Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2017 r.


Informacja z otwarcia ofert:

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: „Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2017 r.”


Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2017 r.”

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

w części I – 187 609,25 zł
w części II – 243 343,00 zł

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz gwarancji:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

cena brutto w

części I

cena brutto w

części II

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

CITY BIURO

sp. z o. o. sp. k

ul. Krasickiego 22

66 – 460 Witnica

178 064,64 zł

270 261,75 zł

zgodnie z siwz

zgodnie z siwz

2

PRAXIS ŁÓDŹ

Pilecka i Petlak Spółka Jawna

ul. Wólczańska 66

90-516 Łódź

223 966,62 zł

244 972,95 zł

zgodnie z siwz

zgodnie z siwz

3

JM DATA s.c.

Jarosław Żebrowski

Maciej Ryciak

ul. Trakt Lubelski 233

04 – 667 Warszawa

240 902,88 zł

270 741,45 zł

zgodnie z siwz

zgodnie z siwz

4

KSERO CONTAKT  s.j. 

Janusz Pęski, Mariusz Smólski

ul. Hrubieszowska 20a

71 – 047 Szczecin

Brak oferty

286 651,50 zł

zgodnie z siwz

zgodnie z siwz


 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.Ogłoszenie o wyniku postępowania:


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (W CZĘŚCI 2)  ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (W CZĘŚCI 1)
 

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Nr sprawy: MJOG-ZP.271.12.2016.EJ
Szczecin, dnia 11.01.2017 r.

Dotyczy: Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2017 r.”

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zw. dalej „ustawą” zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, w części 2, za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Oferta nr 2
Nazwa: PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna
Adres: ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w części 2:

Oferta nr 1
Nazwa: CITY BIURO sp. z o. o. sp. k
Adres: ul. Krasickiego 22, 66 – 460 Witnica
Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

Oferta nr 2
Nazwa: PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna
Adres: ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź
Liczba pkt: 100 pkt

Oferta nr 3
Nazwa: JM DATA s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Adres: ul. Trakt Lubelski 233,04 – 667 Warszawa
Liczba pkt: 90,48 pkt

Oferta nr 4
Nazwa: KSERO CONTAKT s.j. Janusz Pęski, Mariusz Smólski
Adres: ul. Hrubieszowska 20a, 71 – 047 Szczecin
Liczba pkt: 85,46 pkt

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 93 ust. 3 ustawy Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie w części 1.

Uzasadnienie prawne: postępowanie w części 1 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Uzasadnienie faktyczne: w części 1 postępowania złożono 3 oferty. Oferty zostały złożone przez

Oferta nr 1
Nazwa: CITY BIURO sp. z o. o. sp. k
Adres: ul. Krasickiego 22, 66 – 460 Witnica

Oferta nr 2
Nazwa: PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna
Adres: ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź

Oferta nr 3
Nazwa: JM DATA s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Adres: ul. Trakt Lubelski 233,04 – 667 Warszawa


Tylko cena oferty nr 1 złożonej przez CITY BIURO sp. z o. o. sp. k z siedzibą przy ul. Krasickiego 22, 66 – 460 Witnica mieściła się w granicach kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj. 187 609,25 zł). Ww. podmiot, tj. CITY BIURO sp. z o. o. sp. k nie został jednak zaproszony do składania ofert w postępowaniu (Zamawiający zaprosił do złożenia oferty Bogumiła Stojanowskiego i Agnieszkę Stojanowską prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej, tj. CITY BIURO S.C.). Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy zobligowany był wykluczyć CITY BIURO sp. z o. o. sp. k z udziału w postępowaniu jako wykonawcę, który nie został zaproszony do złożenia oferty, a w konsekwencji odrzucić jego ofertę. Ceny pozostałych ofert złożonych w części 1 postępowania przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający unieważnił postępowanie w części 1, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2017/01/04
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2017/01/04, odpowiedzialny/a: krzysztof goralski, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/01/21 11:33:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/01/21 11:33:17 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2017/01/11 15:03:24 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2017/01/04 13:41:27 nowa pozycja