Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych wraz z dostawą aparatów telefonicznych w ilości 121 sztuk dla Miejskiego Zakł


Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych wraz z dostawą aparatów telefonicznych w ilości 121 sztuk dla Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 109911 - 2010; data zamieszczenia: 06.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej , ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4233011, 4233398.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych wraz z dostawą aparatów telefonicznych w ilości 121 sztuk dla Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriów w ilości 121 sztuk oraz usług w zakresie pakietowej transmisji danych - bezprzewodowy Internet dla Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie.
2. Usługi świadczone będą na terenie całego kraju a także terytorium UE (roaming) w okresie od dnia 1 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
1) świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej,
2) świadczenie usług w zakresie pakietowej transmisji danych - bezprzewodowy Internet, dostawa 3 sztuk modemów dla numerów wskazanych przez zamawiającego z publicznym APN z publicznym nr statystycznym IP, w tym 1 router.
3) dostawa fabrycznie nowego sprzętu: a) aparatów telefonicznych w ilości 121 sztuk wraz z akcesoriami oferowanymi w komplecie przez producenta, b) 3 modemów do pakietowej transmisji danych (bezprzewodowy Internet).
4. W zakres zamówienia wchodzi dostawa 121 aparatów telefonicznych, z czego:
1) 85 sztuk nowych aparatów komórkowych i aktywacja numerów abonamentowych z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych w momencie zawarcia umowy z wykonawcą,
2) 36 sztuk nowych aparatów komórkowych i aktywacja numerów abonamentowych z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych w momencie zawarcia umowy z wykonawcą, na które okres zakończenia umowy z dotychczasowych operatorem przypada w okresie późniejszym,
3) wypowiedzenie umowy z dotychczasowym operatorem upływa w terminach wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Wykonawca zapewni przeniesienie na nowe karty SIM dotychczasowych 124 sztuk numerów telefonicznych zamawiającego używanych u obecnego operatora (w tym 121 numerów w zakresie telefonii komórkowej, 3 w zakresie pakietowej transmisji danych - bezprzewodowy INTERNET). Przeniesienie odbędzie się od dnia rozwiązania umów o świadczenie usług z obecnym operatorem, tj. od dnia 1 czerwca 2010 roku. Przeniesienie dotychczasowej numeracji odbędzie się zgodnie z trybem przewidzianym przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.). Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem dotychczasowych 39 numerów oraz koszty wcześniejszego rozwiązania umów aktywacyjnych dotychczasowego operatora tj. Polkomtel S.A.
6. W ramach świadczenia usług w zakresie telefonii komórkowej wykonawca zapewni:
1) Aktywowanie usług telekomunikacyjnych dla poszczególnych numerów zgodnie z zaoferowanymi w ofercie taryfami (abonamentami), zachowując ciągłość usług telekomunikacyjnych dla 124 numerów, podlegających utrzymaniu przez wykonawcę w następstwie zawarcia umowy i zmiany operatora telefonii komórkowej.
2) Zamawiający przewiduje następujący podział abonamentów telefonicznych zawierających minuty na połączenia głosowe do wszystkich krajowych sieci komórkowych, połączeń SMS, MMS oraz połączeń do operatorów stacjonarnych wliczonych w cenę abonamentu: Grupy taryfowe grupa 1 - pakiet kwotowy nie większy niż 30 złotych - ilość numerów 92, grupa 2 - pakiet kwotowy nie większy niż 60 złotych - ilość numerów 23 , grupa 3 - pakiet kwotowy nie większy niż 200 złotych - ilość numerów 5, grupa 4 - pakiet kwotowy nie większy niż 300 złotych - ilość numerów 1.
7.Wykonawca utworzy na potrzeby zamawiającego wydzielona sieć firmową, do której należeć będą wszystkie numery używane w telefonach komórkowych na które zawarta została umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz które zostały przeniesione do sieci wykonawcy. Dla wszystkich 121 i ewentualnych następnych, rozszerzonych w ramach zamówienia uzupełniającego wykonawca zapewni możliwość wykonywania bezpłatnych połączeń w ramach tzw. sieci firmowej zamawiającego dla każdej aktywnej karty SIM.
8. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany jest zapewnić w cenie abonamentu:
1) naliczanie sekundowe, począwszy od pierwszej sekundy trwania połączenia do wszystkich operatorów telefonii,
2) przenoszenia niewykorzystanych pakietów kwotowych na kolejne minimum 6 cykli rozliczeniowych i rozliczania najstarszych pakietów w pierwszej kolejności,
3) identyfikację numeru dzwoniącego,
4) odsłuchiwanie poczty głosowej przy połączeniach inicjowanych przez system poczt głosowej (w kraju),
5) możliwość kontroli bieżącego wykorzystywania pakietów przez użytkownika,
6) zachowanie tej samej stawki za krajowe połączenia i krajowe SMS -y w pakiecie i po przekroczeniu pakietu,
7) przekazywanie zamawiającemu wykazów zrealizowanych połączeń - bilingi szczegółowe dla każdego z numerów telefonicznych, za każdy okres rozliczeniowy (miesiąc liczony od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca), w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia okresu rozliczeniowego. Zamawiający dopuszcza bilingi w wersji papierowej bądź w wersji elektronicznej udostępnione na stronie internetowej wykonawcy wraz z kluczem dostępu, z bezpłatnym oprogramowaniem i licencją.
8)możliwość zdalnego zarządzania kontem (poprzez Internet ) w tym włączanie, wyłączanie usług, blokowanie utraconych kart SIM, osobie wskazanej przez zamawiającego,
9) bezpłatnie udostępnienie programu do zarządzania interaktywnego wszystkimi numerami znajdującymi się na koncie zamawiającego, który umożliwi filtrowanie danych wg nr użytkownika, rodzaju połączeń, okresów rozliczeniowych wraz z usługą e-biling (biling w formie elektronicznej z dedykowanym do tego celu programem
10) dostarczenie kart SIM oraz ich aktywacje,
11) wymianę kart SIM w przypadku ich uszkodzenia, kradzieży, utraty lub zablokowania w ilości nie większej 15 sztuk w okresie trwania umowy,
12) wyznaczenie opiekuna handlowego w celu zapewnienia bieżącej obsługi zamówienia drogą e-mailową lub telefoniczną godz. od 7:00 do 15:00, w dni robocze,
13) obsługę serwisową świadczonych usług.
9. Wykonawca zapewni dostęp do następujących usług:
1) roaming i rozmowy międzynarodowe (usługi te będą włączane według dyspozycji zamawiającego),
2) łączności głosowej w czasie rzeczywistym, opartej na technologii przesyłu danych, (np. GPRS) umożliwiającej połączenia jeden do jeden i jeden do wielu za pomocą naciśnięcia dedykowanego w aparacie przycisku, bez konieczności wyboru numeru,
3) wysyłania wiadomości tekstowych za pośrednictwem platformy do masowej komunikacji SMS. Usługa ta powinna umożliwiać: a) wysyłania przez panel na bezpiecznej stronie WWW (dostępny dla użytkownika po podaniu indywidualnego loginu i hasła), b) zarządzanie panelem przez stronę WWW, c) wysyłanie jednego SMS- a do minimum 30 osób naraz, d) tworzenie list kontaktów dla minimum 20 osób, e) stworzenie 10 grup wysyłkowych do wysłania jednego SMS-a do wielu osób, możliwość stworzenia przynajmniej 5 kont użytkowników serwisu, f) wysyłania SMS-ów na dowolne numery wszystkich operatorów sieci komórkowych w Polsce.
