Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i przetworów mięsnych


Szczecin: Przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia: 166967 - 2014; data zamieszczenia: 04.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie im. WOP , ul. Czorsztyńska 35, 71-201 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4873303, faks 91 4873303

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup mięsa i przetworów mięsnych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2014-31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykowca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pozaterytoium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp48szczecin.edupage.org
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.sp48szczecin.edupage.org

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2014 godzina 09:30, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Czorsztyńska 35, 71-201 Szczecin, pok. 19 (sekretariat szkoły).

IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieOgłoszenie o wyniku postępowania:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa mięsa i przetworów mięsnych” ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 166967 – 2014.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż do dnia 19 sierpnia 2014 r. do godziny 9.30, tj. do dnia składania ofert, do Szkoły Podstawowej nr 48 im. WOP w Szczecinie nie wpłynęła żadna oferta.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2014/08/04
udostępnił: Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie, wytworzono: 2014/08/04, odpowiedzialny/a: Alina Jakubowska, wprowadził/a: Praktyka1, dnia: 2016/11/02 08:59:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Praktyka1 2016/11/02 08:59:04 modyfikacja wartości
Alina Jakubowska 2014/08/19 14:09:14 modyfikacja wartości
Alina Jakubowska 2014/08/04 17:46:43 modyfikacja wartości
Alina Jakubowska 2014/08/04 17:38:22 nowa pozycja