Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa środków czystości dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie


Gmina Miasto Szczecin,
w imieniu której działa
Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej
Zakład Budżetowy
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin
 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zmianami)
 
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 euro,
 
na dostawę środków czystości dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej
poprzez dostarczenie ich do:
- siedziby MZOG przy ul. Czesława 9 w Szczecinie,
- do OWR „Agawa” przy ul. Śliskiej 5 w Mrzeżynie
 
1.      Przedmiot zamówienia: dostawa środków czystości
2.      Zakres zamówienia obejmuje:  zakup wraz z sukcesywną dostawą, zgodnie z rozdziałem XV SIWZ,
3.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- dla dostaw do siedziby MZOG - od daty podpisania umowy (nie wcześniej niż 15.05.2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r,),
- dla dostaw do OWR „Agawa” - od daty podpisania umowy (nie wcześniej niż 15.05.2007 r. do dnia 31.10.2007 r,),
4.      CPV: 25.50.00.09
5.      Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych:
- część I – dostawa środków czystości do siedziby MZOG,
- część II – dostawa środków czystości do OWR „Agawa”
6.      Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
7.      W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone     w SIWZ oraz którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy, według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
2)  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3)  Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4)  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 8) ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
5)  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6)  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania                     o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,                   z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
8)      Ofertę cenową.
9)      Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku składania oferty wspólnej.
 
8.      Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
9.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 26A (cena: 10,00 zł) lub na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
- 500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset) złotych – dla dostawy do siedziby MZOG,
- 800,00 (słownie: osiemset) złotych – dla dostawy do OWR „Agawa”
 na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do dnia 30.04.2007 r. do godz. 10:00.
12. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, w terminie do 30.04.2007 r. do godz. 10:00.
13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2007 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Czesława 9 w Szczecinie, pok. 26A.
14. Do kontaktów z oferentami uprawnione są:
·  w sprawach dotyczących procedury:
     Agata Czerkawska – Biel,
           tel./faks 091 423 30 11 w godz. 900 – 1200 lub 091 423 30 98 (faks czynny całą dobę), 
·   w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
a) dla dostawy do OWR „Agawa” w Mrzeżynie:
               Renata Domańska,
               tel. 091 386 61 35 w godz. 900 – 1200
            b) dla dostawy do siedziby MZOG w Szczecinie:
         Elżbieta Jaworucka,
         tel. 091 423 33 98 w godz. 900 – 1200
 
 
 
 
 
Szczecin, dnia 20 kwietnia 2007 r.

SIWZ

Załączniki:

- 1

- 2

- 3

- 4Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/04/20
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem