Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa żywności do internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie


 

Szczecin: Dostawa żywności do internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie ul. Chmielewskiego 19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Rzemieślniczych, ul. Chmielewskiego 19, 70-028 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 482 03 28, faks 91 482 15 31.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsrz.szczecin.pl

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności do internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie ul. Chmielewskiego 19.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa żywności do internatu w ilościach określonych na załącznikach 1a – 1i do siwz.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB INNYCH DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST.1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 * lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz: w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2. kalkulacje cenowe od 1a do 1i w zależności na którą grupę wykonawca składa swoją ofertę;w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3. Odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej ( Rozdział III pkt 1 siwz) 4. Oświadczenie według wzoru staniowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcą ( jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). 5. W przypadku składania oferty na produkty równoważne oświadczenie wykonawcy potwierdzające zgodność oferowanego produktu równoważnego z produktem opisanym przez zamawiającego zgodnie z Rozdziałem 5 pkt 6.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsrz.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Rzemieślniczych, 70-028 Szczecin, ul. Chmielewskiego 19, pok. 18.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2013 godzina 9:30, miejsce: Zespół Szkół Rzemieślniczych Szczecin ul. Chmielewskiego 19, pok. nr 18.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


siwz_2013.doc

Zalacznik_1.doc

Zalacznik_1a.doc

Zalacznik_1b.doc

Zalacznik_1c.doc

Zalacznik_1d.doc

Zalacznik_1e.doc

Zalacznik_1f.doc

Zalacznik_1g.doc

Zalacznik_1h.doc

Zalacznik_1i.doc

Zalacznik_2.doc

Zalacznik_3.doc

Zalacznik_4.doc

Zalacznik_5.docOgłoszenie o wyniku postępowania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miasto Szczecin

Zespół Szkół Rzemieślniczych

70 – 028 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

ul. Chmielewskiego 19

 

Znak sprawy: ZSR-01/2013                                                             Szczecin, dnia 17.12.2013r.

 

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawę żywności do internatu  Zespołu Szkół Rzemieślniczych  przy ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie”.

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu zostało złożone 20 ofert, za najkorzystniejszą ofertę w danych grupach Zamawiający uznał:

 

 Załącznik 1a – Mięso i wędliny  

Oferta nr 13 – „MADAR”, 71-001 Szczecin, ul. Autostrada Poznańska 1- oferta uzyskała 100 pkt., najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 1 – „ROJAN” Spółka Jawna, 78-120 Gościno, Ząbrowo 30 – oferta uzyskała 97,3 pkt.

 

 Załącznik 1b – Warzywa

Oferta nr  15 – „BALJO” HURT - DETAL, 72-010 Police, ul. Szkolna 2 – oferta uzyskała 100 pkt.,  najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 4 – „RYBKA”,  71-211 Szczecin, ul. Szafera 8/3 – oferta uzyskała 84,6 pkt.

Oferta  nr 8 – Warzywa – Owoce, 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 24 – oferta uzyskała 97,9 pkt.

Oferta nr 10 – „ZBOREK” Spółka Jawna, 72-005 Przecław, Przecław 150 – oferta uzyskała 90,7 pkt.

 

 Załącznik 1c – Owoce

Oferta nr  10 – „ZBOREK” Spółka Jawna, 72-005 Przecław, Przecław 150 – oferta uzyskała 100 pkt.,  najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta  nr 4 – „RYBKA”, 71-211 Szczecin, ul. Szafera 8/3 – oferta uzyskała 89,2 pkt.

Oferta nr 8 – Warzywa – Owoce, 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 24  – oferta uzyskała 95,6 pkt.

Oferta nr  15 – „BALJO” HURT - DETAL, 72-010 Police, ul. Szkolna 2 – oferta uzyskała 95,7 pkt., 

 

 Załącznik 1d – Ryby i przetwory

Oferta nr 14 – „SEMI”, 70-770 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 52/3  – oferta  uzyskała 100 pkt.,  najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 7 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MINI – FISH” Sp. z o.o., 70-656 Szczecin, ul. Energetyków 3/4 – oferta uzyskała 93,7 pkt.

