Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa artykułów spożywczych w gr. IV – mrożonki do Szkoły Podstawowej nr 42


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla dostaw poniżej 30 000 euro

Szkoła Podstawowa nr 42, 71-699  Szczecin, ul. Hoża 25

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa artykułów spożywczych w gr. IV – mrożonki do Szkoły Podstawowej nr 42 Szczecinie ul. Hoża 25,  określonych opisem przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, tj. mrożonek do stołówki Szkoły Podstawowej  nr 42  w Szczecinie  okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. w zakresie opisanym szczegółowo w specyfikacji rzeczowo - ilościowej zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Nazwy własne takie jak „Mieszanka kompotowa” zostały użyte przypadkowo. Dopuszcza się produkty równoważne w stosunku do przywołanych. Produkt równoważny zgodnie ze swoją definicją musi posiadać parametry nie gorsze niż produkt wskazany przykładowo przez Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie pod warunkiem, że będzie posiadał takie same walory smakowe i jakościowe co podany przykładowy.
 3. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, po zamówieniu złożonym telefonicznie  lub pisemnie przez upoważnionego przez Zamawiającego intendenta transportem i na koszt Wykonawcy.
 4. Oferowane produkty żywnościowe muszą spełniać parametry jakościowe określone dla danego asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno – epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych.
 5. Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP.
 6. Dostarczana żywność musi posiadać termin przydatności do spożycia, określony przez producenta odpowiednio długi, pozwalający na swobodne wykorzystanie produktu (surowca) w placówce w ramach realizacji wdrożonego systemu HACCP, opartego na aktualnych aktach prawnych: Ustawa o bezp. Żywności i Żywienia 2006r. Dz. U.2006 nr 171 poz. 1225, Dyrektywa 2000/13/WE z dnia 20.03.2000r.
 7. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie.
 8. W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację osobiście lub telefonicznie.
 9. Wykonawca zobowiązuje się odebrać i niezwłocznie wymienić żywność, która nie spełnia wymagań jakościowych na wolną od wad na własny koszt.
 10. Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach przerw wynikających z kalendarza świąt i dni wolnych od zajęć zamówienia będą zgłaszane w ograniczonym zakresie.
 11. Podane ilości są maksymalne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia dostawy mniejszej ilości produktów .Wykonawcy nie będą przysługiwały wtedy żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 12. Cena artykułów żywnościowych, wskazanych załącznikiem nr 1 do ZO powinna zawierać:
  1. koszt towaru
  2. koszt opakowania
  3. koszt dostawy do zamawiającego
 13. Wybór oferty najkorzystniejszej:  Jedynym kryterium oceny jest cena.  W czasie trwania umowy obowiązują ceny stałe.
 14. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest pani Katarzyna Nosal, tel.: 91 44 21 738, w godzinach 07:00 – 11:00
 15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe jeżeli zapytanie jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie
 16. Dostawy towarów winny być realizowane nie później niż następnego dnia od złożenia zamówienia przez Zamawiającego do godz. 8.00.
 17. Oferty należy składać na piśmie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 42 w Szczecinie ul. Hoża 25  do dnia 29.11.2016 r. do godz. 13.00.  

Informacji szczegółowych udziela w imieniu Zamawiającego
Szef kuchni – Katarzyna Nosal
Tel. 91 44 21 738

Zamawiający
Dyrektor Szkoły
Sylwia Lichaczewska

załączniki:
1.formularz cenowy do zapytania ofertowego
2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   
3. wzór umowy


Załączniki:


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2016/11/21
udostępnił: Szkoła Podstawowa nr 42, wytworzono: 2016/11/21, odpowiedzialny/a: Sylwia Lichaczewska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/01/09 11:36:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/01/09 11:36:53 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/11/21 12:42:56 nowa pozycja