Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Przetarg na rozbudowę systemu łączności i lokalizacji pojazdów oraz personelu w standardzie TETRA wraz z dostawą urządzeń, montażem i uruchomieniem


Gmina Miasto Szczecin - Straż Miejska

ul. Zygmunta Felczaka 9
71-417 Szczecin

Tel. 091 422 74 71, 091 424 58 30
Fax 091 422 87 24
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EURO
 
 
 I.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na wniosek Wykonawcy, w siedzibie Straży Miejskiej pok. 0177
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów - Jerzy Budzyń, tel. 091 422-74-71.
 
II.      Opis przedmiotu zamówienia:
 
Rozbudowa systemu łączności i lokalizacji pojazdów i personelu w standardzie TETRA wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem.
Zakres zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie radiotelefonów pracujących w standardzie TETRA, wraz z rozbudową użytkowanego oprogramowania systemu lokalizacji pojazdów oraz personelu:
 
1.      Radiotelefon przewoźny - 6 kpl.
 
Radiotelefony przewoźne wyposażone w mikrofon z zaczepem, głośnik zewnętrzny o mocy min. 13 W, kable zasilające, uchwyt montażowy oraz antenę dualną muszą spełniać parametry nie gorsze niż:
a)      zakres częstotliwości odbiornika 380 – 430 MHz
b)      zakres odbioru 380 – 430 MHz
c)      praca pełną mocą nadajnika 3 W
d)      identyfikacja rozmówcy
e)      praca w trybie semi – dupleks w przypadku wywołań indywidualnych
f)        praca w trybie pełnym dupleks w przypadku wywołań telefonicznych
g)      ochrona kodami PIN i PUK
h)      transmisja krótkich wiadomości (SDS – Short Data Sernice)
i)        transmisja wiadomości tekstowych (ATS – Alphanumeric Text Sernice)
j)        transmisja danych pakietowych (Packet Data)
k)      interfejs do urządzeń peryferyjnych umożliwiający współpracę z zewnętrznymi urządzeniami tj. komputerem i rejestratorem rozmów
l)        menu w języku polskim (nie są wymagalne polskie znaki diakrytyczne)
m)    włączanie i wyłączanie tonów alarmowych
n)      ręczny lub automatyczny wybór sieci
o)      regulacja podświetlenia
p)      dedykowany przycisk alarmowy na panelu sterowania
q)      3 programowalne przyciski
r)       instrukcja obsługi w języku polskim
 
2.      Radiotelefon przenośny - 50 kpl.
 
Radiotelefony przenośne wyposażone w akumulator LI – ION, antenę 380 – 400 MHz, klips do pasa, muszą spełniać parametry nie gorsze niż:
a)      zakres częstotliwości 380 – 430 MHz
b)      praca pełną mocą nadajnika 1 W
c)      identyfikacja rozmówcy
d)      wbudowany GPS
e)      kolorowy wyświetlacz alfanumeryczny (min. 3 wiersze po 16 znaków)
f)        praca w trybie semi – dupleks w przypadku wywołań telefonicznych
g)      ochrona kodami PIN i PUK
h)      transmisja krótkich wiadomości (SDS – Short Data Sernice)
i)        transmisja wiadomości tekstowych (ATS – Alphnumeric Text Sernice)
j)        transmisja danych pakietowych (Packet Data)
k)      interfejs do urządzeń peryferyjnych umożliwiający współpracę z zewnętrznymi urządzeniami tj. komputerem
l)        menu w języku polskim (nie są wymagane polskie znaki diakrytyczne)
m)    blokady klawiatury
n)      ręczny lub automatyczny wybór sieci
o)      dedykowany przycisk alarmowy na obudowie
p)      instrukcja obsługi w języku polskim
 
3.      Sterownik pojazdowy z modułem GPS - 5 kpl.
 
Minimalne wymagania:
a)      połączenie z radiotelefonem przewoźnym
b)      możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych poprzez RS232, np.: drukarki pojazdowej, terminala tekstowego, skanera przenośnego, itp.
c)      minimum zewnętrzne trzy porty komunikacyjne RS232 w standardzie TTL/RS232+/- 12 V. Jeden z portów powinien posiadać możliwość konfiguracji jako RS485
d)      możliwość monitorowania niektórych parametrów pracy pojazdu
e)      możliwość sterowania przez dyspozytora urządzeniami w pojeździe
f)        porty wejścia/wyjścia (min. 4/4) do sterowania i monitoringu urządzeń pojazdowych
g)      możliwość łatwej rozbudowy o kolejne moduły wejścia/wyjścia umożliwiające połączenie urządzeń oraz wprowadzenie sygnałów z monitorowanych urządzeń
h)      przełączane styki normalnie zwarte lub rozwarte dla wyjść przekaźnikowych
i)        możliwość mieszanej konfiguracji wejść (napięciowe/stykowe)
j)        praca w systemie trankingowym w standardzie TETRA oraz GPS/GPRS (przełączane
w momencie wyjścia poza zasięg działania systemu TETRA)
k)      metalowa obudowa w wykonaniu antykorozyjnym
l)        temperatura pracy min. W zakresie – 30oC do + 70oC
m)    możliwość realizacji minimum 200 000 rekordów w nieulotnej pamięci
n)      podstawowe parametry pracy modułu GPS (wymagania minimalne)
o)      ilość kanałów – minimum 10
p)      częstość wyliczeń TSIP – 1Hz; NMEA – 1 Hz; TAIP – Hz
q)      dokładność pomiaru – położenia - <20m; prędkość - <1km/h
 
4.     Zasilanie buforowe sterownika - 5 kpl.
 
5.     Ładowarka podróżna do radiotelefonu przenośnego – 50 szt.
 
