Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych


Szczecin: Przetarg nieograniczony na dostawy o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. K.Maciejewicza 71-453 Szczecin, ul. Łabędzia 4

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gmina Miasto Szczecin – jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawy o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa artykułów żywnościowych a. warzywa i owoce, b. produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, c.ryby przetworzone, d.warzywa, owoce i produkty przetworzone, e.oleje i tłuszcze, f.produkty mleczarskie, g.produkty przemiału ziarna, h.różne produkty spożywcze, i.napoje
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1)Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz o spełnianiu warunków określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3.Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1)ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej ( Rozdziale III pkt 1 siwz ) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom ( jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców ); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) odpowiednie załączniki 1a - 1i w zależności, na którą grupę wykonawca składa swoją ofertę; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4.Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl Wielofunkcyjna Placowka Opiekuńczo-Wychowawcza im. K. Maciejewicza w Szczecinie ul. Łabędzi 4, 71-453 Szczecin.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Wielofunkcyjna Placowka Opiekuńczo-Wychowawcza im. K. Maciejewicza w Szczecinie ul. Łabędzi 4, 71-453 Szczecin.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Modyfikacja 01

Szczecin 2010-04-07
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Oznacze sprawy: 01/2010

Dotyczy:
przetargu nieograniczonego na: zakup i dostawę artykułów spożywczych

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w następującym zakresie:

1. W Rozdziale XIV „Opis przedmiotu zmówienia” w pkt. 1 poz. 10) dodaje się część X – jaja określoną odpowiednio w załącznikiem numer 1j

2. W załączniku nr 1 do siwz „Oferta cenowa” pkt 1 dodaje się część X – JAJA (jako osobną grupę towarową)
W załączeniu – zmodyfikowany załącznik nr 1 do siwz „Oferta cenowa” - (załącznik do niniejszej modyfikacji).

3. Z załącznika nr 1a do siwz w części II: PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE wykreśla się pozycje określoną numerem 31- jaja kurze M. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1b (załącznik do niniejszej modyfikacji)

4. Załącznik 1j otrzymuje brzmienie CZĘŚĆ X – JAJA (załącznik do niniejszej modyfikacji)

5. Nazwy załączników od 1c do 1i otrzymują brzmienie: Zał. 1c CZĘŚĆ – III: RYBY PRZETWORZONE; Zał. 1d CZĘŚĆ – IV:WARZYWA,OWOCE I PRODUKTY PRZETWORZONE; Zał. 1e CZĘŚĆ V: OLEJE I TŁUSZCZE; Zał. 1f CZĘŚĆ – VI: PRODUKTY MLECZARSKIE; Zał. 1g CZĘŚĆ – VII: PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA; Zał. 1h CZĘŚĆ – VIII: RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE; Zał. 1i CZĘŚĆ – IX NAPOJE W załączeniu zmodyfikowane załącznik od numeru 1c do 1i (załączniki do niniejszej modyfikacji).


W związku z powyższym przesuwa się termin składania i otwarcia ofert do dnia 19.04.2010r. Ilekroc w siwz występuje data 12.04.2010r. zastępuje się ją datą: 19.04.2010r.
Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz.
Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione


Załączniki do niniejszej modyfikacji:
 


 

Załączniki do niniejszej modyfikacji:Ogłoszenie o wyniku postępowania:

                                                                        Szczecin,  05 maj 2010 r.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

 

 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zakup dostawę artykułów żywnościowych dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie

                 Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 01/2010                                                       

 

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam:

 

CZĘŚC I- WARZYWA  OWOCE

1)       za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Warzywa-Owoce Adam Chomicz ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: zgodnie z kryterium siwz firma zaproponowała najniższą cenę tj. 65 201,90 zł.

