Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Całodobowy dozór nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Rostockiej 15, ul. Kujota 24 i ul. Hryniewieckiego 12.


Gmina Miasto Szczecin,
w imieniu której działa
Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, Zakład Budżetowy
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zmianami)

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE  ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„Całodobowy dozór nieruchomości położonych w Szczecinie
przy ul. Rostockiej 15, ul. Kujota 24 i ul. Hryniewieckiego 12”.

1. Przedmiot zamówienia:
Całodobowy dozór nieruchomości.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na części:
• część I – całodobowy dozór nieruchomości położonej przy ul. Rostockiej 15,
• część II – całodobowy dozór nieruchomości położonej przy ul. Kujota 24,
• część III – całodobowy dozór nieruchomości położonej przy ul. Hryniewieckiego 15.
2. W ramach realizacji każdej z części przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:
1) całodobowego dozorowania,
2) przestrzegania przepisów wynikających z instrukcji bhp i p.poż. oraz zarządzeń zamawiającego,
3) niezwłocznego zgłaszania zamawiającemu wszystkich uszkodzeń oraz usterek zauważonych przy wykonywaniu czynności oraz ich zabezpieczenia,
4) usuwania wszelkich usterek powstałych z winy wykonawcy w trakcie wykonywania usługi,
5) informowania zamawiającego o wszystkich wydarzeniach mogących mieś wpływ na jakość i termin wykonywania usług,
6) bieżącej kontroli osób wykonujących usługi w jego imieniu i jakości tych usług,
7) niezwłocznego usunięcia usterek zgłoszonych przez zamawiającego dotyczących jakości świadczonych usług
3. W przypadku organizacyjnej zmiany formy prawnej Zakładu zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zawartej umowy w zakresie podmiotu zamawiającego.
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.
5. CPV: 98.34.11.40-8 – usługi dozorowania
6. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
7. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
8. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2) spełniają nw. warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Celem potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie.
Celem wykazania, iż wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie winien jest wykazać – na druku stanowiącym Załącznik Nr 4 – iż zrealizował lub realizuje w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej jedną pracę w zakresie każdej części przedmiotu zamówienia (w przypadku składania oferty na dwie części wykonawca winien wykazać min. 2 prace, w przypadku oferty obejmującej trzy części wykonawca winien wykazać min. 3 prace) odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 35 tys. zł. każda.
Przez usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia rozumie się dozór, ochronę mienia lub stróżowanie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonał należycie przynajmniej 1 pracę (osobno dla każdej części zamówienia) o wartości wymaganej dla danej części zamówienia.
Każda wykazana usługa na daną część zamówienia musi dotyczyć jednego wykonanego kontraktu (musi wynikać z jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem). Wykazane usługi bez załączonych referencji lub innych dokumentów stwierdzających jednoznacznie należyte wykonanie zamówienia, jego wartość oraz termin wykonania, nie będą przez zamawiającego uwzględnione.
c) dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Celem potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Celem potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 tys. zł. (dotyczy jednego i wszystkich zdarzeń) W przypadku upływu ważności polisy przed realizacją zamówienia wykonawca zobowiązuje się do odnowienia polisy na tych samych warunkach oraz przedłożenia zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.

9. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 7, metodą spełnia/nie spełnia.
10. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ,
2) odpowiednie pełnomocnictwa;
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 i 4 SIWZ),
3) oświadczenie - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ - wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).
11. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
12. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 26A lub na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl
13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, w terminie do 29.10.2010 r. do godz. 10:00.
15. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2010 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Czesława 9 w Szczecinie, pok. 01 (piwnica).
16. Do kontaktów z oferentami uprawniona jest p. Agata Czerkawska-Biel, tel. 091 421 63 23, pok. 26A, w godz. 10:00–12:00.
17. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w BZP w dniu 21 października 2010 r.
Szczecin, dnia 21.10.2010 r.
 


Załączniki:


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Szczecin: Całodobowy dozór nieruchomości połozonych w Szczecinie przy ul. Rostockiej 15, ul. Kujota 24 i ul. Hryniewieckiego 12.
Numer ogłoszenia: 362303 - 2010; data zamieszczenia: 16.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 339544 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4233011, 4233398, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całodobowy dozór nieruchomości połozonych w Szczecinie przy ul. Rostockiej 15, ul. Kujota 24 i ul. Hryniewieckiego 12..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach realizacji każdej z części przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do: 1) całodobowego dozorowania, 2) przestrzegania przepisów wynikających z instrukcji bhp i p.poż. oraz zarządzeń zamawiającego, 3) niezwłocznego zgłaszania zamawiającemu wszystkich uszkodzeń oraz usterek zauważonych przy wykonywaniu czynności oraz ich zabezpieczenia, 4) usuwania wszelkich usterek powstałych z winy wykonawcy w trakcie wykonywania usługi, 5) informowania zamawiającego o wszystkich wydarzeniach mogących mieś wpływ na jakość i termin wykonywania usług, 6) bieżącej kontroli osób wykonujących usługi w jego imieniu i jakości tych usług, 7) niezwłocznego usunięcia usterek zgłoszonych przez zamawiającego dotyczących jakości świadczonych usług.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.34.11.40-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1
Nazwa: Całodobowy dozór nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Rostockiej 15.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 20.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CODAR SECURITY Sp. z o.o., pl. Wolności 2/1, 74-200 Pyrzyce, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78744,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 42924,00

Oferta z najniższą ceną: 42924,00 / Oferta z najwyższą ceną: 108043,20

Waluta: PLN.

Część NR: 2
Nazwa: Całodobowy dozór nieruchomości polożonej w Szczecinie przy ul. Kujota 24
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 20.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CODAR SECURITY Sp. z o.o., pl. Wolności 2/1, 74-200 Pyrzyce, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78744,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 42924,00

Oferta z najniższą ceną: 42924,00 / Oferta z najwyższą ceną: 108043,20

Waluta: PLN.

Część NR: 3
Nazwa: Całodobowy dozór nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 12.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 20.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CODAR SECURITY Sp. z o.o., pl. Wolności 2/1, 74-200 Pyrzyce, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78744,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 42924,00

Oferta z najniższą ceną: 42924,00 / Oferta z najwyższą ceną: 108043,20

Waluta: PLN.
 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/10/21
IV
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2010/10/21, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/11/14 09:33:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/11/14 09:33:28 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2010/12/16 13:18:57 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2010/10/21 08:49:31 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2010/10/21 08:41:02 nowa pozycja