Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Utrzymanie czystości części wspólnych budynku, terenu zewnętrznego i pielęgnacja zieleni w obrębie nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Bat. Chłopskich 86 i ul. Kadłubka 10/11


Gmina Miasto Szczecin,
w imieniu której działa
Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, Zakład Budżetowy
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
((tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„Utrzymanie czystości części wspólnych budynku, terenu zewnętrznego
i pielęgnację zieleni w obrębie nieruchomości przeznaczonych do wykonywania zadań
z zakresu ochrony zdrowia, położonych w Szczecinie przy:
ul. Batalionów Chłopskich 86 i ul. Kadłubka 10/11”.

1. Przedmiot zamówienia: bieżące utrzymanie czystości wewnątrz oraz na zewnątrz i pielęgnacja zieleni w obrębie nieruchomości położonych w Szczecinie przy:
- ul. Batalionów Chłopskich 86,
- ul. Kadłubka 10/11.
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części:
część I - obiekt przy ul. Batalionów Chłopskich 86,
część II - obiekt przy ul. Kadłubka 10/11
3. W ramach realizacji każdej z części przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:
1) utrzymania czystości wewnątrz budynku,
2) dodatkowego sprzątania dziennego w godz. 1100 – 1300 części wspólnych,
3) utrzymania czystości terenów zewnętrznych oraz pielęgnacji zieleni,
4) codziennej obsługi systemu alarmowego (kodowanie i rozkodowywanie) w wyznaczonych godzinach porannych i wieczornych, dozoru w soboty w godz. od 7.00 do 15.00 – dotyczy jedynie nieruchomości położonej przy ul. Batalionów Chłopskich 86.
5) przestrzegania przepisów wynikających z instrukcji bhp i p. poż. oraz zarządzeń zamawiającego,
6) niezwłocznego zgłaszania zamawiającemu wszystkich uszkodzeń oraz usterek zauważonych przy wykonywaniu czynności oraz ich zabezpieczenia,
7) usuwania wszelkich usterek powstałych z winy wykonawcy w trakcie wykonywania usługi,
informowania zamawiającego o wszystkich wydarzeniach mogących mieć wpływ na jakość i termin wykonywania usług,
8) bieżącej kontroli osób wykonujących usługi w jego imieniu i jakości tych usług,
niezwłocznego usunięcia usterek zgłoszonych przez zamawiającego dotyczących jakości świadczonych usług
4. W przypadku organizacyjnej zmiany formy prawnej Zakładu zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zawartej umowy w zakresie podmiotu zamawiającego.
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.
6. CPV: 90.91.00.00-9 – usługi sprzątania 90.60.00.00-3 – usługi porządkowo-sanitarne oraz podobne świadczone na terenach miejskich lub wiejskich
7. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
8. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
9. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2) spełniają nw. warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Celem potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
b) posiadają wiedzę i doświadczenie.
Celem wykazania, iż wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie winien jest wykazać – na druku stanowiącym Załącznik Nr 4 – iż zrealizował lub realizuje w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- co najmniej jedną pracę polegającą na utrzymaniu czystości wewnątrz nieruchomości,
- co najmniej jedną pracę polegającą na utrzymaniu czystości terenów zewnętrznych,
- co najmniej jedną pracę polegającą na pielęgnacji zieleni,
W przypadku składania oferty na obie części wykonawca winien wykazać min. po 1pracy we wskazanych zakresach, osobno dla każdej części przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonał należycie przynajmniej 1 pracę (osobno dla każdego elementu w danej części zamówienia) o wymaganej wartości.
Warunek zostanie uznany za spełniony również wtedy, gdy w jednej wykazanej pracy zawierać się będą wszystkie elementy przedmiotu zamówienia (sprzątanie wewnątrz, na zewnątrz, pielęgnacja zieleni). W przypadku tak wykazanej usługi Wykonawca winien podać, jaka wartość wynagrodzenia brutto przypada na każdy z elementów.
Każda wykazana usługa musi dotyczyć jednego wykonanego kontraktu (musi wynikać z jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem). Wykazane usługi bez załączonych referencji lub innych dokumentów stwierdzających jednoznacznie należyte wykonanie zamówienia oraz termin wykonania, nie będą przez zamawiającego uwzględnione.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą go spełniać łącznie.
c) dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Celem potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Celem potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 tys. zł. (dotyczy jednego i wszystkich zdarzeń) W przypadku upływu ważności polisy przed realizacją zamówienia wykonawca zobowiązuje się do odnowienia polisy na tych samych warunkach oraz przedłożenia zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Warunek wysokości sumy ubezpieczenia zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony jeżeli wykonawcy będą spełniać go łącznie.
10. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 9, metodą spełnia/nie spełnia.
11. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ,
2) odpowiednie pełnomocnictwa;
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 i 4 SIWZ),
3) oświadczenie - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ - wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).
12. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
13. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 26A lub na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl
14. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, w terminie do 10.11.2010 r. do godz. 10:00.
16. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2010 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Czesława 9 w Szczecinie, pok. 01 (piwnica).
17. Do kontaktów z oferentami uprawniona jest p. Agata Czerkawska-Biel, tel. 091 421 63 23, pok. 26A, w godz. 10:00–12:00.
18. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w BZP w dniu 2 listopada 2010 r.
Szczecin, dnia 2 listopada 2010 r.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin, dnia 1 grudnia 2010 r.

