Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup wraz z dostawą bonów towarowych


Gmina Miasto Szczecin,
w imieniu której działa
Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej
Zakład Budżetowy
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin
 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zmianami)
 
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 euro,
 
na zakup i dostawę bonów towarowych
 
1.      Przedmiot zamówienia: dostawa bonów towarowych dla Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie.
2.      Zakres zamówienia:
Lp.
Nominał bonu
Ilość bonów
Wartość bonów o wskazanym nominale
1.
50,00
1 524
76.200,00
Razem:
76.200,00
 
3.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 7 dni od daty podpisania umowy
4.      CPV: 22865000-1
5.      Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych
6.      Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
7.      W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone     w SIWZ oraz którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik do SIWZ.
2)      Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3)      Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4)      Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 8) ustawy- wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5)      Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9) ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7)      Ofertę cenową.
8)      Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku składania oferty wspólnej.
 
8.      Kryterium oceny ofert:
1) Cena - 10 %
2)  Ilość punktów sprzedaży na terenie miasta Szczecina - 50  %
3)  Czas ważności bonów (podany jako ilość miesięcy, licząc od 1 grudnia 2006 ) - 40 %
 
9.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 26A (cena: 20,00 zł) lub na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, w terminie do 01.12.2006 r. do godz. 10:00.
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2006 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Czesława 9 w Szczecinie, pok. 34.
13. Do kontaktów z oferentami uprawniona jest Agata Czerkawska-Biel,
      tel. 091 423 30 11, pok. 26A, w godz. 10:00–12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIWZ

Załączniki:

- 1

- 2

- 3Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Zamawiający:                                                                                 Szczecin, dnia 8 grudnia 2006 r.
Gmina Miasto Szczecin
Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej
Zakład Budżetowy
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin
 
 
 

O G Ł O S Z E N I E

          o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  trybie           przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 euro, na:

DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH

 
                   Zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 371/06 Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
 

komisja przetargowa dokonała wyboru oferty

(otwarcie ofert odbyło się 01.12.2006 r. o godz. 10.30):

 
Jako najkorzystniejszą z uwagi na:
·        cenę brutto 76.339,45 zł.
·        19 miesięczny termin ważności
·        1230 punkty sprzedaży
wybrano ofertę firmy:
                   SODEXHO PASS POLSKA Sp. z o.o.

                   ul. Ostroroga 24 e

                   01 – 163 Warszawa

 
 
 

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/11/23
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2006/11/23, odpowiedzialny/a: Ryszard Słoka, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2007/08/29 13:45:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2007/08/29 13:45:11 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2006/12/08 12:29:55 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2006/11/29 14:17:41 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2006/11/23 09:02:38 nowa pozycja