2)      wykonawcy którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie otrzymali następującą ilośc punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert)

Numer
Ofert

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium 100

Razem

06

Warzywa-Owoce  Adam Chomicz
ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin

100

100%

08

HURTOWNIA  RAK Spółka Jawna Jan Ambrozik i Zbigniew Ozór, ul. Boh. Getta Warszawskiego 22/6 ,
70-303 Szczecin

76,88

76,88%

 

           CZĘŚC II – PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE

1)      za najkorzystniejszą uznana została oferta firm„MADAR” Dariusz Watral  ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin  Powodem dokonania wyboru tej firmy było: zgodnie z kryterium siwz firma zaproponowała najniższą cenę tj. 163719,25 zł.

2)      wykonawcy którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie otrzymali następującą ilośc punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert)

Numer
Ofert

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium 100

Razem

03

„MADAR” Dariusz Watral
ul. Autostrada Poznańska 1
71-001 Szczecin

100

100%

05

MAR-POL Krzysztof Bączyk 
ul. Rydla11/5
70-783 Szczecin

68,08

68,08%

07

Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Izabela i Zbigniew Grabowscy
Spółka Jawna Ościęcin 32
72-300 Gryfice

96,96

96,96%

09

„KAMIL” Spółka z o. o
ul. Kardynała Wyszyńskiego 14,
70-201 Szczecin

 86,10

86,10%

                                                                     

           CZĘŚC III – RYBY PRZETWORZONE

1)      za najkorzystniejszą uznana została oferta firm  Farutex Sp. z  o.o.  ul. Jesienna 4, 70-807 Szczecin  Powodem dokonania wyboru tej firmy było: zgodnie z kryterium siwz firma zaproponowała najniższą cenę tj. 23 141,00 zł.

2)      wykonawcy którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie otrzymali następującą ilośc punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert)

Numer
Ofert

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium 100

Razem

01

„IMPERIAL-KOŁOBRZEG”A. Łuczka, Zb. Łuczka Spółka jawna ul. Albatrosa 11
78-100 Kołobrzeg

91,21

91,21%

02

Farutex Sp. z  o.o., 
ul. Jesienna 4, 70 – 807 Szczecin

100

100%

08

HURTOWNIA  RAK Spółka Jawna
Jan Ambrozik i Zbigniew Ozór  ul. Boh. Getta Warszawskiego 22/6, 70-303 Szczecin

57,82

57,82%

 

           CZĘŚC IV – WARZYWA, OWOCE I PRZETWORY PRZETWORZONE

1)      za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Warzywa- owoce Adam Chomicz ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin  Powodem dokonania wyboru tej firmy było: zgodnie z kryterium siwz firma zaproponowała najniższą cenę tj. 85 097,05 zł.

2)      wykonawcy którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie otrzymali następującą ilośc punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert)

Numer
Ofert

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium 100

Razem

06

Warzywa-Owoce  Adam Chomicz
ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin

100

100%

08

HURTOWNIA  RAK Spółka Jawna
Jan Ambrozik i Zbigniew Ozór  ul. Boh. Getta Warszawskiego 22/6, 70-303 Szczecin

 90,45

90,45%

 

           CZĘŚC V – OLEJE I TŁUSZCZE

1)      za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy  Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz, ul.Świerszczowa 2,  71 – 115 Szczecin  Powodem dokonania wyboru tej firmy było: zgodnie z kryterium siwz firma zaproponowała najniższą cenę tj. 10 209,00 zł.

2)      wykonawcy którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie otrzymali następującą ilośc punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert)

Numer
Ofert

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium 100

Razem

 04

Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego
Dariusz Łobacz ul. Świerszczowa 2
71-115 Szczecin

100

100%

08

HURTOWNIA  RAK Spółka Jawna
Jan Ambrozik i Zbigniew Ozór  ul. Boh. Getta Warszawskiego 22/6, 70-303 Szczecin

71,29

71,29%

 

     CZĘŚC VI – PRODUKTY MLECZARSKIE

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta  firmy Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz  ul. Świerszczowa 2,   71-   115 Szczecin.                                                                            

