Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa w leasingu finansowym samochodów osobowych
GMINA MIASTO SZCZECIN
MIEJSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GOSPODARCZEJ
71-504 Szczecin, ul. Czesława 9
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
na
„Dostawę w leasingu finansowym samochodów osobowych”

I. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę w leasingu finansowym sześciu sztuk fabrycznie nowych, wcześniej nie eksploatowanych samochodów osobowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2007 roku wraz z pakietami ubezpieczeniowymi (OC, AC, NNW, Assistance).
II. Zakres zamówienia obejmuje dostawę następujących samochodów osobowych, spełniających parametry nie gorsze od określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. 1 szt. samochód klasy średniej według SAMAR, o nadwoziu typu kombi;
2. 4 szt. samochodów klasy średniej według SAMAR o nadwoziu typu hatchback;
3. 1 szt. samochód klasy średniej/wyższej według SAMAR o nadwoziu typu sedan,
4. Pojazdy będące przedmiotem zamówienia powinny stanowić samochody tej samej marki.
III. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000 - 1, 66140000 – 3.
IV. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać
ze strony internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://bip.um.szczecin.pl lub otrzymać
bezpłatnie w Miejskim Zakładzie Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, ul. Czesława 9
pok. nr 21 A.
V. Termin wykonania zamówienia:
1. Dostawa samochodów objętych przedmiotem zamówienia musi zostać zrealizowana od dnia 10 styczeń 2008 r. do dnia 21 stycznia 2008 r.,
2. Zakończenie umowy leasingu nastąpi po 23 miesiącach od dnia odbioru samochodów będących przedmiotem zamówienia.
VI. Warunki wymagane od Wykonawców
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5. spełniają następujące warunki dodatkowe, tj.:
wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przez dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna dostawę samochodów osobowych w leasingu finansowym o wartości nie mniejszej niż 300 tys. zł brutto.
VII. Dokumenty i oświadczenia wymagane w ofercie:
1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz
a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych dostaw podobnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
2. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
2) odpowiednie pełnomocnictwo:
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz).
3) załącznik nr 1a do oferty cenowej – oferta wykonawcy (parametry pojazdu) zgodnie z
Rozdziałem I pkt 3 siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli przewiduje udział podwykonawców).
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
5) projekt umowy leasingu wraz z harmonogramem wysokości i terminów płatności rat leasingowych.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
VIII. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
IX. Kryteria oceny ofert : cena 100 %,
X. Miejsce i termin składania ofert: do dnia 4. 12. 2007 r. do godz. 900 w
sekretariacie Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, przy ul.
Czesława 9, pok. nr 24.
XI. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 4. 12. 2007 r., o godz. 1000 w siedzibie Miejskiego
Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie , ul. Czesława 9, pok. nr 38.
XII. Zamawiający nie pobiera wadium za udział w postępowaniu.
XIII. Termin związania z ofertą: 30 dni.
XIV. Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 26. 11. 2007 r.


siwz

załączniki;

1

1a

2

3

4

 Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

 

 

 

GMINA MIASTO SZCZECIN

Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej w Szczecinie

71 – 504 Szczecin ul. Czesława 9

 

 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

(Dz. U. z 2004 r. Nr !9, poz. 177 ze zm.)

 

informuje, że:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych unieważnione zostało postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.:

 

 

„Dostawa w leasingu finansowym samochodów osobowych”

 

 

Uzasadnienie:

Nie złożono żadnej oferty.

 

 

Szczecin, dnia 4 grudnia  2007 r.

 

 

 

 

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/11/26
IV
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2007/11/26, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/09 09:13:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/09 09:13:46 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2007/12/04 13:18:07 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2007/12/04 13:10:51 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2007/11/26 11:48:43 nowa pozycja