O G Ł O S Z E N I E
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na:

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI CZĘŚCI WSPÓLNYCH, TERENU ZEWNĘTRZNEGO ORAZ PIELĘGNACJĘ ZIELENI W OBRĘBIE NIERUCHOMOŚCI POŁÓŻONYCH W SZCZECINIE PRZY UL. BAT. CHŁOPSKICH 86 I UL. KADŁUBKA 10/11

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) i Zarządzenia Nr 330/07 Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

1) dla nieruchomości położonej przy ul. Bat. Chłopskich 86 wybrano ofertę nr 7:
D.P. SERVIS Damian Pucułek ul. Chopina 8 72 – 130 Maszewo
z ceną brutto oferty wynoszącą 1.641,07 zł./m-c
2) dla nieruchomości położonej przy ul. Kadłubka 10/11 wybrano ofertę nr 4:
EWMAR Sp. j. ul. Szczecińska 23A 75 – 122 Koszalin
z ceną brutto oferty wynoszącą 2.107,00 zł./m-c
UZASADNIENIE:
WW. Wykonawcy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a ich oferty odpowiadają wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W oparciu o przyjęte w postępowaniu kryterium „ceny” Wykonawcy uzyskali maksymalną liczbę punktów (100).

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu i przyznanych im punktów
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko Adres wykonawcy Cena
Bat. Chłopskich 86 Liczba punktów Cena
Kadłubka 10/11 Liczba punktów
1 Zakład Usługowy Mirosław Pietrusiewicz ul. A. Naruszewicza 11/5
71-556 Szczecin 21.010,05 Wykonawca wykluczony 25.904,35 Wykonawca wykluczony
2 Usługi porządkowe Agnieszka Pucułek ul. Śląska 11/10
70-432 Szczecin - - 2.267,65 92,92
3 ASTER Andrzej Pucułek ul. Śląska 11/10
70 – 432 Szczecin 1.799,77 91,18 - -
4 EWMAR Sp.j. ul. Szczecińska 23A
75-122 Koszalin 1.697,20 96,69 2.107,00 100
5 FU PAWKRYS ul. Wczasów 3/2
70-771 Szczecin 1.700,00 96,53 2.712,35 78
6 TOMEX Anna Rudnicka ul. Boh. Warszawy 34-35
70-340 Szczecin 1.799,21 Wykonawca wykluczony 2.764,04 Wykonawca wykluczony
7 D.P. Servis Damian Pucułek ul. Chopina 8
72-130 Maszewo 1.641,07 100 - -
8 DEWA S.C. ul. Mieszka I 73
71-011 Szczecin 1.817,00 90,32 2.328,50 90,49
9 THOMAS Sp. z o.o. ul. Lubieszyńska 34
72-006 Szczecin 2.719,82 60,34 3.359,52 62,72
10 WISAG POLSKA Sp. z o.o. ul. Podgórna 67
70-205 Szczecin 3.510,02 Wykonawca wykluczony 4.434,66 Wykonawca wykluczony

Umowa zawarta zostanie w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy
Jednocześnie informujemy, iż na skutek wykluczenia wykonawcy odrzucono oferty:

TOMEX
Anna Rudnicka
ul. Boh. Warszawy 34-34
70 – 340 Szczecin
WISAG POLSKA Sp. z o.o
ul. Podgórna 67
70 – 205 Szczecin

Zakład Usługowy
Mirosław Pietrusiewicz
ul. A. Naruszewiczaq 11/5
71 – 556 Szczecin
Podstawa prawna wykluczenia: Art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zm.
Uzasadnienie
Wykonawcy nie wykazali spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Podstawa prawna odrzucenia:
Art. 89 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zmianami
Uzasadnienie:
Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania. 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/11/02
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2010/11/02, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/11/14 09:35:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/11/14 09:35:47 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2010/12/01 07:59:32 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2010/11/02 08:40:58 nowa pozycja