7 i 8 od strony ul. Odrowąża

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Nazwa (firma): ARCHITEKTON Dorota Bułka

Siedziba i adres: Ul. Zawrotna 6, 70-883 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów (kryterium 100% cena)

1.

 

NADZORY BUDOWLANE

Andrzej Krzemański

Ul. Dojazdowa 66

71-811 Szczecin

 

oferta odrzucona

2.

 

Konsorcjum firm w składzie:

1. POI Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Ul. Wojska Polskiego 119

73-110 Stargard Szczeciński

2. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Wojska Polskiego 119

73-110 Stargard Szczeciński

 

oferta odrzucona

3.

 

NBQ Sp. z o.o.

Ul. Gdańska 3c

70-660 Szczecin

 

35,57 pkt

4.

 

Komplet Inwest s.j.

Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj

Al. 11-go Listopada 91K

66-400 Gorzów Wlkp.

 

45,53 pkt

5.

 

ARCHITEKTON Dorota Bułka

Ul. Zawrotna 6

70-883 Szczecin

 

100 pkt


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2014/07/07
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2014/07/31, odpowiedzialny/a: Agnieszka Jerzykowska, wprowadził/a: Praktyka1, dnia: 2016/11/02 08:50:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Praktyka1 2016/11/02 08:50:03 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2014/08/01 12:05:17 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2014/07/31 09:29:36 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2014/07/31 09:26:44 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2014/07/31 08:51:50 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2014/07/31 08:02:23 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2014/07/31 08:01:36 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2014/07/31 08:01:14 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2014/07/31 07:55:21 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2014/07/07 09:27:24 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2014/07/07 09:25:29 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2014/07/07 09:18:42 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2014/07/07 08:50:07 nowa pozycja