Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych


Szczecin: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół nr 6 im. M. Reja, ul. Sowińskiego 3, 70-236 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4333504 w. 114, faks 091 4489541.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs6.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół nr 6 im Mikołaja Reja w Szczecinie. a) warzywa i owoce świeże. b) produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne c) produkty mleczarskie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1, 15.50.00.00-3, 15.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz: w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2. kalkulacje cenowe od 1A do 1C w zależności na którą grupę wykonawca składa swoją ofertę;w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3. Odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej ( Rozdział III pkt 1 siwz) 4. Oświadczenie według wzoru staniowiącego załącznik nr 3 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcą ( jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). W przypadku składania oferty na produkty równoważne oświadczenie wykonawcy potwierdzające zgodność oferowanego produktu równoważnego z produktem opisanym przez zamawiającego zgodnie z Rozdziałem 5 pkt 6.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp?soid=DEB1267006EA449AB8DD778BE139E92D
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół nr 6 im Mikołaja Reja w Szczecinie. ul Sowińskiego 3. Kontakt Emilia Drążek 91 4333504 wew 114. pok nr 1..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2012 godzina 11:00, miejsce: Zespół Szkół nr 6 im Mikołaja Reja w Szczecinie. ul Sowińskiego 3. Sekretariat pok nr 19..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: warzywa i owoce świeże..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zakup i dostawa..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Produkty zwierzęce mięso i produkty mięsne..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zakup i dostawa..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: zakup i dostawa produktów mleczarskich..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zakup i dostawa produktów mleczarskich..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

1. Siwz - siwz

2. Załącznik nr 1 - oferta cenowa

3. Załącznik 1a - owoce i warzywa

4. Załącznik 1b - produkty zwierzęce

5. Załącznik 1c - produkty mleczarskie

6. Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

7. Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

8. Załącznik nr 4 - wzór umowyOgłoszenie o wyniku postępowania:

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 ul. gen. Sowińskiego 3  70-236 Szczecin zgodnie z art. 92 Ustawy z 29.01.2004  Prawa  Zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę art. spożywczych  komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty:

W grupie I– Warzywa i owoce świeże
Warzywa i owoce Adam Chomicz
ul. Inspektowa 24
71-220 Szczecin
uzyskując 100% w kryterium oceny, tym samym wygrywając przetarg
Gwarant Michał Głowiński
ul.Włodkowica33/4
71-175 Szczecin
uzyskując 66,52% w kryterium oceny,

W grupie II -Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
Madar Dariusz Watral
ul. Autostrada Poznańska 1
71-001 Szczecin
uzyskując 100% w kryterium oceny, tym samym wygrywając przetarg
Hurtownia  wielobranżowa
„Rojan” Spółka Jawna
J. Patruś& R. Bączyński
Ząbrowo 3D
78-120 Gościno
uzyskując 97,94% w kryterium oceny,
Zakład Mięsny Grabowscy sp zo.o.
Ościęcin 32
72-300 Gryfice
uzyskując  93,65%  kryterium oceny
 „Byk” Spółka Jawna
Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski
ul.Welecka38
72-006 Szczecin
uzyskując  91,55%  kryterium oceny
Mięso i Wędliny Zofia Zawrot
ul Starogrodzka 29
78-500 Drawsko Pomorskie
uzyskując  89,9%  kryterium oceny

W grupie III – Produkty mleczarskie
Hurtownia  wielobranżowa
„Rojan” Spółka Jawna
J. Patruś & R. Bączyński
Ząbrowo 3D
78-120 Gościno
uzyskując 100% w kryterium oceny, tym samym wygrywając przetarg
  „Jartom”
Jarosław Jaworowicz Spółka Jawna
ul. Kniewska 2K
70-846 Szczecin
uzyskując 99,39% w kryterium oceny
Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego
Dariusz Łobacz
ul.Świerszczowa 2
71-115 Szczecin
 uzyskując  99,09%  kryterium oceny
Gwarant Michał Głowiński
ul.Włodkowica33/4
71-175 Szczecin
uzyskując 91% w kryterium oceny,

Oferta odrzucona:
F.H. “Agro-Hurt” Waldemar Korn
Ul. Twardowskiego 9
70-320 Szczecin
na podstawie art. 89 pkt 2


Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 ul. gen. Sowińskiego 3  70-236 Szczecin zgodnie z art. 94 ust.3 Ustawy z 29.01.2004  Prawa  Zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę art. spożywczych  komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty po odstąpieniu od podpisania umowy przez Hurtownia  wielobranżowa „Rojan” Spółkę Jawną w grupie III – produkty mleczarskie.W grupie III – Produkty mleczarskie

  „Jartom”
Jarosław Jaworowicz Spółka Jawna
ul. Kniewska 2K
70-846 Szczecin
uzyskując 100% w kryterium oceny, tym samym wygrywając przetarg

Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego
Dariusz Łobacz
ul.Świerszczowa 2
71-115 Szczecin
 uzyskując 99,67 %  kryterium oceny

Gwarant Michał Głowiński
ul.Włodkowica33/4
71-175 Szczecin
uzyskując 91,55% w kryterium oceny,


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Część nr 1 Warzywa i owoce świeże.

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2013.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Warzywa i owoce Adam Chomicz, ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74365,24 PLN.

Część nr 2 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2013.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Madar Dariusz Watral, ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 158031,67 PLN.

Część nr 3 Produkty mleczarskie

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2013.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Jartom Jarosław Jaworowicz Spółka Jawna, ul. Kniewska 2K, 70-846 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 119302,21 PLN.

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2012/11/27
IV
udostępnił: Zespół Szkół nr 6 im Mikołaja Reja, wytworzono: 2012/11/27, odpowiedzialny/a: Emilia Drążek, wprowadził/a: Agata Zwolankiewicz, dnia: 2014/08/29 17:58:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Zwolankiewicz 2014/08/29 17:58:42 modyfikacja wartości
Emilia Superlak 2013/01/03 12:03:43 modyfikacja wartości
Emilia Superlak 2012/12/21 10:59:11 modyfikacja wartości
Emilia Superlak 2012/12/20 09:36:02 modyfikacja wartości
Emilia Superlak 2012/12/20 09:34:15 modyfikacja wartości
Emilia Superlak 2012/11/27 12:17:19 modyfikacja wartości
Emilia Superlak 2012/11/27 09:53:02 modyfikacja wartości
Emilia Superlak 2012/11/27 09:47:08 modyfikacja wartości
Emilia Superlak 2012/11/27 09:34:42 nowa pozycja