Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77416343

Aktualna strona: 509954

Wydrukowano: 949

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

„Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu ,,Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 35 im. Jana Pawła II


Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Jana Pawła II ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA ROBOTY BUDOWLANE  O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH  WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:
 „Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu ,,Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 35 im. Jana Pawła II  w Szczecinie, przy ulicy Świętoborzcyów 40"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Oferta cenowa

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Załącznik nr 4 - Wykaz prac podobnych

Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Załącznik nr 8 - Projekt

Załącznik nr 9 - SpecyfikacjaOgłoszenie o wyniku postępowania:

Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do siwz.

Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy),

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania umowy:
a) kosztorys sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale IX niniejszej siwz. Wartość kosztorysu musi być równa wartości ceny ofertowej,
b) Harmonogram rzeczowo-finansowy, określający planowane terminy realizacji robót,
c) Polisę ubezpieczeniową z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej, na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu zamówienia. Suma wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość przedmiotu umowy.

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

 Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę

Konsorcjum firm:
Lider "MEDIA STADION" Sp. z o.o.
ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin
Partner BTS Monika Schoormans
ul. Macieja 6a, 72-006 Mierzyn

Uzasadnienie wyboru ofert: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonych w SIWZ.
 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/08/05
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin