Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup wraz z dostawą maszyn rolniczych na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie


Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie przy
ul. Niedziałkowskiego 6 ogłasza
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
 
Zakup wraz z dostawą maszyn rolniczych na Stadion Miejski przy
ul. Karłowicza 28 w Szczecinie
 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą nowych maszyn rolniczych na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie o parametrach technicznych opisanych w siwz.
Kod CPV: 29000000-6
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych – ilość części 3.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Termin wykonania zamówienia: 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie odbywała się na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) spełniają następujące warunki dodatkowe:
a)    wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną zamawiający uzna dostawę maszyn rolniczych o wartości brutto nie mniejszej niż 20 tys. zł.
 
Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz:
a)    o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
b)    o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólna.
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Wykaz wykonanych dostaw (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty – potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
 
Kryterium oceny ofert: cena - 90 %, termin wykonania zamówienia - 10%.
 
Oferty do dnia 18.10.2007 r. do godziny 9:30 należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 6, kod 71-403.
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 
 
 
 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/10/10
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2007/10/10, odpowiedzialny/a: Edyta Zart - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/05 14:24:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/05 14:24:00 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2007/10/10 13:48:51 nowa pozycja