Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ulicy Niemierzyńskiej 18A w Szczecinie na potrzeby Muzeum


Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
ul. Niemierzyńska 18a
działając w imieniu i na rzecz
Gminy Miasto Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku
przy ulicy Niemierzyńskiej 18A w Szczecinie na potrzeby Muzeum

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ulicy Niemierzyńskiej 18A w Szczecinie na potrzeby Muzeum.
  Dokumentacja projektowa służyć ma do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane , które prowadzone będzie zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym przedmiotowa dokumentacja winna spełniać kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r).
 2. Kod CPV: 74.22.20.00-1 usługi projektowania architektonicznego.
 3. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych,
  e/ wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usługi z zakresu projektowania architektoniczno - budowlanego o wartości nie niższej niż 150.000,00 zł brutto każda - oraz posiadają dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
  f/ ysponują co najmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia do projektowania w branży: architektoniczno - budowlanej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej oraz przedstawią dokumenty uprawniające te osoby do projektowania bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby architektów lub inżynierów.
  g/ posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200.000,00 zł.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Termin realizacji zamówienia:
  a/ Przedłożenie koncepcji przebudowy i remontu budynku - 14 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy,
  b/ Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę - 56 dni kalendarzowych licząc od dnia zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego,
  c/ Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę - w trybie administracyjnym, do 60 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku,
  d/ Pozostała cześć opracowania (dokumentacja wykonawcza, specyfikacje techniczne, kosztorysy, itp.) - maksymalnie 56 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.
  e/ Nadzór autorski - w trakcie realizacji prac budowlanych.
 7. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 8. Specyfikację istotnych warunków zamówienia będzie zamieszczona na stronie internetowej http://bip.um.szczecin.pl. Ponadto siwz można uzyskać można uzyskać bezpłatnie w biurze Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie ul.Lenartowicza 3-4 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 .
 9. Wymagane dokumenty:
  a/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  b/ Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające h odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  c/ Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania usług z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (warunek: wykonanie co najmniej 3 usług z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego o wartości nie niższej niż 150.000,00 zł brutto każda - załącznik nr 4 do SIWZ).
  d/ Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 5 do SIWZ. Warunek: Wykazać co najmniej po jednej osobie z każdej branży (architektoniczno – budowlana, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna), które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia).
  e/ Dokumenty stwierdzające, że osoby wskazane w wykazie, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby architektów lub inżynierów.
  f/ Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu jest wykazanie się posiadaniem polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200.000,00 zł).
  g/ Do oferty dołączyć należy również oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
  h/ W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku wykonawców (dotyczy również spółek cywilnych) do oferty winni załączyć dokument pełnomocnictwa wystawiony zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy.
 10. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
 11. Kryterium oceny ofert:
  Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

  Kryterium
  Waga kryterium (Wk)
  Max. ilość punktów jaką może uzyskać oferta za dane kryterium (Mp)
   
  Cena
   
  80%
  80 pkt
  Termin wykonania pozostałej części opracowania (dokumentacja wykonawcza, specyfikacje techniczne, kosztorysy, itp.) od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.
  20%
  20 pkt
 12. Termin złożenia pisemnej oferty, według formularzy określonych w SIWZ, do dnia 04 września 2007 r. do godz. 1300 w biurze Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie przy ul. Lenartowicza 3-4.
 13. Otwarcie ofert nastąpi w 04 września 2007 r. o godz. 1400 w biurze Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie przy ul. Lenartowicza 3-4.Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Zamawiający ogłasza wynik przetargu nieograniczonego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ulicy Niemierzyńskiej 18A w Szczecinie na potrzeby Muzeum. W przedmiotowym postępowaniu do siedziby Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

 1. Wygrała firma: MXL4 architekci, ul. Nowy Rynek7, 70-533 Szczecin.
  Oferta uzyskała następującą liczbę punktów za poszczególne kryteria oceny ofert.
  • Cena - 80 punktów na 80 możliwych do uzyskania. Cena oferty wyniosła 118.950,00 zł. brutto.
  • Termin wykonania pozostałej części opracowania (dokumentacja wykonawcza, specyfikacje techniczne, kosztorysy, itp.) od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. (28 dni kalendarzowych) – 20 punktów na 20 możliwych do uzyskania.
   Łącznie oferta uzyskała 100 punktów.
 2. Oferta drugiej firmy tj.: Metropolis Remigiusz Smolik, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin
  uzyskała następującą liczbę punktów za poszczególne kryteria oceny ofert.
  • Cena - 31,20 punktów na 80 możliwych do uzyskania. Cena oferty wyniosła 305 000,00 zł brutto.
  • Termin wykonania pozostałej części opracowania (dokumentacja wykonawcza, specyfikacje techniczne, kosztorysy, itp.) od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. (55 dni kalendarzowych) – 5 punktów na 20 możliwych do uzyskania.
   Łącznie oferta uzyskała 36,20 punktów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Zamawiający ogłasza, iż 28.09.2007 r zawarta została umowa z: MXL4 architekci, ul. Nowy Rynek7, 70-533 Szczecin, na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ulicy Niemierzyńskiej 18A w Szczecinie na potrzeby Muzeum.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/08/21
udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki, wytworzono: 2007/08/21, odpowiedzialny/a: Bogdan Stanuch, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/05 12:29:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/05 12:29:56 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2007/10/01 11:15:40 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2007/10/01 11:10:54 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2007/10/01 10:38:03 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2007/10/01 10:35:45 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2007/10/01 10:25:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/09/20 13:11:18 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/08/21 12:52:03 nowa pozycja