 

 Załącznik 1 e – Nabiał i przetwory

Oferta nr 19 – „JARTOM” Spółka Jawna, 70-846 Szczecin, ul. Kniewska 2K – oferta uzyskała  100 pkt.,  najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 1 – „ROJAN” Spółka Jawna, 78-120 Gościno, Ząbrowo 30 – oferta uzyskała 68,3 pkt.

Oferta nr 12 – „LECH” Sp. z o.o., 78-100 Kołobrzeg, ul. Rybacka 11b  – oferta uzyskała 89,5 pkt.

Oferta nr  15 – „BALJO” HURT - DETAL, 72-010 Police, ul. Szkolna 2 – oferta uzyskała 82,9 pkt., 

Oferta nr 18 – Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego, 71-115 Szczecin, ul. Świerszczowa 2

– oferta uzyskała 96,2 pkt.

 

 Załącznik 1 f – Artykuły spożywcze różne

Oferta nr 18 – Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego, 71-115 Szczecin, ul. Świerszczowa 2– oferta uzyskała 100 pkt., najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 14 – „SEMI”, 70-770 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 52/3 – oferta uzyskała 99,4 pkt.

 

 Załącznik 1 g – Pieczywo

Oferta nr 20 –„CIASTKARNIA - PIEKARNIA, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Wolińska  21 – oferta uzyskała 100 pkt.,  najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 6 – „REX” Spółka Jawna, 72-420 Dziwnów, ul. Mickiewicza 32 – oferta uzyskała 69,5 pkt.

Oferta nr 9 – „SPOŁEM” PSS, 72-100 Goleniów, ul. Konstytucji 3-go Maja 18 – oferta uzyskała 89,7 pkt.

Oferta nr 17 – „ASPROD” Spółka z o.o., 72-123 Kliniska Wielkie, ul. Piastowska 46 – oferta uzyskała 57,4 pkt.

 

 Załącznik 1 h – Koncentraty spożywcze

Oferta nr 14 – „SEMI”, 70-770 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 52/3 – oferta uzyskała  100 pkt.,  najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 11 –  „LODIMEX” Spółka Jawna, 70-812 Szczecin, ul. Pomorska 112A – oferta uzyskała 64,9 pkt.

Oferta nr 18 – Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego, 71-115 Szczecin, ul. Świerszczowa 2– oferta uzyskała 65,1 pkt., 

 

 Załącznik 1 i – Mrożonki

Oferta nr 2 – AB FROST  Sp. z o.o., 98-275 Brzeźno, ul. Spółdzielcza 3 – oferta uzyskała 100 pkt.,  najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 3 –  Przedsiębiorstwo Handlowe „MARGO” Sp. z o.o., 70-483 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 117 – oferta uzyskała 87,3 pkt.

Oferta nr 11 –  „LODIMEX” Spółka Jawna, 70-812 Szczecin, ul. Pomorska 112A – oferta uzyskała 85,4 pkt.

Oferta nr 18– Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego, 71-115 Szczecin, ul. Świerszczowa 2 – oferta uzyskała  75 pkt.

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

„DYSTRYB” Spółka z o.o., 70-809 Szczecin, ul. Piskorskiego 15 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, treść oferty nie odpowiada siwz.

 

Umowy na dostawę artykułów spożywczych zostaną zawarte zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy nie wcześniej niż przed dniem 23.12.2013r.

 

 

Z poważaniem

 

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                          mgr inż. Alina Wygocka

 

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2013/11/22
udostępnił: Zespół Szkół Rzemieślniczych, wytworzono: 2013/11/22, odpowiedzialny/a: Jolanta Rutkowska, wprowadził/a: Agata Zwolankiewicz, dnia: 2014/08/29 18:45:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Zwolankiewicz 2014/08/29 18:45:49 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2013/12/17 10:22:14 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2013/11/28 14:31:18 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2013/11/28 12:21:00 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2013/11/22 13:20:57 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2013/11/22 12:52:02 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2013/11/22 12:31:21 nowa pozycja