Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Remont jachtu "Dar Szczecina " typ Antares


Gmina Miasto Szczecin
Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji
Al. Wojska Polskiego 84/90
70-482 Szczecin


na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 ze zm).

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO na:
„Remont Jachtu Dar Szczecina Typu Antares”.

1.Zakres rzeczowy zadania: usługę należy wykonać zgodnie z zakresem określonym w rozdziale XIV
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy.
3. Warunki wymagane od Wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na postawie art. 24
spełniające warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz spełniający warunki dodatkowe:
- Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich trzech lat wykonali minimum trzy prace podobne
do objętych przedmiotem zamówienia. Za prace podobną Zamawiający uzna remont jachtu
drewnianego.
4. Warunkiem udziału w przetargu jest:
Złożenie pisemnej oferty wg formularza zawartego w SIWZ w terminie do dnia 12.12 2006 r. do
godz. 10 w sekretariacie Pałacu Młodzieży Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie przy al.
Wojska Polskiego 90 pok. 10.
5. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej i wariantowej.
6. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w
sekretariacie Pałacu Młodzieży P.C.E. przy al. Wojska Polskiego 90 pok. 10 w godz. 8-16 oraz
pobrać ze stron internetowych: 1) bip.um.szczecin.pl ; 2) portal.uzp.gov.pl
Do kontaktów z wykonawcami upoważniony jest pan Jerzy Szwoch tel. 0602757535 w goz. 9-17,
pan Adam Głuszko tel. (091) 4225261 wew. 46 w goz. 8-16, fax (091) 4225262(czynny całą dobę).
7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.12.2006 r., o godz. 11 w Pałacu Młodzieży Pomorskim
Centrum Edukacji budynek III sala 3 przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie.
8. Zamawiający nie pobiera wadium za udział w przetargu.
9. Kryterium oceny ofert- najniższa cena- 100%.
10. Termin związania ofertą 30 dni 
    

        


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - kliknij i pobierz

Załączniki:

 

        Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/11/28
udostępnił: Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji, wytworzono: 2006/11/28, odpowiedzialny/a: Katarzyna Kuszwara, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2007/08/29 13:48:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2007/08/29 13:48:32 modyfikacja wartości
Małgorzata Sobczyńska 2006/11/28 13:52:16 modyfikacja wartości
Małgorzata Sobczyńska 2006/11/28 11:54:06 modyfikacja wartości
Małgorzata Sobczyńska 2006/11/28 11:42:35 modyfikacja wartości
Małgorzata Sobczyńska 2006/11/28 11:38:39 modyfikacja wartości
Małgorzata Sobczyńska 2006/11/28 11:31:45 modyfikacja wartości
Małgorzata Sobczyńska 2006/11/28 11:27:53 modyfikacja wartości
Małgorzata Sobczyńska 2006/11/28 11:24:17 nowa pozycja