       Powodem dokonania wyboru tej firmy było: zgodnie z kryterium siwz firma zaproponowała cenę  129 074,56 zł.  w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

2)  wykonawca który złożył ofertę otrzymał maksymalną ilośc punktów w ocenie ofert i łącznie otrzymał następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert)

Numer
Ofert

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium 100

Razem

04

 Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego
Dariusz Łobacz ul. Świerszczowa 2
71-115 Szczecin

100

100%

 

           CZĘŚC VII – PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA

1)      za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy  HURTOWNIA  RAK  Spółka Jawna Jan Ambroziak i Zbigniew Ozór ul. Boh. Getta Warszawskiego 22/6 70 -303 Szczecin. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: zgodnie z kryterium siwz firma zaproponowała cenę tj. 25 599,00 zł. - w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

2)      wykonawca który złożył ofertę otrzymał maksymalną  ilośc punktów w ocenie ofert i łącznie  (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert)

 

Numer
Ofert

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium 100

Razem

08

HURTOWNIA  RAK Spółka Jawna
Jan Ambrozik i Zbigniew Ozór  ul. Boh. Getta Warszawskiego 22/6, 70-303 Szczecin

100

100%

 

     CZĘŚC VIII – RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE

1)      za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy  HURTOWNIA  RAK  Spółka Jawna Jan

Ambroziak i Zbigniew Ozór ul.   Boh. Getta Warszawskiego 22/6 70 -303 Szczecin. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: zgodnie z kryterium siwz  firma zaproponowała cenę tj. 140 497,00 zł. - w  postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

     2)  wykonawca który złożył ofertę otrzymał maksymalną  ilośc punktów w ocenie ofert i łącznie  (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert)

Numer
Ofert

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium 100

Razem

08

 HURTOWNIA  RAK Spółka Jawna
Jan Ambrozik i Zbigniew Ozór  ul. Boh. Getta Warszawskiego 22/6, 70-303 Szczecin

100

100%

 

     CZĘŚC IX – NAPOJE

1)      za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy  HURTOWNIA  RAK  Spółka Jawna Jan

Ambroziak i Zbigniew Ozór ul.  Boh. Getta Warszawskiego 22/6 70 -303 Szczecin. Powodem dokonania wyboru tej  firmy było: zgodnie z kryterium siwz  firma zaproponowała cenę tj. 5 635,00 zł. - w  postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

       2) wykonawca który złożył ofertę otrzymał maksymalną  ilośc punktów w ocenie ofert i łącznie  (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert)

Numer
Ofert

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium 100

Razem

08

 HURTOWNIA  RAK Spółka Jawna
Jan Ambrozik i Zbigniew Ozór  ul. Boh. Getta Warszawskiego 22/6, 70-303 Szczecin

100

100%

                                                                       

                                                                       

       CZĘŚC X – JAJKA

1)  za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego   Dariusz Łobacz ul. Świerszczowa 2,  71-   115 Szczecin. Powodem dokonania wyboru tej   firmy było: zgodnie z kryterium siwz  firma zaproponowała cenę tj. 8 400,00 zł. - w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

2)  wykonawca który złożył ofertę otrzymał maksymalną  ilośc punktów w ocenie ofert i łącznie  (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert)

Numer
Ofert

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium 100

Razem

04

Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego
Dariusz Łobacz ul. Świerszczowa 2
71-115 Szczecin

100

100%

 

 

  


Ogłoszenie o wyborze wersja zapisana w formacie PDF:


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/04/03
IV
udostępnił: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. K.Maciejewicza, wytworzono: 2010/04/03, odpowiedzialny/a: Teresa Jaworska, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/08/23 12:27:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/08/23 12:27:17 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2010/05/10 12:11:53 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2010/05/07 23:18:54 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2010/05/07 23:17:55 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2010/04/10 18:15:03 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2010/04/10 17:58:24 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2010/04/10 17:57:37 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2010/04/03 13:23:10 nowa pozycja