6.     Antena samochodowa zintegrowana GPS + TETRA (380 – 400 MHz) z okablowaniem
- 5 szt.
 
7.    Antena bazowa dookólna o zasięgu min. 3 dBd (380-400 MHz) z kablem – 1 szt
 
8.    System rejestracji rozmów - 1 kpl.
 
Wymagana minimalna konfiguracja systemów rejestracji rozmów:
a)      wykonanie biurkowe
b)      rejestracja minimum 2 kanałów
c)      zapis realizowany cyfrowo na twardym dysku
d)      rejestracja rozmów radiotelefonicznych, wraz z dodatkowymi funkcjami (data, godzina itp.)
e)      automatyczna rejestracja na dwóch kanałach jednocześnie z możliwością równoczesnego odsłuchu nagrań archiwalnych
f)        po zapełnieniu twardego dysku urządzenie musi posiadać możliwość dalszej rejestracji, kasując jednocześnie najstarsze nagrania
g)      czas zapisu minimum 1400 godzin dla obu kanałów
h)      odsłuch poprzez wbudowany głośnik
i)        możliwość nasłuchu bieżących rozmów, oraz wybierania, selekcjonowania i odtwarzania nagrań zapisanych na dysku wcześniej
 
Rozbudowa i oprogramowania dyspozytorskiego pracującego w standardzie TETRA
(3 stanowiska komputerowe) o możliwości uruchomienia wizualizacji dołączonych urządzeń na każdym ze stanowisk aktualnie użytkowanych.
 
Wymagania dotyczące aplikacji:
a)      przesył danych lokalizacyjnych za pomocą komunikatów SDS o możliwie minimalnej długości, preferowane do 25 bajtów
b)      przesył danych lokalizacyjnych wraz ze znacznikiem czasowym
c)      lokalizowanie radiotelefonu w trybie automatycznego wysyłania informacji lokalizacyjnych po przebyciu określonego dystansu i/lub usunięciu zadanego czasu
d)      lokalizowanie radiotelefonu w trybie „na żądanie”
e)      zmiana parametrów dystansu i czasu wyzwalających automatyczne wysyłanie informacji drogą radiową
f)        przedstawianie na mapie cyfrowej pozycji radiotelefonu z odbiornikiem GPS wraz z prezentacją stanu patrolu (poprzez uprzednio zdefiniowane komunikaty, np.: WOLNY, ZAJĘTY, INTERWENCJA itd.), imienia i nazwiska użytkownika radiotelefonu
g)      prezentacja przyczyny wysłania danych lokalizacyjnych (włączenie radiotelefonu, przebycie dystansu, upływ czasu, utrata sygnału GPS, odzyskanie sygnału GPS, odzyskanie sygnału TETRA, niski poziom baterii)
h)      przesył danych tekstowych do i z radiotelefonów przenośnych
i)        po uruchomieniu przez radiotelefon wywołania typu niebezpieczeństwo (tzw. „Emergency”) prezentacja na ekranie danych inicjującego radiotelefonu wraz z centrowaniem mapy względem jego pozycji
j)        definiowanie w aplikacji obszarów i obiektów wraz z sygnalizacją wejścia/wyjścia radiotelefonu w zadany obszar
k)      generowanie raportów przebytych tras
 
III.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych
 
IV.      Termin wykonania zamówienia:
Nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
 
 V.      Warunki udziału w postępowaniu:
  1. Złożenia pisemnej oferty wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 28.07.2006 r. do godz. 1000 w sekretariacie Straży Miejskiej w Szczecinie pok. 0169, przy ulicy Zygmunta Felczaka 9.
  2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

VI.      Zamawiający odstępuje od pobrania wadium

 VII.      Kryteria oceny ofert: cena 100%
 
 VIII.      Miejsce i termin składania ofert: do dnia 28.07.2006 r. do godziny 1000 w sekretariacie Straży Miejskiej w Szczecinie pok. 0169, przy ulicy Zygmunta Felczaka 9.
 
 IX.      Miejsce i termin otwarcia ofert: 28.07.2006 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego
 
 X.      Termin związania z ofertą: 30 dni


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/07/20
udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2006/07/20, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Paulina Mucha, dnia: 2006/07/20 14:29:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Mucha 2006/07/20 14:29:27 modyfikacja wartości
Paulina Mucha 2006/07/20 14:26:25 modyfikacja wartości
Paulina Mucha 2006/07/20 14:21:34 modyfikacja wartości
Paulina Mucha 2006/07/20 14:18:32 modyfikacja wartości
Paulina Mucha 2006/07/20 13:52:20 modyfikacja wartości
Paulina Mucha 2006/07/20 13:41:35 nowa pozycja