10.Wykonawca zapewni świadczenie usług zakresie pakietowej transmisji danych - bezprzewodowy Internet na następujących zasadach:
1) wykonawca w ramach abonamentu z dostępem do Internetu bezprzewodowego zapewni usługę nieograniczonego dostępu do Internetu w technologiach GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA dla minimum 3 GB wysłanych i odebranych danych przy minimalnej gwarantowanej przez dostawcę szybkości zależnej od dostępnej technologii,
2) wykonawca w ramach abonamentu zapewni dla minimum 1 abonamentu w taryfie Internet dostęp do publicznego APN z publicznym statycznym nr IP,
3) wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 3 sztuki fabrycznie nowych modemów, w tym 1 router, do bezprzewodowego Internetu najpóźniej ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień obowiązywania umowy,
4) zamawiający przewiduje 2 typy modemów oraz router (1 szt.) do przesyłu danych - bezprzewodowego Internetu, o wymaganych podstawowych, minimalnych parametrach technicznych, tj.: modem; a) transmisja danych: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, b) praca w zakresie częstotliwości 850/900/1800/1900/2100 MHZ, c) praca w systemie operacyjnym XP Professional lub nowszym, d) złącze USB, e) prędkość przesyłu - obsługiwana prędkość nie mniejsza niż 7,2 Mb router; a) transmisja danych: 3G, GPRS, EDGE, HSDPA, b) praca w zakresie częstotliwości 850/900/1800/1900/2100 MHZ.
11. Zamawiający może zlecić usługi nie objęte zakresem przedmiotu zamówienia. Za wykonanie tych usług obowiązywać będzie cennik usług dla klientów biznesowych obowiązujący u wykonawcy na dzień podpisania umowy.
12. Zakres zamówienia obejmuje dostawę:
1) 121 sztuk nowych komórkowych aparatów telefonicznych.
2) Zamawiający dla umożliwienia dokładnego wyliczenia ceny podzielił planowane do zakupienia komórkowe aparaty telefoniczne do następujących grup zakwalifikowanych według detalicznej ceny jednostkowej netto obowiązującej poza promocjami u wykonawcy dniu realizacji zakupu Zamawiający będzie zamawiał urządzenia, wybierając model z oferty wykonawcy dostępnej w chwili zakupu. Wykonawca przedłoży aktualny, pełny wykaz urządzeń z cenami netto jakimi dysponuje w dniu otwarcia ofert:
I grupa telefony komórkowe w cenie detalicznej wykonawcy do 500 zł bez VAT - ilość 92
II grupa telefony komórkowe w cenie detalicznej wykonawcy od 501 zł do 1.000 zł bez VAT - ilość 22
III grupa telefony komórkowe w cenie detalicznej wykonawcy od 1.001 zł do 2.000 zł bez VAT - ilość 6
IV grupa telefony komórkowe w cenie detalicznej wykonawcy od 2.001 zł do 4000 zł bez VAT - ilość 1.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje, ze zamówienie uzupełniające obejmować będzie do 25 komórkowych aparatów telefonicznych zakwalifikowanych do I, II i III grupy z I, II i III grupy taryfowej
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.20.00-5, 32.25.00.00-0, 32.55.24.10-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.06.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) w terminie do dnia 14 maja 2010 r., do godziny 09:00 Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania tego warunku przeprowadzona będzie na podstawie przedstawionego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i wykazaniu, że posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzony przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej - art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania tego warunku przeprowadzona będzie na podstawie przedstawionego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu i poprzez wykazanie, że wykonali należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł brutto każda, polegające na świadczeniu łączności telefonii komórkowej, w której ilość obsługiwanych abonamentów nie była mniejsza niż 80.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia tego warunku przeprowadzona będzie na podstawie przedstawionego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia tego warunku przeprowadzona będzie na podstawie przedstawionego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia tego warunku przeprowadzona będzie na podstawie przedstawionego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2. Odpowiednie pełnomocnictwo, tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3. Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonania wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4. Aktualny pełny wykaz urzadzeń objętych przedmiotem zamówienia jakimi dysponuje wykonawca w dniu otwarcia ofert. W przypadku oferty wspólnej należy złożyć jeden wykaz.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin (pok. nr 21A).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2010 godzina 09:00, miejsce: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, sekretariat (pok. nr 24).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 


Załączniki:


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/05/06
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2010/05/06, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/08/23 12:47:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/08/23 12:47:57 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2010/05/06 12:55:51 nowa pozycja